Podávanie podnetov

Zamestnanec môže podať oznámenie (vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie) o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk, ktorá je dostupná
  2. nepretržite 24 hodín denne,
  3. poštou zaslanou na adresu Úrad BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“. Takto označený podnet podateľňa Úradu BSK musí bez jeho otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.