Pozývame Vás na prvé ZRPŠ v šk. roku 2023/2024

Organizačné zabezpečenie prezenčného ZRPŠ pre I. ročníky

Zákon č. 245/2008 v znení neskorších predpisov o výchove a vzdelávaní a  hlavné úlohy školy stanovujú efektívnejšiu komunikáciu školy a rodičovskej verejnosti, s cieľom  zvýšiť kvalitu absolventov.

 

Termín a čas    13. 09. 23 o 16.30 h

Miesto:          I. TZB – 216 – Ing. Šimková

I. MPS – 220 – Mgr. Kopáčová

I. ME – 137 – Ing. Uhrín, PhD.

I.SM/TAP – 118 – Ing. Zahradníková

I.S – 224 – Mgr. Capová

I.E/Ech – 121- Ing. Lešundák

I.I/M – 131- PaeDr. Bírošíková

I. SVSRV – 022 – Ing. Pavlík

 

Program ZRPŠ:

Stretnutie vedenia školy s rodičmi žiakov I. ročníkov v COVP – 16.30 – 17.00h

17.00 Presun rodičov v sprievode triednych učiteľov do budovy školy do tried

V škole v triedach:

 1. Otvorenie ZRPŠ triednymi učiteľmi v triedach
 2. Predstavenie školy
 3. Organizácia vyučovania – začiatok vyučovania, striedanie TV a OV
 4. Učebný plán – predmety, vyučujúci
 5. Školský poriadok
 6. Vypracovanie dotazníkov nutných pre kompletizáciu triednej agendy
 7. Komunikácia prioritne prostredníctvom EduPage
 8. LVVK, ktoré je súčasťou ŠKVP žiakov I. ročníka s dotáciou od štátu vo výške 150,– Eur. Žiak hradí zálohu vo výške 40,- EUR, ktoré je zároveň vreckovým. Miesto Liptovská Teplička, orientačný termín február 2024.
 1. Informácia o výchovnom poradenstve –  výchovný poradca

              každý utorok od 10.30  h – 13.00 h vyhradený na konzultácie so žiakmi, rodičmi

              Výchovná komisia – riešenie závažných priestupkov školského poriadku

 1. Krúžky
 2. Termíny ZRPŠ – 11. 23 – online , 17. 01. 24 – prezenčné, 24. 04. 24 – online (MS TEAMS)
 3. Stravovanie žiakov v školskej jedálni– obed – 3,99,– predaj p. Dršková
 4. Príspevky do ZRPŠ
  • – učebné odbory :  10,– EUR
  • študijné odbory:  20,-  EUR

             –  každá trieda môže čerpať 200,- EUR na spoločnú triednu aktivitu (výlet, exkurzia)

 1. Diskusia
 2. Exkurzia v škole – informácie rodičom o priestorovom a materiálno-technickom vybavení školy
 3. Záver –  cca 18.00 h

Bratislava 07. 09.  2023

Ing. arch. Dagmar Mikušková, PhD.
ZR TV

Organizačné zabezpečenie prezenčného ZRPŠ pre II. – IV. ročníky

Zákon č. 245/2008 v znení neskorších predpisov o výchove a vzdelávaní a  hlavné úlohy školy, stanovujú efektívnejšiu komunikáciu školy a rodičovskej verejnosti, s cieľom  zvýšiť kvalitu absolventov.

Termín a čas: 20. 09. 23 o 16.30 h

Miesto: triedy,  za ktoré sú TU zodpovední

Program ZRPŠ:

 1. Otvorenie
 2. Učebný plán – predmety, vyučujúci
 3. Školský poriadok
 4. Komunikácia prioritne prostredníctvom EduPage
 5. Vypracovanie dotazníkov nutných pre kompletizáciu triednej agendy
 6. Informácia o výchovnom poradenstve
  • výchovný poradca každý utorok od 10.30 h – 13.00 h vyhradený na konzultácie so žiakmi, rodičmi
  • Výchovná komisia – riešenie závažných priestupkov školského poriadku
 7. Krúžky
 8. Stravovanie žiakov v školskej jedálni – obed, predaj p. Dršková
 9. Termíny ZRPŠ – 11. 23 – online , 17. 01. 24 – prezenčné, 24. 04. 24 – online (MS TEAMS)
 10. ZRPŠ 
  • učebné odbory : 10,– EUR
  • študijné odbory:  20,-  EUR
  • každá trieda môže čerpať 200,- EUR na spoločnú triednu aktivitu (výlet, exkurzia)
 11. Končiace ročníky ZS (po 12. 06. 24) MS (12. – 13. 03. 24 PFIČ MS; ústne od 27. 05.24)
  • info o priebehu
 12. Diskusia
 13. Záver

Bratislava 05. 09.  2023

Ing. arch. Dagmar Mikušková, PhD
ZR TV

 

 

Comments are closed.