2464 H STROJNÝ MECHANIK

Charakteristika učebného odboru:

Právnik ani lekár s týmto odborom nebudeš, ale načo aj? S týmto odborom zarobíš omnoho viac! Naučíme ťa pracovať s oceľou, obrábať a zvárať kovy, získaš aj zváračský kurz. Naučíme ťa ako odborne a profesionálne zhotoviť, nerezové zábradlia, kovové oceľové bráničky a ploty, ktoré sú v dnešnej dobe tak žiadané. Uplatníš sa však aj vo veľkých firmách či závodoch pri obsluhe strojov a technických zariadení. Po úspešnom skončení štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Uplatniť sa môžeš v súkromnom i štátnom sektore a je teda len na tebe, či začneš sám podnikať alebo sa zamestnáš vo firme. Ak budeš mať záujem študovať ďalej, máme pre teba aj nadstavbové štúdium v odbore strojárstvo, kde môžeš získať aj maturitné vysvedčenie.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola technológií a remesiel ,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojný mechanik
Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Kód a názov učebného odboru 2464 H strojný mechanik
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ­    (podmienky prijatia na štúdium stanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy­)

zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Výučný list
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním navýrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení
Možnosti ďalšieho štúdia Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia preabsolventov 3.ročných učebných odborov.

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornúkvalifikáciu absolventov

Učebné osnovy:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Názov ŠkVP Strojný mechanik
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru 2464 H strojný mechanik
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

10

8

5,5

23,5

Jazyk a komunikácia  
Slovenský jazyk a literatúra 1,5

1,5

1

4

Nemecký jazyk

3

3

2

8

Človek a hodnoty  
Etická výchova/náboženská výchova

1

1

Človek a spoločnosť        
Občianska náuka

1

1

Človek a príroda  
Fyzika

1

1

Matematika a práca s informáciami  
Matematika

1

1

1

3

Informatika

1

1

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5

Odborné vzdelávanie

23

25

27,5

75,5

Teoretické vzdelávanie

8

10

10

 
Ekonomika

2

2

úvod do sveta práce

1

1

Odborné kreslenie

1

1

2

Materiály

2

1

3

Technológia

3

3

4

10

Strojníctvo

2

1

3

Voliteľné predmety        
Strojárska technológia

2

1

3

Stroje a zariadenia

2

2

4

Praktická príprava

15

15

17,5

47,5

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy        
Kurz na ochranu života a zdravia  

18 hodín

18 hodín

 
Telovýchovno-výcvikový kurz