Medzinárodná súťaž STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2024

Trh práce zaznamenáva stále väčší nárast dopytu po absolventoch a absolventkách z oblasti stavebníctva a techniky. Počet pracovných ponúk síce narastá, avšak počet kvalifikovaných pracovných síl tomu ani zďaleka nezodpovedá. Dôvodom bol často nezáujem, prameniaci najmä z nedostatku informácií o odboroch, čo znižovalo podstatne atraktivitu štúdia stavebných odborov. 

Aj preto sa rozhodol organizačný tím Strednej odbornej školy technológií a remesiel v spolupráci so zamestnávateľmi žiakov a partnermi školy, usporiadať medzinárodnú súťaž STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2024. Snažili sme sa aj takouto formou propagovať učebné odbory, ktoré sú zároveň v mnohých regiónoch nedostatkovými a vyzdvihnúť dôležitosť a potrebu učebných odborov stavebného zamerania. Zároveň ich zatraktívniť pre žiakov základných škôl. 

STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2024 je medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik – murár – inštalatér. Súťaž sa konala na pôde školy v novo-zrekonštruovanom Centre odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve v dňoch 11. a 12. apríla 2024. 

Koľko družstiev a z akých škôl sa zúčastnilo súťaže?

Súťaže „EMI 2024“ sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev z Česka a Slovenska. 

Boli to školy: SOŠ technológií a remesiel, Bratislava, SOŠ technická Lučenec, SOŠ stavebná, Nové Zámky, SOŠ technická Prešov, SŠ polytechnická, Brno, SOŠ a SOU, Neratovice. 

Ako prebiehala súťaž?

Súťaž bola rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej časti. Žiaci najskôr absolvovali test z odborných predmetov a nasledovala praktická časť, v rámci ktorej si svoje praktické zručnosti žiaci overovali montážno-stavebnými prácami v kúpeľni spojenej s WC, kde vykonávali nasledovné práce : konštrukcia sadrokartónových priečok a zníženého stropu (Rigips), montáž elektroinštalácie (domový rozvádzač, LED bodové osvetlenia), ventilátor, zásuvka (ELSTRA), inteligentný (SMART) dotykový ovládač (Loxone), termostatická hlavica s inteligentným riadením (Loxone), montáž vnútornej klimatizačnej jednotky (TITTL), montáž sádromodulu – set 5v1 (Alcadrain), montáž rozvodov vykurovania, montáž rozvodov vody a vodomeru, montáž sprchovej vpuste s napojením na odpadové potrubie. Hodnotenie súťaže bolo zamerané na dodržiavanie technologických postupov, kvality, montáže a dodržiavania BOZP.

Súťaž financoval organizátor súťaže Stredná odborná škola technológií a remesiel za podpory odborných garantov a partnerov súťaže: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., značky Isover a Rigips, Alcadrain, s. r. o., Břeclav CZ, Loxone Slovakia, s. r. o., Elstra, s. r. o., Šenkvice, SLOVARM, a. s., Myjava, TITTL, s. r. o., Bratislava a Zväz stavebných podnikateľov.

Odborní garanti a partneri súťaže:

Víťazi súťaže

Všetky súťažné družstvá sa usilovne snažili a pracovali podľa jednotného zadania projektu. Avšak tak ako každá súťaž, mala aj STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2024 svojich víťazov, ktorí sa umiestnili v tomto poradí:

1.miesto – SOŠ technológií a remesiel, BRATISLAVA
2. miesto – SŠ polytechnická, BRNO
3. miesto – SOŠ a SOU, NERATOVICE

Výhercom, ale aj ostatným súťažným družstvám súťaže srdečne blahoželáme. Výhercovia aj zvyšné družstvá žiakov spolu s pedagogickými dozormi si prevzali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovali odborní garanti a partneri súťaže.

Partneri Alcadrain, s. r. o., Břeclav CZ, SLOVARM, a. s., Myjava a Zväz stavebných podnikateľov venovali hodnotné ceny, okrem všetkých zúčastnených družstiev, aj pre výhercov súťaže pre prvé tri miesta.

Poďakovanie

Na záver by sme sa chceli poďakovať za perfektnú spoluprácu našim partnerom aj garantom súťaže spoločnostiam Alcadrain, s. r. o., Břeclav CZ, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., značky Isover a Rigips a SLOVARM, a. s., Myjava, všetkým súťažným družstvám, ktoré sa zúčastnili, ale aj pozvaným hosťom, ktorými boli zamestnávatelia našich praxujúcich žiakov, partnerských firiem, či zástupcovia škôl a SOPK. Pevne veríme, že sa u nás cítili dobre a už teraz sa tešíme na pokračovanie v poradí 9. ročníka súťaže STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI nasledujúci rok.

Galéria