3355 H Stolár

Charakteristika učebného odboru:

Ak ťa baví práca s drevom, tento odbor je pre teba ten pravý. Naučíš sa zorientovať v najnovších technológiách výroby stolárskych a nábytkárskych výrobkov. Dokážeš spracovať drevené materiály na stolárske výrobky pomocou lakovania, morenia, brúsenia, voskovania, leštenia, zdobenia a okrasného vyrezávania. A to všetko od samotného grafického návrhu, cez zostavenie, skompletizovanie, výrobu a montáž hotového stolárskeho výrobku. Uplatníš sa v súkromnom či štátnom sektore a v profesiách, ktoré sa zaoberajú spracovaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, rovnako aj stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a pod. Môžeš rozbehnúť podnikanie v dnes veľmi žiadanej oblasti drevostavieb ako ekologického prístupu k výstavbe. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

Učebný plán

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Stolár
Kód a názov  ŠVP 33 Spracúvanie dreva
Kód a názov učebného odboru 3355  H Stolár
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1 4
Cudzí jazyk  / Nemecký jazyk 3 3 2 8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 1 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
Odborné vzdelávanie 23 25 27,5 75,5
Teoretické vzdelávanie 9 10 10  
Ekonomika 2 2
Úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 2 2 2 6
Materiály 1 1 2
Technológia 3 3 4 10
Voliteľné predmety
Stavebné konštrukcie 2 2 1 5
Výrobné zariadenia 2 2
Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia   18 hodín 18 hodín  
Telovýchovno-výcvikový kurz