Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 2 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 prijme do štvorročných študijných odborov 85 žiakov.

V školskom roku 2024/2025 otvárame študijné odbory: 84 žiakov

 • 2682 K mechanik počítačových sietí  – 30 žiakov
 • 2697 K mechanik elektrotechnik – chladiace a klimatizačné zariadenia – 30 žiakov
 • 3693 K technik energetických zariadení budov – 24 žiakov

Termíny konania prijímacej skúšky:

1. kolo prijímacieho konania:

I. termín: 02. mája 2024 (v prípade potreby 03.05.2024)
II. termín: 06. mája 2024  (v prípade potreby 07.05.2024)

Forma prijímacej skúšky:

písomná skúška z profilových predmetov –slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút
b) matematika – 45 minút

Rozsah a obsah prijímacej skúšky:

je vymedzený vzdelávacími štandardami profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole

Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 45 minút z týchto oblastí:

pravopisné doplňovacie cvičenie, slovné druhy, vetné členy, jednoduché vety a súvetia, ustálené slovné spojenia, teória literatúry a literatúra v rozsahu 6. – 9. ročníka základnej školy. 

Pri skúške zo slovenského jazyka a literatúry žiaci nepoužívajú žiadne pomôcky. 

Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z matematiky písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 45 minút z týchto oblastí:

počtové operácie s celými číslami, počtové operácie so zlomkami, slovná úloha na percentá, lineárne rovnice, výpočet obsahu a obvodu rovinných útvarov.

Žiakom sa povoľuje pri skúške používať kalkulačka, nie v mobile.

Kritériá prijatia do študijných odborov, úplné stredné odborné vzdelanie

Do prvého ročníka študijného odboru SOŠTaR môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

1. získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) .
2. vyhovel kritériám prijatia
3. je zdravotne spôsobilý

A. Prijatie bez prijímacej skúšky

Žiak, ktorý v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 80%.

B. Prijatie na základe prijímacej skúšky

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov, ktoré žiak získa za:

1. Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
(maximálne 30 bodov) a zároveň splnený bod 6

2. Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky
(maximálne 30 bodov) a zároveň splnený bod 7

3. Priemerný prospech na základnej škole z vybraných predmetov 9. ročníka – 1. polrok
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika
(maximálne 30 bodov)

Bodové hodnoty za priemer známok v 1. polroku 9. ročníka ZŠ

priemer body priemer body priemer body
1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 9
1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 8
1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 7
1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 6
1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 – 3,60 5
1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14 3,61 – 3,70 4
1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13 3,71 – 3,80 3
1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12 3,81 – 3,90 2
1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11 3,91 – 4,00 1
        4,01 a viac 0

4. Výsledky Monitoru zo SJL v 9. ročníku ZŠ
(maximálne 20 bodov)

5. Výsledky Monitoru z MAT v 9. ročníku ZŠ
(maximálne 20 bodov)

Bodové hodnoty za výsledky v Monitore 2022 zo SJL a MAT:

SJL 100-85% 84-70% 69-60% 59-45% 44-35% 34-20% menej ako 19%
Body 20 17 14 10 7 4 0

 

MAT 100-85% 84-70% 69-60% 59-45% 44-35% 34-20% menej ako 19%
Body 20 17 14 10 7 4 0

6. Ak uchádzač z príjimacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dosiahne 7 a menej bodov, príjimacej skúške nevyhovel/nevyhovela.

7. 6. Ak uchádzač z príjimacej skúšky z matematiky dosiahne 7 a menej bodov, príjimacej skúške nevyhovel/nevyhovela.

8. Pri zníženej známke zo správania, budú uchádzačom odpočítané body nasledovne:
uspokojivé (2)
10 b
menej uspokojivé (3) – 15 b
neuspokojivé (4)  20 b

9. Uchádzačoví, ktorý zaregistruje obidve prihlášky v našej škole, budú pridelené body v počte 5 bodov

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov. Žiak môže získať maximálne 135 bodov

Minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií. Žiak musí získať minimálne 30 bodov a zároveň splniť body 6 a 7

V prípade rovnosti bodov v poradovníku uchádzačov, rozhodnú ďalšie kritéria, v nasledovnom poradí: 

1. vyšší počet bodov písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky

2. vyšší počet bodov za priemer známok v II. polroku 8. ročníka ZŠ (započítavajú sa známky zo: slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky, fyziky).

