2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Charakteristika učebného odboru:

Poď k nám študovať tento odbor, ktorý je momentálne najžiadanejší na trhu práce! Tento odbor má nedostatočný počet absolventov na Slovensku, a preto ho štát podporuje motivačným štipendiom, ktoré budeš dostávať každý mesiac. Naučíme ťa všetko o chladiarenskej technike a tepelných čerpadlách, ako príprava, montáž, inštalácia, oprava a servis na týchto zariadeniach. Firmy pôsobiace v oblasti chladiarenstva a tepelných čerpadiel sa budú o teba doslova biť. S výučným listom, vysvedčením o záverečnej skúške zároveň získaš Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21, ako aj Osvedčenie pre zváračské práce

Učebný plán:

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Názov ŠkVP

Elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Kód a názov ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 18/19

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

10

8

5,5

23,5

Jazyk a komunikácia        
slovenský jazyk a literatúra

1,5

1,5

1

4

anglický jazyk

3

3

2

8

Človek a hodnoty        
etická výchova

1

1

Človek a spoločnosť        
občianska náuka

1

1

Človek a príroda        
fyzika

1

 

1

Matematika a práca s informáciami        
matematika

1

1

1

3

informatika  

1

 

1

Zdravie a pohyb        
telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5

ODBORNÉ VZDELÁVANIE        
Teoretické vzdelávanie

8

7,5

10

25,5

ekonomika

 

2

2

úvod do sveta práce    

1

1

základy elektrotechniky

2

   

2

odborné kreslenie

1

 

1

elektrotechnika v odbore  

2

 
materiály a technológia

2

2

elektrické merania

1

1

2

elektronika  

1

1

2

Technológia montáže a opráv

1,5

2

3,5

chladenie a klimatizácia

2

2

1

5

využitie elektrickej energie

1

   

1

Odborná spôsobilosť v elektrotech.    

2

2

Praktická príprava        
odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy        
Ochrana človeka a prírody        
Telovýchovno-výcvikový kurz