Rozvrh hodín PV 2021-2022

Rozvrh študijných a učebných skupín odborného výcviku v školskom roku 2021/2022

Učebný odbor

Počet žiakov

1. ročník

MOV

Poč.

Párny týždeň

Nepárny týždeň

1.r.

2.r.

3 r.

Ʃ

P

U

S

Š

P

P

U

S

Š

P

Murár

8

8

Riš

8

x

x

x

x

x

         
                                 

EMST

12

7

19

Riš

12

         

x

x

x

x

x

                                 

E-CHZ

11

7

11

27

DV

11

         

x

x

x

x

x

                                 

Inštal.

10

12

10+1

32

Dan

10

x

x

x

x

x

         
                                 

SM

12

12+1

25

Pik

12

         

x

x

x

x

x

                                 

Stolár

12

8

8

28

Hal

12

x

x

x

x

x

         
                                 

Maliar

9

9

                       
                                 

TAP

10

7+2

5+1

25

Kru

10

         

x

x

x

x

x

                                 

SV

8

9

17

Hrd

8

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

                                 

SRV

19

12

31

Ryb

20

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

                                 

SEI

                               
                                 

 

Učebný odbor  Počet žiakov  2. ročník 

MOV 

P 

Poč. 

U 

Párny týždeň  Nepárny týždeň 
1.r.  2.r.  3 r.  Ʃ  S  Š  P  P  U  S  Š  P  P  U 
Murár  8      8                         
                                 
EMST  12  7    19  PZ  7            x  x  x  x  x 
                                 
E-CHZ  11  7  11  27  DV  7            x  x  x  x  x 
                                 
Inštal.  10  12  10+1  32  Dan  12            x  x  x  x  x 
                                 
SM  12  12+1    25  Pik  12+1  x  x  x  x  x           
                                 
Stolár  12  8  8  28  Hal  8            x  x  x  x  x 
                                 
Maliar    9    9  Hrd  9            x  x  x  x  x 
                                 
TAP  10  7+2  5+1  25  Kru  7+2  x  x  x  x  x           
                                 
SV  8  9    17  Tah  9    x  x  x  x    x  x  x  x 
                                 
SRV  19  12    31  Zah  12    x  x  x  x    x  x  x  x 
                                 
SEI                                 
                                 
Učebný odbor  Počet žiakov  3. ročník 

MOV 

S 

P 

Poč. 

Š 

P 

Párny týždeň  Nepárny týždeň  
1.r.  2.r.  3 r.  Ʃ  U  S  Š  P           
Murár  8      8                       
                               
EMST  12  7    19                       
                               
E-CHZ  11  7  11  27  DV+PZ  5+6  x  x  x  x  x         
                               
Inštal.  10  12  10+1  32  PZ  10+1  x  x  x  x  x         
                               
SM  12  12+1    25                       
                               
Stolár  12  8  8  28  PZ  8  x  x  x  x  x         
                               
Maliar    9    9                       
                               
TAP  10  7+2  5+1  25  Kru  5+1  x  x  x  x  x         
                               
SV  8  9    17                       
                               
SRV  19  12    31                       
                               
SEI                               
                               

 

Rozvrh učebno-výrobných skupín - pracovných dní odborného výcviku v školskom roku 2021/2022

Študijný odbor  Počet žiakov  1. ročník 
UVS  Poč.  Párny týždeň  Nepárny týždeň 
  1.r.    2.r.  3 r.    P  U  S  Š  P  P  U  S  Š  P 
MPS  22  22  18    Hoš  11        x             
          Leš  11                  x   
          Ryb  10        x          x   
TEZB  10  10  10+1    Zah  10  x          x         
                                 
MECH  9  14  8    Hoš  9  x                   
          Tah  9            x         

 

Študijný odbor  Počet žiakov  2. ročník 

UVS 

P 

Poč. 

U 

Párny týždeň  Nepárny týždeň 
  1.r.    2.r.  3 r.    S  Š  P  P  U  S  Š  P  P  U 
MPS  22  22  18    Ben  11          x          x 
          Hoš  11          x          x 
                                 
TEZB  10  10  10+1    Sab  10          x          x 
                                 
MECH  9  14  8    Leš  14          x          x 
                                 

 

Študijný odbor  Počet žiakov  3. ročník 

UVS 

S 

P 

Poč. 

Š 

P 

Párny týždeň  Nepárny týždeň  
  1.r.    2.r.  3 r.    U  S  Š  P             
MPS  22  22  18    Ben  9            x  x  x  x   
          Hoš  9            x  x  x  x   
                                 
TEZB  10  10  10+1    Sab  10+1            x  x  x  x   
                                 
MECH  9  14  8    PZ  8            x  x  x  x   
                                 

 

Učebný odbor  Počet žiakov  4. ročník 
UVS  Poč.  Párny týždeň  Nepárny týždeň 
4.r.        P  U  S  Š  P  P  U  S  Š  P 
MPS  10      71  Ben  10  x  x  x  x             
                                 
TEZB  11      42  Sab  11  x  x  x  x             
                                   
MECH  10      41  PZ  10  x  x  x  x             
Σ prax        

154 

 

375 

                       

Rozvrh vyučovania na praktickom vyučovaní:

Podľa vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách je vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku vyučovací deň.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiakov sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie sa skončí najneskôr o 20.00 hodine.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín; žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, najviac osem vyučovacích hodín.

Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sa započítava aj dĺžka prestávok.  Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

Vyučovanie 1. a 2. ročník

od      –    do

3. a 4. ročník

od      –    do

  07.00  –  09.30 07.00  –  09.30
Prestávka 09.30  –  10.00 09.30  –  10.00
  10.00  –  13.00 10.00  –  14.00
  1. Budovy dielní pre praktické vyučovanie sa v pracovných dňoch sú otvorené od 6,30 h do 14,30 h.
  2. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach, prípadne u zamestnávateľov na základe Zmluvy o praktickom vyučovaní.
  3. Na odborný výcvik sa žiaci prezliekajú do pracovných odevov v šatniach dielní.
  4. Administratívnu agendu so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo u asistentky zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a to zásadne po praktickom vyučovaní, v čase úradných hodín.
  5. Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u zástupcov riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka môže získať cez internetovú žiacku knižku, od  triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, na triednom aktíve, prípadne pri vopred dohodnutej osobnej návšteve rodiča v škole  (počas prestávok, po priamej výchovnej činnosti, počas voľnej hodiny v rozvrhu).
  6. Vyučovanie diaľkového štúdia prebieha podľa plánu  konzultácií na príslušný školský rok.