Od 01.04.2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 48/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.