3. úspešnosť a umiestnenie v obvodných alebo vyšších kolách niektorej z predmetových olympiád do 3. miesta (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, olympiáda v cudzích jazykoch):
krajská – 5 bodov
celoslovenská – 10 bodov

4. zmenená pracovná schopnosť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods.3.

Úpravy podmienok pre vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Žiaci so zdravotným znevýhodnením vykonávajú prijímacie skúšky na základe odporúčaní CPPP a P a podľa platných predpisov. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania

Po zhodnotení jednotlivých kritérií a spočítaní dosiahnutých bodov u všetkých uchádzačov hlásiacich sa v I. a II. termíne 1. kola príjimacieho konania zostaví sa poradie úspešnosti v jednotelivých študijných odboroch a riaditeľ školy ho zverejní na výveske školy a na webovej stránke školy www.sostar.sk

Dôležité !

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk 17. mája 2024

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania doručí zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy, poštou alebo elektronickou schránkou do 17. mája 2024.

Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie do prvého ročníka najneskôr do 22. mája 2024

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2024. Prijímacia skúška by sa konala v utorok 18. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Bratislava 20. 11. 2023

Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 4 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že pre školský rok 2024/2025 prijme do trojročných učebných odborov 120 žiakov a do dvojročných učebných odborov 48 žiakov.

Trojročné učebné odbory:

V školskom roku 2024/2025 otvárame trojročné učebné odbory: 120 žiakov

 • 2464 H strojný mechanik – 12 žiakov
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika – 12 žiakov
 • 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – 12 žiakov
 • 3355 H stolár – 24 žiakov
 • 3661 H murár – 12 žiakov
 • 3675 H maliar – 12 žiakov
 • 3678 H inštalatér – 24 žiakov
 • 6475 H technickoadministratívny pracovník – 12 žiakov

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov do učebných odborov.

Kritériá na prijatie do učebných odborov – stredné odborné vzdelanie
1. získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne
ukončil deviaty ročník základnej školy)
2. Poradie prijatých uchádzačov bude určené počtom bodov za priemer z predmetov za 1. polrok 9. ročníka – slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika
(maximálne 30 bodov)

 

Bodové hodnoty za priemer známok v 1. polroku 9. ročníka ZŠ

priemer body priemer body priemer body
1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 9
1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 8
1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 7
1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 6
1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 – 3,60 5
1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14 3,61 – 3,70 4
1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13 3,71 – 3,80 3
1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12 3,81 – 3,90 2
1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11 3,91 – 4,00 1
        4,01 0

3. Je zdravotne spôsobilý

4. Pri zníženej známke zo správania, budú uchádzačom odpočítané body nasledovne:

uspokojivé (2) 10 b
menej uspokojivé (3) 15 b
neuspokojivé (4)  20 b

5. V prípade rovnosti v bodov podľa bodu 2, rozhodne lepšia známka zo správania v 9. ročníku ZŠ a lepší priemerný prospech v II. polroku 8. ročníka ZŠ.

6. Uchádzačoví, ktorý zaregistruje obidve prihlášky v našej škole, budú pridelené body v počte 5 bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov. Žiak môže získať maximálne 35 bodov.

Zákonný zástupca písomne potvrdí prijatie strednej škole do prvého ročníka v termíne do 22. mája 2024

Dvojročné učebné odbory

V školskom roku 2024/2025 otvárame dvojročné učebné odbory: 48 žiakov

 • 3686 F stavebná výroba – 24 žiakov
 • 2478 F strojárska výroba – 24 žiakov

Kritériá na prijatie do učebných odborov – nižšie stredné odborné vzdelanie

1. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý navštevoval najmenej deväť rokov základnú školu a neukončil vzdelávací program základnej školy.

2. je zdravotne spôsobilý

3. Poradie uchádzačov bude zostavené podľa toho, v ktorom ročníku ukončil ZŠ

– z 8. ročníka ZŠ
– zo 7. ročníka ZŠ
– zo 6. ročníka ZŠ

4. V prípade rovnosti poradia uchádzačov v bode 4, rozhodne lepšia známka zo správania

Dôležité !

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk 17. mája 2024.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania doručí zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy, poštou alebo elektronickou schránkou do 17. mája 2024.

Zákonný zástupca písomne potvrdí prijatie strednej škole do prvého ročníka v termíne do 22. mája 2024.

V prípade, že prijatý uchádzač potvrdenie o nastúpení na štúdium nedoručí v termíne, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

Bratislava 20 11. 2023

Ing. Peter Čordáš
 riaditeľ SOŠTaR