Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle  Zákona č. 245/2008 Z. z. § 66 ods. 6 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade školy vypisuje 

2.kolo prijímacích skúšok pre  školský rok 2024/2025 pre nenaplnený počet miest

Prijímacie skúšky v  študijných odboroch: voľných miest

 • 2682 K  mechanik počítačových sietí – 0
 • 2697 K mechanik elektrotechnik – chladiace a klimatizačné zariadenia – 10  
 • 3693 K technik energetických zariadení budov – 0  

Prijímacia skúška pre študijné odbory sa bude konať v utorok 18. júna 2024  

8.00 – 8.45  hod. zo slovenského jazyka a literatúry  (45 minút)
8.55 – 9.40  hod. z matematiky   (45 minút)

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Kritériá sú platné ako v I. a II. termíne prijímacích skúšok a uvedené sú na stránke školy www.sostar.sk 

Prijímacie konanie v 3-ročných učebných odboroch: voľných miest

 • 2464 H strojný mechanik – 2  
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika – 0  
 • 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – 0  
 • 3355 H stolár – 5  
 • 3661 H murár – 4  
 • 3675 H maliar – 7  
 • 3678 H inštalatér – 12  
 • 6475 H technickoadministratívny pracovník – 0  

Prijímacie konanie v 2-ročných učebných odboroch: voľných miest

 • 2478 F Strojárska výroba – 2 
 • 3686 F Stavebná výroba – 14  

 

Bratislava 29.05.2024

Ing. Peter Čordáš
riaditeľ