6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika študijného odboru:

Naučíš sa všetko o moderných spôsoboch prípravy a realizácie stavby, vypracovať a čítať stavebnú projektovú dokumentáciu. Budeš vedieť zvoliť a použiť vhodné materiály súvisiace s navrhovaním nízkoenergetických domov a technologické postupy nielen novej výstavby, ale aj v oblasti rekonštrukcií, prestavieb a zatepľovania budov. Efektívne pracovať s energiami a strojovými zariadeniami bude pre teba samozrejmosťou.

Základné údaje o odbore:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Názov ŠkVP Podnikanie v remeslách a službách
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách
Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Externá – diaľková
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Všeobecné vzdelávanie

Počet konzultačných hodín v ročníku

I.

II.

III.

Spolu

65

59

50

174

Jazyk a komunikácia

110

Slovenský jazyk a literatúra

15

15

20

50

Anglický jazyk/Nemecký jazyk

20

20

20

60

Človek a spoločnosť

16

Dejepis

6

6

12

Občianska náuka

4

4

Človek a príroda

16

Fyzika

8

8

 

16

Matematika a práca s informáciami

32

Matematika

6

10

10

26

Informatika

6

6

Odborné vzdelávanie

62

74

74

210

Teoretické vzdelávanie

44

50

50

144

Ekonomika

10

10

10

30

Právo pre podnikateľov

6

6

12

Manažment

8

8

8

24

Marketing

10

10

10

30

Účtovníctvo

10

10

10

30

Spoločenská komunikácia

6

6

6

18

Praktická príprava

18

24

24

66

Podnikanie

8

8

8

24

Písomná a elektronická komunikácia

10

10

10

30

Ekonomické cvičenia

6

6

12

Spolu

127

133

124

384

 

Učebné osnovy:

Všeobecné vzdelávanie Počet  konzultačných hodín v ročníku
I. II. III. Spolu
 
65 59 50 174
Jazyk a komunikácia  
Slovenský jazyk a literatúra 15 15 20 50
Anglický jazyk/Nemecký jazyk 20 20 20 60
Človek a spoločnosť  
Dejepis 6 6 12
Občianska náuka 4 4
Človek a príroda  
Fyzika 8 8   16
Matematika a práca s informáciami  
Matematika 6 10 10 26
Informatika 6 6
Odborné vzdelávanie 62 74 74 210
Teoretické vzdelávanie 44 50 50 144
Ekonomika 10 10 10 30
Právo pre podnikateľov 6 6 12
Manažment 8 8 8 24
Marketing 10 10 10 30
Účtovníctvo a dane 10 10 10 30
Spoločenská komunikácia 6 6 6 18
Praktická príprava 18 24 24 66
Podnikanie 8 8 8 24
Administratíva a korešpondencia 10 10 10 30
Ekonomické cvičenia 6 6 12
Spolu 127 133 124 384

Do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa môžu prihlásiť absolventi týchto učebných odborov:

 • puškár umelecký keramik
 • klampiar – strojárska výroba umelecký parochniar a maskér
 • klampiar – stavebná výroba umelecký krajčír
 •  hodinár
 • autoopravár – mechanik
 • autoopravár – elektrikár
 • autoopravár – karosár
 • autoopravár – lakovník
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • elektromechanik – automatizačná technika
 • elektromechanik – telekomunikačná technika
 • elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
 • elektromechanik – úžitková technika
 • operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
 • operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov
 • mäsiar, lahôdkár
 • pekár
 • cukrár
 • cukrovinkár, pečivár
 • cukrár pekár
 • tkáč
 • pletiar
 • krajčír – pánske odevy
 • krajčír – dámske odevy
 • remenár sedlár
 • kožušník
 • obuvník
 • stolár
 • čalúnnik
 • polygraf – grafik
 • polygraf – tlačiar
 • polygraf – knihár
 • murár
 • tesár
 • montér suchých stavieb
 • lakovník
 • kamenár
 • kachliar
 • maliar
 • inštalatér
 • sklenár
 • podlahár
 • strechár
 • kominár
 • agromechanizátor, opravár
 • pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
 • viazač – aranžér kvetín
 • záhradník
 • mechanizátor lesnej výroby
 • rybár
 • chovateľ – chov koní a jazdectvo
 • chovateľ – chov oviec
 • manikér – pedikér
 • čašník, servírka
 • kuchár
 • aranžér
 • fotograf
 • kaderník
 • predavač
 • technicko-administratívny pracovník
 • hostinský, hostinská
 • umelecký kováč a zámočník
 • zlatník a klenotník
 • umelecký štukatér
 • umelecký rezbár
 • umelecký stolár
 • umelecký čalúnnik a dekoratér
 • umelecký smaltér
 • umelecká vyšívačka
 • umelecká čipkárka