6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Charakteristika študijného odboru:

Naučíš sa všetko o moderných spôsoboch prípravy a realizácie stavby, vypracovať a čítať stavebnú projektovú dokumentáciu. Budeš vedieť zvoliť a použiť vhodné materiály súvisiace s navrhovaním nízkoenergetických domov a technologické postupy nielen novej výstavby, ale aj v oblasti rekonštrukcií, prestavieb a zatepľovania budov. Efektívne pracovať s energiami a strojovými zariadeniami bude pre teba samozrejmosťou.

Základné údaje o odbore:


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola technológií a remesiel ,
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Škola podnikania
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6403  L  podnikanie v remeslách a službách
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Externé – diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium úspešné ukončenie trojročného učebného odboru
podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Absolvent nájde uplatnenie:
– v obchodných  organizáciách,
– v organizáciách poskytujúcich služby,
– ako výkonný zamestnanec,
– ako manažér strednej úrovne,
– ako súkromný podnikateľ
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Učebné osnovy:

Všeobecné vzdelávanie Počet  konzultačných hodín v ročníku
I. II. III. Spolu
 
65 59 50 174
Jazyk a komunikácia  
Slovenský jazyk a literatúra 15 15 20 50
Anglický jazyk/Nemecký jazyk 20 20 20 60
Človek a spoločnosť  
Dejepis 6 6 12
Občianska náuka 4 4
Človek a príroda  
Fyzika 8 8   16
Matematika a práca s informáciami  
Matematika 6 10 10 26
Informatika 6 6
Odborné vzdelávanie 62 74 74 210
Teoretické vzdelávanie 44 50 50 144
Ekonomika 10 10 10 30
Právo pre podnikateľov 6 6 12
Manažment 8 8 8 24
Marketing 10 10 10 30
Účtovníctvo a dane 10 10 10 30
Spoločenská komunikácia 6 6 6 18
Praktická príprava 18 24 24 66
Podnikanie 8 8 8 24
Administratíva a korešpondencia 10 10 10 30
Ekonomické cvičenia 6 6 12
Spolu 127 133 124 384

Do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa môžu prihlásiť absolventi týchto učebných odborov:

 • puškár umelecký keramik
 • klampiar – strojárska výroba umelecký parochniar a maskér
 • klampiar – stavebná výroba umelecký krajčír
 •  hodinár
 • autoopravár – mechanik
 • autoopravár – elektrikár
 • autoopravár – karosár
 • autoopravár – lakovník
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • elektromechanik – automatizačná technika
 • elektromechanik – telekomunikačná technika
 • elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
 • elektromechanik – úžitková technika
 • operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
 • operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov
 • mäsiar, lahôdkár
 • pekár
 • cukrár
 • cukrovinkár, pečivár
 • cukrár pekár
 • tkáč
 • pletiar
 • krajčír – pánske odevy
 • krajčír – dámske odevy
 • remenár sedlár
 • kožušník
 • obuvník
 • stolár
 • čalúnnik
 • polygraf – grafik
 • polygraf – tlačiar
 • polygraf – knihár
 • murár
 • tesár
 • montér suchých stavieb
 • lakovník
 • kamenár
 • kachliar
 • maliar
 • inštalatér
 • sklenár
 • podlahár
 • strechár
 • kominár
 • agromechanizátor, opravár
 • pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
 • viazač – aranžér kvetín
 • záhradník
 • mechanizátor lesnej výroby
 • rybár
 • chovateľ – chov koní a jazdectvo
 • chovateľ – chov oviec
 • manikér – pedikér
 • čašník, servírka
 • kuchár
 • aranžér
 • fotograf
 • kaderník
 • predavač
 • technicko-administratívny pracovník
 • hostinský, hostinská
 • umelecký kováč a zámočník
 • zlatník a klenotník
 • umelecký štukatér
 • umelecký rezbár
 • umelecký stolár
 • umelecký čalúnnik a dekoratér
 • umelecký smaltér
 • umelecká vyšívačka
 • umelecká čipkárka