Plán práce

 

realizácie projektu „Škola podporujúca zdravie“

 

v školskom roku 2018/2019

 

 1. august 2018

 

 

 

Plán práce

koordinátora projektu Škola podporujúca zdravie na školský rok 2018/2019

Členovia koordinačnej skupiny:

 • školská koordinátorka: Ing. Darina Kováčová
 • žiaci v spolupráci s koordinátorkou

V školskom roku 2017/18 sme sa zapojili do projektu, vyhláseného TESCO  nadáciou PONTIS s menším úspechom: vyhrali sme  3. miesto a hodnotou 300,- € na realizáciu našej „Školy pre zdravie.“

Tento projekt podporuje vytváranie profilu absolventa Strednej odbornej školy technológií a remesiel nielen v oblasti vzdelávania, ale i zdravého životného štýlu.

Naďalej chceme venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle správneho prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, podporovať aj aktivity pri prevencii nadváhy, obezity a pravidelne informovať o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.

Vyhlásené výročné dni využijeme na podporu našich cieľov: Svetový deň nefajčenia, Svetový deň výživy,  Svetový deň vody, Svetový deň prevencie HIV/AIDS, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň duševného zdravia.

Našou úlohou ostáva maximálne viesť  žiakov  k zdravému životnému štýlu ako i  chrániť životné prostredie

 

Naše aktivity vychádzajú z nasledovných koncepcií a stratégií:

 

Národnej protidrogovej stratégii

Národného programu prevencie HIV/AIDS

Národného programu duševného zdravia

Národného programu prevencie obezity

Koncepcie environmentálnej výchovy

 

 V „kútiku zdravej školy“ –  našom vymedzenom priestore  na propagáciu zdravého životného štýlu chceme naďalej podporovať  tieto akcie :

 • Pravidelne informovať žiakov cez školský rozhlas o všetkých akciách Zdravej školy organizovaných podľa plánu práce.

T: podľa kalendára významných dní  2018/2019                                       Z: Kováčová, koordinátorka projektu

 • Pripomenúť si Medzinárodný deň čokolády– určený podľa  kalendára na

T: 13.september                                                                                                Z: Kováčová

 • Akciu „Svetový deň srdca“ podporiť a zverejniť pre žiakov vhodným propagačným materiálom i školským rozhlasom

T: september                                                                                                    Z:  Kováčová

 • Žiakom a zamestnancom pripomínať význam zdravej výživy, zdravých potravín, potravinovú bezpečnosť a zvyšovať povedomie v oblasti označovania potravín, uprednostňovať slovenské výrobky!     (opotravinach.sk a www.skolskeovocie.sk),

T: 2x ročne                                                                                            Z: Kováčová, vyučujúci na  tried. hodinách

 • Plnením Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 budeme naďalej využívať „kútik zdravej školy,”   na propagáciu zdravého životného štýlu počas prestávok. Ponúkať žiakom zeleninu i zdravé ovocie,  cereálie aj iné zdravé potraviny, zapojením sa do kampane „Odstráň obezitu“ a aktuálnych výziev.

        T: 2x ročne                                                                                                        Z : Kováčová, žiaci

 • Deň jabĺk – (týždeň boja proti rakovine – LPR) – pre žiakov i zamestnancov školy
  T: október  Z: Kováčová

 

 • V rámci národného programu prevencie obezity uskutočníme Dni zdravej výživy  – aktivity pre žiakov a všetkých pracovníkov na teoretickom vyučovaní i OV,  s odporúčaním  zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
  T: november 2018, apríl 2019                                                                        Z: Kováčová , žiaci

 

 • Prednáška pre žiačky – I. gynekologická prehliadka, sexualita mladých

T: november                                                                      Z: Kováčová, študentky z Klubu sexuálneho. Zdravia

 

 • Upozorniť na nebezpečné materiály – žiarovky „Žiarovky na správnom mieste“ – zberná nádoba v kútiku zdravej školy

        T: november  2018                                                                                                   Z: Kováčová

 

 

 • Čajový deň – uvaríme žiakom rôzne druhy čajov z liečivých bylín

       T: január 2019                                                                                                  Z: Kováčová

 

 • Mlieko a mliečne výrobky v našej výžive, upozorniť na potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.
  T: február 2019 Z: Kováčová + žiaci

 

 • DEŇ VODY – aktivity v kútiku zdravej školy, odporučiť v školách pre pitný režim pitnú vodu z vodovodu alebo iné vhodné zdroje pitnej vody. Upozorniť na  obmedzenie pitia škodlivých aj nealkoholických sladených nápojov.

          T: 18. – 22. marec 2019                                                                                           Z: Kováčová + žiaci

 

 • Dôsledným dodržiavaním dozorov počas prestávok, neustále zamedzovať fajčeniu , prípadne iným závislostiam v priestoroch školy.
  T: trvale                                                                                                                       Z: všetci vyučujúci

 

 

Mnoho akcií sledujeme cez internetové a mediálne výzvy s cieľom zapojenia sa do zaujímavých projektov pre žiakov našej SOŠ v rámci možností. Predpokladáme zaujímavé akcie, ktoré vyplynú z aktuálnej situácie i načasovania pre žiakov.

Sústredíme sa aj na:

 – rozvíjanie participácie študentov na ochrane životného prostredia svojho okolia, okolia školy

– vybudovanie  návykov  k šetreniu energií, vody, potravín, prírodných zdrojov

– vytváranie podmienok a návykov k separácii odpadov.

 

Zdravé prostredie je súčasťou zdravého životného štýlu.

 

 

 

Bratislava 20. 08. 2018

 

 

Vypracovala Ing. Darina Kováčová, koordinátorka „Školy podporujúcej zdravie“