2683 H 11 ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

Charakteristika učebného odboru:

Si technicky a manuálne zručný a baví ťa oblasť elektrotechniky? Tak poď študovať k nám! Máme pre teba odbor, ktorý je v súčasnosti žiadaný a hlavne nedostatkový. Naučíme ťa inštalovať aj opravovať elektrické zariadenia, robiť diagnostiku a odstraňovanie porúch na týchto zariadeniach, využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Už počas štúdia začneš zarábať. Chceš vedieť ako? Pracovať môžeš vo firmách kde sa veľa naučíš a ešte ti aj zaplatia za vykonanú prácu. Počas štúdia je možné získať okrem výučného listu aj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 čo je doklad navyše, ktorý je veľmi potrebný pre potenciálneho zamestnávateľa.

Učebný plán odboru:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Názov ŠkVP

Elektromechanik

Kód a názov ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky zač. 2016/2017 2020/2021 – I.roč.

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

10

8

5,5

24,5

Jazyk a komunikácia        
slovenský jazyk a literatúra

1,5

1,5

1

4

Anglický jazyk

3

3

2

8

Človek a hodnoty        
etická výchova

1

1

Človek a spoločnosť        
občianska náuka

1

1

Človek a príroda        
fyzika

1

 

1

Matematika a práca s informáciami        
matematika

1

1

1

3

informatika  

1

 

1

Zdravie a pohyb        
telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5

ODBORNÉ VZDELÁVANIE        
Teoretické vzdelávanie

8

10

9

27

ekonomika

 

2

2

úvod do sveta práce    

1

1

odborné kreslenie

1

1

základy elektrotechniky

2

2

technológia

2

2

elektrotechnické materiály

2

2

elektrické merania

1

1

2

elektronika

2

2

4

elektrické stroje a prístroje

2

2

rozvod elektrickej energie

3

2

5

využitie elektrickej energie

1

2

2

5

Praktická príprava        
odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy        
Ochrana človeka a prírody        
Telovýchovno-výcvikový kurz