2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Tento odbor ťa naučí orientovať sa v strojárskych výpočtoch, modelovať a pripraviť technickú a technologickú dokumentáciu, poznať moderné strojárske materiály a strojové zariadenia, využívať progresívne technológie z celej oblasti strojárstva. Uplatníš sa vo firmách ako konštruktér, technológ, prevádzkový a montážny technik, manažér, majster vo výrobe a pod. Pracovať môžeš aj ako živnostník či podnikateľ. Po úspešnom absolvovaní tohto maturitného štúdia môžeš ďalej pokračovať na VŠ v strojárskych alebo iných príbuzných odboroch.

Základné údaje o odbore:


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojárstvo
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Externé diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Učebné osnovy:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Strojárstvo
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 4 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Externá – diaľková
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet konzultačných hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

65

59

50

128+46=174

Jazyk a komunikácia      

64+46=110

Sovenský jazyk a literatúra

15

15

20

50

Anglický jazyk / Nemecký jazyk

20

20

20

60

Človek a spoločnosť      

16

Dejepis

6

6

12

Občianská náuka

4

4

Človek a príroda      

16

Fyzika

8

8

16

Matematika a práca s informáciami      

32

Matematika

6

10

10

26

Informatika

6

6

Odborné vzdelávanie

62

74

74

160+50=210

Teoretické vzdelávanie

44

50

50

96+48=144

Ekonomika

8

10

10

28

Technická mechanika

16

16

16

48

Technické merania

4

6

6

14

Technológia montáže a opráv

16

18

18

52

Praktická príprava

18

24

24

64+2=66

Výrobné konštrukcie

6

8

8

22

Grafické informačné systémy

6

8

8

22

Odborná prax

6

8

8

22

Spolu

127

133

124

384