6341 M škola podnikania

Charakteristika študijného odboru:

Ak je tvojím snom raz riadiť podnik, tento odbor je práve pre teba! Získaš v ňom teoretické, no najmä praktické vedomosti potrebné na založenie a riadenie vlastného podnikania. So svojou triedou si založíš cvičnú firmu na ktorej sa toto všetko naučíš od tvorby biznis plánu, účtovníctva, ekonomiky, 10 prstovú hmatovú metódu, cez propagáciu, marketing a odkomunikovanie verejnosti. Ak budeš šikovný tento odbor ťa výborne pripraví aj na štúdium na VŠ. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Učebný plán

 

Škola

Stredná odborná škola technológií a remesiel,

Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov ŠkVP

Škola podnikania

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6341 M škola podnikania

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

I.

II.

III.

IV.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

17

16

13

12

58

Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra

3

3

4

4

14

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Človek a hodnoty
Etická výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť
Dejepis

1

1

   

2

Občianska náuka

2

1

   

3

Človek a príroda
Geografia

1

1

1

 

3

Matematika a práca s informáciami
Matematika

2

2

2

2

8

Informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

17

20

21

74

Teoretická vzdelávanie

6

8

10

9

33

Ekonomika

3

3

1

1

8

Podnikanie    

2

2

4

Právna náuka  

1

2

1

4

Manažment  

2

1

1

4

Marketing    

2

2

4

Účtovníctvo  

2

2

2

6

Administratíva a korešpondencia

3

     

3

Praktická príprava

10

9

10

12

41

Ekonomické cvičenia v cvičnej firme

2

2

   

4

Spoločenská etika a etiketa

2

     

2

Cvičenia z účtovníctva  

2

2

2

6

Jazyková obchodná príprava z ANJ    

1

2

3

Manažment osobných financií

2

     

2

Písomná a elektronická komunikácia v praxi  

2

2

2

6

Hospodárske výpočty a štatistika

2

2

   

4

Bankovníctvo      

1

1

Poisťovníctvo      

1

1

Aplikovaná informatika

2

1

1

1

5

Daňovníctvo    

2

 

2

Odborná prax    

2

3

5

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy          
Kurz na ochranu života a zdravia

18

18

18

9

 
Telovýchovno-výcvikový kurz