2697 K - Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení

Charakteristika študijného odboru:

Chceš po skončení štúdia zarábať viac ako začínajúci právnik či manažér? Vyber si práve tento odbor! Naučíme ťa samostatne realizovať diagnostické a opravárenské činnosti v oblasti chladiarenskej a klimatizačnej techniky, ako aj automatizáciu riadenia pomocou IKT. Uplatníš sa v oblasti stavebníctva a elektrotechniky vo firmách zameraných na chladiarenskú a klimatizačnú techniku, kde už teraz majú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Okrem maturitného vysvedčenia získaš výučný list a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21.

Učebný plán

  Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Mechanik elektrotechnik
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18 16 12 12 58
Jazyk a komunikácia          
slovenský jazyk a literatúra 3 3 4 4 14
anglický jazyk 4 4 4 4 16
Človek a hodnoty          
etická výchova 1 1 2
Človek a spoločnosť          
dejepis 1 1 2
občianska náuka 2 1 3
Človek a príroda          
fyzika 2 1 3
Matematika a práca s informáciami          
matematika 2 2 2 2 8
informatika 1 1 2
Zdravie a pohyb          
telesná a športová výchova 2 2 2 2 6
ODBORNÉ VZDELÁVANIE          
Teoretické vzdelanie 9 11 7 7 34
ekonomika       2 2
základy elektrotechniky 2 2
elektrotechnika v odbore   2     2
elektronika 2 1 3
odborné kreslenie 2 1 3
elektrické meranie a regulácia 2 1 3
materiály a technológia 2 1 3
chladenie a klimatizácia 2 2 2 3 9
programovanie 1 1 1 1 4
odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 1 3
Praktická príprava 6 6 14 14 40
SPOLU: 33 33 33 33 132