6475 H Technicko-administratívny pracovník

Charakteristika učebného odboru:

Ak si kancelársky typ tento odbor je stvorený pre teba! Naučíme ťa 10 – prstovú hmatovú metódu na PC, spracovávať hospodárske, podnikové a ostatné typy písomností. S týmto odborom sa naučíš orientovať v legislatíve a účtovníctve a získaš základy spracovania technológie materiálov a odborného kreslenia. Po skončení štúdia sa ľahko zamestnáš v akejkoľvek firme v administratíve, prípadne začneš podnikať či pokračovať v 2 – ročnom nadstavbovom štúdiu a získaš maturitné vysvedčenie

Základné údaje o odbore:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Technicko-administratívny pracovník
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov učebného odboru 6475 H technicko-administratívny pracovník
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

I.

II.

III.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

10

8

5,5

23,5

Jazyk a komunikácia        
Slovenský jazyk a literatúra 1,5

1,5

1

4

Anglický jazyk

3

3

2

8

Človek a hodnoty        
Etická výchova/náboženská výchova

1

1

Človek a spoločnosť        
Občianska náuka

1

1

Človek a príroda        
Fyzika

1

1

Matematika a práca s informáciami        
Matematika

1

1

1

3

Informatika

1

1

Zdravie a pohyb        
Telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5

Odborné vzdelávanie

23

25

24,5

75,5

Teoretické vzdelávanie

8

10

10

28

Ekonomika

2

1

1

4

Úvod do sveta práce

1

1

Administratíva a korešpondencia

2

2

2

6

Účtovníctvo

1

2

2

5

Právna náuka  

1

1

2

Manažment  

1

 

1

Marketing    

1

1

Strojárstvo

1

1

1

3

Voliteľné predmety        
Spoločenská komunikácia

1

1

1

3

Manažment osobných financií

1

1

 

2

Praktická príprava

15

15

17,5

47,5

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy        
Kurz na ochranu života a zdravia  

18 hodín

18 hodín

 
Telovýchovno-výcvikový kurz