Rada školy

RADA ŠKOLY SOŠ, IVANSKÁ CESTA 21, BRATISLAVA

Rada školy je ustanovená podľa § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.,   s pôsobnosťou  v rámci školy,  pri ktorej  je ustanovená.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov  a ďalších zamestnancov školy  a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov  školy.

Vyjadruje sa k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

b) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho

odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá vždy s odôvodnením,

Ďalej sa vyjadruje k:

c) návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami,

d) návrhu na počty prijímaných žiakov,

e) návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

f) návrhu na úpravu v učebných plánoch, k skladbe vyučovaných voliteľných a  nepovinných predmetov

a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

g) návrhu rozpočtu školy,

h) návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

ch)  správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,

i) informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu,

j)  správe o výsledkoch o hospodárení školy.

P.Č.

Priezvisko, meno, titul

Funkcia v RŠ

Delegovaný / volený za

Kontakt

Telefón

Mobil

E-mail

1.

Pavlík Peter, Ing.

predseda

pedagogický zamestnanec

 

0908 532 463

pavlik@sostar.sk

2.

Jurčová Darina, Mgr.

podpredsedníčka

rodič žiaka školy

   

carozem@gmail.com

3.

Szkuráková Lucia, Mgr., PhD.

tajomníčka

nepedagogický zamestnanec

 

0905 468 818

szkurakova@sostar.sk

4.

Križanová Henrieta,

členka

rodič žiaka školy

 

0911 260 397

henriettak@zmail.sk

5.

Vondena František, Mgr.

člen

pedagogický zamestnanec

 

0903 665 994

vondena@sostar.sk

6.

Maňko Dušan

člen

rodič žiaka školy

 

0902 969 146

dumanko@azet.sk

7.

Schwartzová Zuzana, Ing.

členka

zástupca zriaďovateľa (BSK)

 

0907 722 090

zs.schwartz@gmail.com

8.

Ander Žolnaj

člen

žiak školy

  0944 431 783

zolnajander51@gmail.com 

9.

Malina Marek, Ing., PhD.

člen

zástupca stavovskej organizácie Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

02/43633263

0903 434 038

sekretariat@zsps.sk

malina@zsps.sk

10.

Machata Marek, Mgr. et Mgr.

člen

zástupca zriaďovateľa (BSK)

 

0903 965 453

marek.machata@gmail.com

11.

Šafář Peter, Mgr.

člen

zástupca zriaďovateľa (BSK)

02/48264822

0903 300 743

peter.safar@region-bsk.sk

kontakt: radaskoly@sostar.sk