Rada školy

RADA ŠKOLY SOŠ, IVANSKÁ CESTA 21, BRATISLAVA

Rada školy je ustanovená podľa § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.,   s pôsobnosťou  v rámci školy,  pri ktorej  je ustanovená.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov  a ďalších zamestnancov školy  a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov  školy.

Vyjadruje sa k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

b) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho

odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá vždy s odôvodnením,

Ďalej sa vyjadruje k:

c) návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami,

d) návrhu na počty prijímaných žiakov,

e) návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

f) návrhu na úpravu v učebných plánoch, k skladbe vyučovaných voliteľných a  nepovinných predmetov

a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

g) návrhu rozpočtu školy,

h) návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

ch)  správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,

i) informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu,

j)  správe o výsledkoch o hospodárení školy.

P.Č.

Priezvisko, meno, titul

Funkcia v RŠ

Delegovaný / volený za

1.

Pavlík Peter, Ing.

predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

2.

Mgr. Darina Jurčová

podpredsedníčka

zástupca rodičov

3.

Soňa Černáková

tajomníčka

zástupca nepedagogických zamestnancov

4.

Mgr. František Vondena

člen

zástupca pedagogických zamestnancov

5.

Eva Hudecová

členka

zástupca rodičov

6.

Ander Žolnay

člen

zástupca žiakov

7.

Peter Buček

člen

zástupca rodičov

8.

Mgr. Peter Šafář

člen

zástupca zriaďovateľa ( BSK )

9.

Ing. Zuzana Schwartzová

členka

zástupca zriaďovateľa ( BSK )

10.

Mgr. Marek Machata

člen

zástupca zriaďovateľa ( BSK )

11.

Ing. Marek Malina, PhD

člen

zástupca stavovskej organizácie Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

kontakt: radaskoly@sostar.sk