2682 K mechanik počítačových sietí

Charakteristika študijného odboru:

Baví ťa oblasť IT a rád sedíš celé dni za PC? Tento odbor ťa potom bude určite baviť! Naučíš sa všetko ohľadom hardvéru, softvéru PC, informačných technológií a PC sietí od návrhu cez realizáciu, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na týchto zariadeniach. Získaš prax na moderných IT technológiách, ktoré budeš programovať a naučíme ťa aj základy tvorby web stránok a prácu s grafickými programami. Ak úspešne zvládneš štúdium, získaš maturitné vysvedčenie, výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21.

Učebný plán

  Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Mechanik počítačových sietí
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 17 16 12 12 57
Jazyk a komunikácia          
slovenský jazyk a literatúra 3 3 4 4 14
anglický jazyk 4 4 4 4 16
           
Človek a hodnoty          
etická výchova 1 1 2
Človek a spoločnosť          
dejepis 1 1 2
občianska náuka 2 1   3
Človek a príroda          
fyzika 2 2 4
Matematika a práca s informáciami          
matematika 2 2 2 2 8
Zdravie a pohyb          
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE          
Teoretické vzdelanie 10 11 7 7 35
ekonomika       2 2
základy elektrotechniky 3   3
elektronika 2 1 3
technické vybavenie PC 3 3 2 2 10
programové vybavenie PC 2 3 2 2 9
elektrické merania 2 2
technológia 1 1
počítačová grafika 1 1 2
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike   2 1 3
Praktická príprava 6 6 14 14 40
SPOLU: 33 33 33 33 132