Návrat žiakov do školy od 15.2.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 15.2.2021 sa končiacim ročníkom 4-ročných študijných odborov a 3-ročných učebných odborov mení dištančná forma výučby na prezenčnú výučbu.

V zmysle uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ je podmienkou vstupu žiaka do školy negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu zákonného zástupcu žiaka (resp. plnoletého žiaka) a žiaka končiaceho ročníka, ktorý nie je starší viac ako 7 dní.

Žiak pri nástupe do školy je povinný priniesť si so sebou vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak mu nebude umožnený prístup do budovy školy.

Vyučovanie odborného výcviku pre žiakov končiacich ročníkov (3.ECH, 3.I, 3.S, 3.SM, 4.MPS, 4.TZB) bude prebiehať v školských dielňach a odborných učebniach od 7.00 hod do 12.00 hod.

Žiaci 3-ročných učebných odborov sú povinní priniesť si na vyučovanie pracovný odev a pracovnú obuv.

Na základe rozhodnutia ministra školstva je účasť na prezenčnej výučbe je povinná a eviduje sa v zmysle školského poriadku.

Ďakujeme

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

Comments are closed.