Dĺžka štúdia

3 roky.

Aká je organizácia vzdelávania?

týždeň v škole
týždeň na praktickom vyučovaní

Pre koho sú určené?

Pre absolventov 9. ročníka ZŠ.

 

Aké doklady o vzdelaní získajú absolventi?

Výučný list, Vysvedčenie o záverečnej skúške, Zváračský kurz, Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti,

 

A čo ešte získajú?

prax vo firmách
zadarmo pracovný odev a obuv
možnosť zamestnania po ukončení štúdia
minimálne finančné zaťaženie rodiča

Kde sa po ukončení štúdia uplatnia?

vo firmách
ako živnostníci
v súkromnom a štátnom sektore
 

 

2464 H Strojný mechanik

 

Absolvent učebného odboru 2464 H strojný mechanik je pripravený na výkon povolania v strojárskej a stavebnej oblasti. Počas štúdia  sa v odborných predmetoch  oboznámi s technickými materiálmi používaných v strojárstve, ich technologickými a mechanickými vlastnosťami,  tepelným spracovaním materiálov a ich použitím. Spozná technológie ručného a strojového spracovania materiálov, technológie zvárania železných a neželezných kovov, princíp a použitie strojových súčiastok, ich montáž a demontáž. Absolvent vie ručne a strojovo opracovávať materiály, vyrábať kovové zábradlia, mreže, brány, ploty, montovať konštrukcie a zvárať. Žiak získa zváračské oprávnenie.
Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník v štátnych a súkromných podnikoch pri výrobe a montáží konštrukcií, pri zváraní a opracovaní kovov, ako živnostník v odbore strojný mechanik.
Absolvent sa môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

 

2683 H  11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

 

Zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v učebniach odborného výcviku alebo priamo na pracoviskách zamestnávateľov.
Príprava na povolanie je zameraná na montáž, údržbu, revízie a rekonštrukcie elektrických rozvodných sústav nízkeho a vysokého napätia ako i opravu a akúkoľvek údržbu elektrických zariadení.
Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21, vyhláška č. 508/2009 Z.z.
Nedostatok odborníkov tohto zamerania zaručuje možnosti zamestnať sa nielen u nás, ale i v zahraničí.
Nadväzné štúdium – 2-ročné nadstavbové, získa maturitné vysvedčenie

 

3661 H Murár

 

Po ukončení je žiak schopný vykonávať základné murárske práce na pozemných stavbách, t. j. betónovanie, murovanie muriva z rôznych druhov materiálov, povrchové úpravy, jednoduché izolačné práce, a práce pri prestavbách budov. Uplatní sa v stavebných firmách ako zamestnanec alebo živnostník.
Nedostatok odborníkov tohto zamerania zaručuje možnosti zamestnať sa nielen u nás, ale i v zahraničí.

 

3678 H Inštalatér

 

Absolventi získajú dobré uplatnenie na trhu práce. Počas štúdia získajú odborné zručnosti z oblasti rozvodu vody, plynu, kanalizácie, vykurovania a vzduchotechniky. Montuje a opravuje vodovodné, odpadové, plynové a vykurovacie rozvody a zariadenia. Súčasťou vzdelávania je aj príprava na získanie zváračských certifikátov potrebných na výkon tohto povolania.
Žiak získa zváračské oprávnenie.
Nedostatok odborníkov tohto zamerania zaručuje možnosti zamestnať sa nielen u nás, ale i v zahraničí.

 

3675 H Maliar

 

Maliar sa uplatní v stavebníctve v povolaniach a pozíciách maliar, tapetár pri povrchových úpravách exteriérov a interiérov budov a ich vybavenia.
Môže vykonávať dekoratívne maliarske techniky, nátery fasád i nátery stolárskych a zámočníckych výrobkov. Má vytvorený základné predpoklady pre výkon povolania vo firmách.

 

 

3355 H Stolár

 

Žiaci sa budú môcť v praxi uplatniť vo firmách pri vykonávaní odborných prác vo výrobe nábytku a zariadení, stavebno-stolárskych výrobkov, ľahkých drevostavieb, prvkov záhradnej architektúry, športových potrieb, hračiek, podlahovín, pri opravách a renovácii stolárskych výrobkov.

 

6475 H Technickoadministratívny pracovník

 

Cieľom trojročného učebného odboru je pripraviť kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú plniť úlohy pri výkone technicko-administratívnych prác. Počas štúdia  žiaci absolvujú praktickú prípravu vo firmách, ktorá poskytuje priestor na získanie zručností a vedomostí pri riešení konkrétnych ekonomických situácií fungovania firiem. Vie využívať IKT.
Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Absolvent nachádza uplatnenie ako asistent, obchodný zástupca, zamestnanec call centra  nielen v súkromnom ale aj štátnom sektore,  prípadne môže pokračovať v študijnom obore technicko-ekonomický pracovník alebo v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »