ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Hľadáte si nové možnosti uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním?
Potrebujete si vo svojej súčasnej práci doplniť elektrotechnické vzdelanie?

Pre koho je určený kurz ?

Akreditovaný kurz elektrotechnického minima je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika.

Tento akreditovaný kurz vám umožní získať elektrotechnické vzdelanie a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete plynule prihlásiť na kurz na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 elektrotechnik, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. 

 

Požadované vstupné vzdelanie

 • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
 • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie) alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie

Cieľová skupina

Osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré pre uplatnenie v praxi potrebujú dokladovať vzdelanie elektrotechnického zamerania a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike §21.

Forma úhrady

Sumu 750 eur môžete uhradiť prevodom na účet : SK72 8180 0000 0070 0047 3459

Variabilný symbol:  092023

Po registrovaní prihlášky Vám príde emailom faktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 15.9.2023 ! Uhradené faktúry po tomto termíne nebudeme akceptovať.

Do poznámky prosím uveďte: elektrotechnické minimum, Vaše meno a priezvisko

Cena kurzu 750 eur pri minimálnom počte 6 účastníkov zahŕňa odbornú výuku, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia. 

Viac o forme vyučovania

Program je kombinovaný prezenčnou a dištančnou formou výučby. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy 3x v týždni (utorok,  streda a štvrtok) 5 vyučovacích hodín poobede.

 • Teoretická príprava od 13:30 do 17:35 hod., 100 hodín ONLINE, 20 hodín PREZENČNE
 • Odborný výcvik od 13:30 do 18:45 hod. PREZENČNE
 • Jedna vyučovacia hodina teórie : 45 min.
 • Jedna hodina odbornej praxe : 60 min.
 • Dištančná forma prebieha formou elektronickej komunikácie a konzultáciami.
 • Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania s celoštátnou platnosťou.
 • Presný harmonogram kurzu si absolventi dohodnú s lektormi na prvom stretnutí.
 • Účastník kurzu musí absolvovať minimálne 75% hodín z kurzu, aby mohol pristúpiť k záverečnej skúške.

Forma ukončenia kurzu

Záverečná skúška prebehne v 1 deň pred odbornou komisiou, pri ktorej budú overené teoretické vedomosti písomnou a ústnou formou a preukázaním praktických zručností.

Úspešní absolventi akreditovaného kurzu získajú celoštátne platné osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní, pričom sa ďalej budú môcť prihlásiť na kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 elektrotechnik, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorá sa uskutoční na pôde školy.

Prihlášku na kurz elektrotechnického minima môžete posielať do 011.09.2023 poštou na adresu školy alebo emailom na kurzem@sostar.sk

Akreditovaný kurz