Plán práce

koordinátora projektu Škola podporujúca zdravie na školský rok 2023/2024

Členovia koordinačnej skupiny:

 • školská koordinátorka: Ing. Darina Kováčová
 • žiaci zo Žiackej školskej rady

Tento projekt podporuje vytváranie profilu absolventa Strednej odbornej školy technológií a remesiel nielen v oblasti vzdelávania a zdravého životného štýlu.

Naďalej chceme venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle správneho prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, podporovať aj aktivity pri prevencii nadváhy, obezity a pravidelne informovať o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.

Vyhlásené výročné dni využijeme na podporu našich cieľov: Svetový deň výživy,  Svetový deň vody, prevencie, Deň zdravia v rámci našich školských aktivít.

Našou úlohou ostáva maximálne viesť  žiakov  k zdravému životnému štýlu ako i  chrániť životné prostredie

Naše aktivity vychádzajú z nasledovných koncepcií a stratégií:

 • Národného programu duševného zdravia
 • Zdravia mládeže – podpora zdravého životného štýlu
 • Národného programu prevencie obezity

V „kútiku zdravej školy“ –  našom vymedzenom priestore  na propagáciu zdravého životného štýlu chceme naďalej podporovať  tieto akcie:

 • Pravidelne informovať žiakov cez školský rozhlas o všetkých akciách Zdravej školy organizovaných podľa plánu práce.
  T: podľa kalendára významných dní  2023/24 | Z: Kováčová, koordinátorka projektu
 • Pripomenúť si Medzinárodný deň čokolády– určený podľa  kalendára na
  T: 13..september |  Z: Kováčová
 • Žiakom a zamestnancom pripomínať význam zdravej výživy, zdravých potravín, potravinovú bezpečnosť a zvyšovať povedomie v oblasti označovania potravín, uprednostňovať slovenské výrobky!
  T: 2x ročne Z: Kováčová, vyučujúci na  Hodinách
 • Naďalej využívať „kútik zdravej školy,” na propagáciu zdravého životného štýlu počas prestávok. Ponúkať žiakom zeleninu i zdravé ovocie,  cereálie aj iné zdravé potraviny, zapojením sa do kampane „Odstráň obezitu“ a aktuálnych výziev
  T: 2x ročne | Z : Kováčová, ŽSR
 • Deň jabĺk – v októbri – pre žiakov v PT, NT  i zamestnancov školy
  T: október | Z: Kováčová
 • V rámci národného programu prevencie obezity uskutočníme Dni zdravej výživy  – aktivity pre žiakov a všetkých pracovníkov na teoretickom vyučovaní i OV,  s odporúčaním  zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
  T: november 2023, apríl 2024 | Z: Kováčová , žiaci
 • Čajový deň – uvaríme žiakom rôzne druhy čajov z liečivých bylín
  T: január 2024 | Z: Kováčová, ŽŠR
 • Mlieko a mliečne výrobky v našej výžive, upozorniť na potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.
  T: február 2024 | Z: Kováčová + žiaci
 • DEŇ VODY – aktivity v kútiku zdravej školy, odporučiť v školách pre pitný režim pitnú vodu z vodovodu alebo iné vhodné zdroje pitnej vody. Upozorniť na  obmedzenie pitia škodlivých aj nealkoholických sladených nápojov.
   T: 18. – 22. marec 2024 | Z: Kováčová + žiaci
 • Dôsledným dodržiavaním dozorov počas prestávok, neustále zamedzovať fajčeniu , prípadne iným závislostiam v priestoroch školy.
  T: trvale | Z: všetci vyučujúci

Mnoho akcií sledujeme cez internetové a mediálne výzvy s cieľom zapojenia sa do zaujímavých projektov pre žiakov našej SOŠ v rámci možností. Predpokladáme zaujímavé akcie, ktoré vyplynú z aktuálnej situácie i načasovania pre žiakov.

Sústredíme sa aj na:

 • rozvíjanie participácie študentov na ochrane životného prostredia svojho okolia, okolia školy
 • vybudovanie  návykov  k šetreniu energií, vody, potravín, prírodných zdrojov

Zdravé prostredie je súčasťou zdravého životného štýlu.

Bratislava 30. 08. 2023

Vypracovala Ing. Darina Kováčová, koordinátorka „Školy podporujúcej zdravie“