3693 K Technik energetických zariadení budov

Charakteristika študijného odboru:

Poď študovať momentálne jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce a kariéru budeš mať istú! Hravo sa uplatníš v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov, ale aj vo firmách zaoberajúcich sa predajom, montážou a servisom energetických zariadení či obnoviteľnými zdrojmi energie a SMART technológiami. Ak budeš šikovný, môžeš si rozbehnúť vlastné podnikanie či už vo výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie alebo ich prevádzkovaní. Takisto môžeš pokračovať na VŠ. Po úspešnom ukončení štúdia získavaš maturitné vysvedčenie, výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21 a osvedčenie servisného technika.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov

Montáž, údržbu, opravu a predpísané skúšky rozvodov TZB,

Servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve

Vykonáva energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádza ich do prevádzky.

  Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Technik energetických zariadení budov
  Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Kód a názov študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18 16 12 12 58
Jazyk a komunikácia          
slovenský jazyk a literatúra 3 3 4 4 14
anglický jazyk 4 4 4 4 16
Človek a hodnoty          
etická výchova 1 1 2
Človek a spoločnosť          
dejepis 1 1 2
občianska náuka 2 1 3
Človek a príroda          
fyzika 2 1 3
Matematika a práca s informáciami          
matematika 2 2 2 2 8
informatika 1 1 2
Zdravie a pohyb          
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE          
Teoretické vzdelanie 9 11 6 6 32
ekonomika       2 2
základy elektrotechniky 2 2
elektrotechnika v odbore   2     2
elektronika 2 1 3
technológia (i+e) 2 2 1 5
odborné kreslenie 1 1 3
materiály 1 2 3
stavebné konštrukcie 2 3
elektrotechnické zariadenia 2 1 1 4
energetické zdroje a zariadenia 1 1 1 1 4
energetické služby a poradenstvo 1 1
Výpočtová technika v odbore 1 1 2
Praktická príprava 6 6 16 16 44
Elektrotechnikcé merania a regulácia 1 1 2
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1 1 2
Odborný výcvik 6 6 14 14 40
SPOLU: 33 33 33 34 133