Rozvrh hodín PV 2023-2024

Rozvrh vyučovania a návrh rozloženia prestávok na praktickom vyučovaní

Podľa vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o stredných školách je vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku vyučovací deň. Školské vyučovanie odborného výcviku žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín; ak ide o žiaka prvého ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, trvá najviac sedem vyučovacích hodín; ak ide o žiaka prvého ročníka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, trvá najviac šesť vyučovacích hodín.

Školské vyučovanie odborného výcviku žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín; ak ide o žiaka druhého ročníka alebo tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, trvá najviac osem vyučovacích hodín.

Poradie a dĺžka prestávok sa určujú po prerokovaní pedagogickou radou v organizačnom poriadku strednej školy. Najskôr po druhej vyučovacej hodine nasleduje prestávka v trvaní najmenej 20 minút.

Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na príslušnom pracovisku.

Vyučovanie skrátené externého štúdia prebieha v dňoch pondelok a streda v čase od 13:00 hod do 18:00 hod. 2x mesačne podľa harmonogramu štúdia.

Vyučovanie 1. a 2. ročník

od – do

2. ročník 2478 F strojárska výroba

od – do

3. a 4. ročník

od – do

  07:00 – 10:00 07:00 – 10:00 07:00 – 10:00
Prestávka 10:00 – 10:30 10:00 – 10:30 10:00 – 10:30
  10:30 – 13:00 10:30 – 14:00 10:30 – 14:00

 

  1. Budova Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) je otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 14:30 hod., v prípade nepriaznivého počasia od 6:30 hod.
  2. Vyučovací proces je organizovaný v odborných učebniach a dielňach, prípadne u zamestnávateľov na základe Zmluvy o praktickom vyučovaní.
  3. Na odborný výcvik sa žiaci prezliekajú do pracovných odevov v šatniach dielní.
  4. Administratívnu agendu so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo na študijnom oddelení v budove školy, a to zásadne po praktickom vyučovaní, v čase úradných hodín.
  5. Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u zástupcov riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka môže získať cez internetovú žiacku knižku, od triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, na triednom aktíve, prípadne pri vopred dohodnutej osobnej návšteve rodiča v škole  (počas prestávok, po priamej výchovnej činnosti, počas voľnej hodiny v rozvrhu).