O škole

Kvalita je mierou dokonalosti, hodnotnosti, užitočnosti výchovy a vzdelávania. Naplnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných partnerov, žiakov, rodičov, učiteľov, zamestnávateľov, zriaďovateľov, štátu.

Úspešná  stredná odborná škola, úspešné Centrum vzdelávania a prípravy v stavebníctve znamená úspešné výchovno-vzdelávacie centrum. Organizáciu so širokým spektrom vzdelávacích ponúk, neustále hľadajúcu a ponúkajúcu odpovede a riešenia na otázky záujemcov o odborné vzdelávanie. S ponukou vzdelávacích programov pre formálne aj celoživotné vzdelávanie. Poskytujúcu komplexné služby od vzdelávania, cez ubytovanie, stravu, po voľnočasové aktivity, otvorenú 24 hodín, sedem dní v týždni. Úspešná organizácia sa vyznačuje  vlastnou cestou, iniciatívou, optimizmom, odvahou hľadať riešenia, radosťou z existencie. Je tvorená ľuďmi, ktorí sú schopní prispôsobiť sa zmenám. Spĺňa predstavy partnerov. Očakávame od nej dobrý výkon. Podmienkou je kvalita personálneho, priestorového, technologického vybavenia a finančného zabezpečenia. Pre kvalitu je dôležitá určitá špecifikácia, zameranie. Technické zariadenie budov spája súčasnosť aj budúcnosť strednej odbornej školy,  vzdelávacieho  centra s požiadavkami regiónu. Reprezentuje prechod od tradičného riešenia budov k inteligentným domom (smarthomes), k spojeniu moderných stavebných a informačných technológii.

4-ročné študijné odbory:

 • mechanik počítačových sietí
 • škola podnikania
 • technik energetických zariadení budov
 • mechanik, elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení

3-ročné učebné odbory:

 • stolár
 • maliar
 • murár
 • inštalatér
 • strojný mechanik
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • technicko-administratívny pracovník
 • elektromechanik: chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2-ročné učebné odbory:

 • strojárska výroba
 • stavebná výroba

„Študuj technické predmety a zapracuj s nami na svojej budúcnosti.“

 • za odmenu praxovať vo firmách
 • aktívnu  účasť na rôznych prestížnych projektoch
 • moderné triedy s wifi a interaktívnymi tabuľami sú samozrejmosťou
 • športové a kultúrne podujatia v rámci vyučovania
 • odmeníme šikovných za prospech a reprezentáciu školy
 • centrum voľného času a bohatú mimoškolskú činnosť
 • exkurzie,  zaujímavé výlety a lyžiarsky kurz
 • stravovanie s možnosťou výberu a ubytovanie v školskom internáte
 • pracovný odev a obuv zadarmo
 • zmodernizovanú telocvičňu s posilňovňou
 • viacúčelové ihriská s umelou trávou
 • tanečno-gymnastickú sálu
 • dobrú dostupnosť spojov MHD, prepojenie s hlavnou stanicou

A naviac

 • Kvalitné interaktívne vzdelávanie
 • Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti v učebnom odbore elektromechanik
 • Možnosť získania zváračského preukazu
 • Možnosť získania certifikátu ECDL (medzinárodné uznávané overenie znalosti v informačných technológiách ako aj zručnosti pri práci s počítačom).
 • Možnosť doplniť si vzdelanie maturitnou skúškou
 • Možnosť doplnenia základného vzdelávania

História a súčasnosť

Sme škola s vyše 50-ročnou tradíciou. V roku 1958 vzniká predchodca našej vzdelávacej inštitúcie – Odborné učilište štátnych pracovných záloh. Pripravovali sa tu žiaci pre štátny podnik Stavoindustria.

Významným medzníkom v histórii SOŠ je rok 1966. V spolupráci s Doprastavom Bratislava a Bratislavským stavebným podnikom sa vybudoval nový areál odborných učilíšť na Ivanskej ceste. Na svoju dobu to bola moderne vybavená škola – moderné učebne s kabinetmi, domov mládeže,  jedáleň s kuchyňou a cvičné dielne.

Polovica 70. rokov minulého storočia priniesla zmenu názvu na Stredné odborné učilište stavebné.

V roku 1986 sa rozšíril komplex objektov školy o novú budovu teoretického vyučovania s 15 triedami a telocvičňu. Bola vybavená na tú dobu najmodernejšou didaktickou a počítačovou technikou.

90. roky minulého storočia prinášajú veľké zmeny nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre SOU. 1. januára 1991 sa stala samostatným právnym subjektom Ministerstva výstavby a stavebníctva SR. Súčasným zriaďovateľom je od roku 2002 Bratislavský samosprávny kraj.

Prvé roky nového tisícročia sú v znamení integrácie. V roku 2004 sa SOU stavebné II, Ivanská cesta 23 zlučuje s našou školou a vzniká SOU stavebná, Ivanská cesta 21. Od roku 2008 sa stáva strednou odbornou školou.

Stredná odborná škola technológií a remesiel technológií a remesiel, Ivanská cesta 21 Bratislava neustále modernizuje výučbu a jednotlivé študijné a učebné odbory prispôsobuje aktuálnym požiadavkám trhu. Z toho dôvodu sa naša škola rozhodla rozšíriť ponuku 4 – ročných študijných odborov o odbor mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení a ponuku 3 – ročných učebných odborov o odbor elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, pričom žiaci majú počas štúdia zabezpečenú platenú odbornú prax v renomovaných firmách s ktorými úzko spolupracujeme.

Investície do materiálneho a technického vybavenia, zriaďovania jazykového laboratória, posilňovne, vybavenia internátu a rekonštrukcie telocvične sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie výpočtovou technikou  a IKT pre výučbu žiakov, radí našu školu medzi školy európskeho typu.

Vďaka bohatej histórii vývoja a aktívnej činnosti si Stredná odborná škola technológií a remesiel technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava drží stabilné miesto medzi odbornými školami Bratislavského samosprávneho kraja.