NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM DIAĽKOVÉ

Chcete si zvýšiť kvalifikáciu a získať maturitné vysvedčenie?
Nechcete platiť žiadne zbytočné poplatky za štúdium?
Tak ste na správnej adrese !

Od septembra 2023 Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava otvára nadstavbové štúdium v diaľkovej forme v nasledujúcich odboroch:

  • 6403 L Podnikanie v remeslách a službách (20 žiakov)
  • 2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení (10 žiakov)

Študovať môžete aj popri práci !

Maximálne 2 utorky v poobedných hodinách a to formou vopred dohodnutých konzultácií

Garantujeme vám kolegiálny, ústretový a priateľský prístup zo strany učiteľov !

Prihlášku na štúdium si môžu podať uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie – úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu.

Dĺžka štúdia : 3 roky                         

Získate : Maturitné vysvedčenie

Prihlášku môžete podať v 2 termínoch :

  • do 31. mája 2023 – platí pre absolventov stredných škôl
  • do 31. júla 2023 – uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania :

  • žiadosť o prijatie na štúdium
  • prihláška na štúdium (stiahni tu)
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní : overená kópia výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia

Uchádzači budú prijatí  bez prijímacích skúšok, ak splnia nasledovné kritéria:

  1. prihlášku na štúdium odovzdať do 31. mája 2023, prípadne do 31. 07. 2023
  2. úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške