SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM – EXTERNÁ FORMA

Máte výučný list no potrebujete sa kvalifikovať aj v inom odbore?
Nechcete platiť žiadne zbytočné poplatky za štúdium?
Tak ste na správnej adrese !

Od septembra 2023 Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava otvára skrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch:

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 17 Elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
3678 H Inštalatér
3355 H Stolár

Štúdium je organizované pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní na strednej škole získali: 

 • najmenej stredné odborné vzdelanie – výučný list alebo
 • maturitné vysvedčenie v študijnom odbore alebo
 • diplom – VŠ vzdelanie 1. alebo 2. stupňa 
Žiak v skrátenom štúdiu v externej forme študuje iba odborné predmety.
 
Dĺžka štúdia :
 • minimálne 1 rok
 • maximálne 2 roky

Získate :

 • skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške
 • skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou, absolvent získava výučný list + vysvedčenie o záverečnej skúške

Prihlášku môžete podať v 2 termínoch :

 • do 31. mája 2023 – platí pre absolventov stredných škôl
 • do 31. júla 2023  – uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania :

 • žiadosť o prijatie na štúdium
 • prihláška na štúdium (stiahni tu)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní : overená kópia výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia

Triedu v skrátenom štúdiu – externej forme môže SOŠ, Ivanská cesta 21,  Bratislava zriadiť, ak je počet záujemcov o štúdium minimálne 10.