3661 H MURÁR

Charakteristika učebného odboru:

Ak si technicky aj manuálne zdatný chlap poď k nám študovať a naučíme ťa murovať s najmodernejšími tehlovými výrobkami a vypĺňať murivom nosné steny a stropy, ale aj robiť vnútorné a vonkajšie omietky, fasády, sadrokartóny a štukatérske práce. Ale to nie je všetko, v tomto odbore ťa naučíme pokladanie podláh z rôznych materiálov či obkladačské práce kúpeľní, kuchýň a pod. Pozícia murára je v dnešnej dobe veľmi žiadaná a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, takže dvere do sveta práce máš otvorené. Získaš výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a môžeš hravo rozbehnúť vlastné podnikanie a byť sám sebe pánom.

Základné údaje o odbore:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Murár
Kód a názov  ŠVP  36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3661 H murár
Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 10 8 5,5 23,5
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1 4
Cudzí jazyk  / Nemecký jazyk 3 3 2 8
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 1 1 1 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
Odborné vzdelávanie 23 25 27,5 75,5
Teoretické vzdelávanie 9 10 10  
Ekonomika 2 2
úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 2 2 2 6
Materiály 1 1 2
Technológia 3 3 3 9
Voliteľné predmety    
Stavebné konštrukcie 2 2 4
Suché technológie 1 1
Prestavby budov 1 2 3
Praktická príprava 15 15 17,5 47,5
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 33 33 99
Účelové kurzy    
Kurz na ochranu života a zdravia   18 hodín 18 hodín  
Telovýchovno-výcvikový kurz