3675 H MALIAR

Charakteristika učebného odboru:

Inklinuješ k maliarskemu umeniu? V tomto odbore sa veru nájdeš! Naučíš sa správne a odborne robiť maľby a nátery rôznymi maliarskymi technikami na rozličných podkladoch. Oboznámiš sa s používaním ekologických, dnes veľmi žiadaných náterových látok a tepelnoizolačných náterov a tiež aj s najnovšími maliarskymi technológiami, ktoré na inej škole nenájdeš! Budeš vytvárať napr. rôzne nápisy či dokonca napodobňovať kresbu dreva alebo mramoru. Naučíme ťa aj tapetovať, robiť sadrokartón a jednoduché stavebné práce, ako si pred maľbou ošetriť povrch stien. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Uplatniť sa dokážeš v súkromnom aj štátnom sektore.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola technológií a remesiel ,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Maliar
Kód a názov ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3675 H maliar
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.Možnosti ďalšieho štúdia:Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre
absolventov 3.ročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú
kvalifikáciu absolventov v danom odbore.
Možnosti ďalšieho štúdia Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.Možnosti ďalšieho štúdia:Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre
absolventov 3.ročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú
kvalifikáciu absolventov v danom odbore.

Učebný plán

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Maliar
Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3675 H maliar
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1 4
Cudzí jazyk  / Nemecký jazyk 3 3 2 8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 1 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
Odborné vzdelávanie 23 25 27,5 75,5
Teoretické vzdelávanie 8 10 10  
Ekonomika 2 2
úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 2 2 3 6
Materiály 1 2 2
Technológia 3 3 4 9
Voliteľné predmety
Stavebné konštrukcie 2 2 4
Suché technológie 1 1
Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia   18 hodín 18 hodín  
Telovýchovno-výcvikový kurz