2478 F STROJÁRSKA VÝROBA

Charakteristika učebného odboru:

Naučíme ťa vykonávať jednoduché strojárske práce a pracovať s rôznymi technickými materiálmi. Spoznáš spôsoby ich spracovania a merania. Taktiež sa naučíš správne pracovať s náradím, vrátane jeho ošetrenia. Ak úspešne ukončíš tento 2-ročný kurz, môžeš u nás plynule pokračovať v 3-ročnom učebnom odbore a získať výučný list. 

Tento 2-ročný učebný odbor je vhodný pre dievčatá aj chlapcov.

Základné údaje o odbore:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojárska výroba
Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Kód a názov učebného odboru 2478 F strojárska výroba
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denné štúdium
Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo
posledný ročník neukončil úspešne.
Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o záverečnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach.
Možnosti ďalšieho štúdia Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho
stredného vzdelania.

Učebný plán:

 

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Názov ŠkVP Strojárska výroba
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru 2478 F strojárska výroba
Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

2,5

2,5

5

Jazyk a komunikácia      
Slovenský jazyk a literatúra

0,5

0,5

1

Človek a hodnoty      
Etická výchova/náboženská výchova

0,5

0,5

1

Človek a spoločnosť      
Občianska náuka

0,5

0,5

1

Matematika a práca s informáciami      
Matematika

0,5

0,5

1

Zdravie a pohyb      
Telesná a športová výchova

0,5

0,5

1

Odborné vzdelávanie

27.5

27.5

55

Teoretické vzdelávanie

3.5

3.5

7

Strojárska výroba

2

2

4

Voliteľné predmety      
Strojníctvo

1,5

1,5

3

Praktická príprava

24

24

48

Odborný výcvik

24

24

48

Spolu

30

30

60

Účelové kurzy      
Ochrana človeka a prírody      
Telovýchovný výcvikový kurz