Plán ďalšieho vzdelávania pre školský rok 2017/2018

Strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 823 75 Bratislava samostatnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou.

Zriaďovateľom SOŠ je Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16,  820 05 Bratislava.

Plán ďalšieho vzdelávania bol prerokovaný v pedagogickej rade školy 25. 09. 2017 a predložený zriaďovateľovi.

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie a uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach a samoštúdiom.

1. Celoživotné vzdelávanie

Pojem celoživotné vzdelávanie (ďalej len „CŽV“) bol definovaný už v Memorande EK o celoživotnom vzdelávaní ako cielená nepretržitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie. Európska komisia v najnovšom oznámení pre Európsku radu o implementácii Lisabonskej stratégie vníma CŽV ako koncept zastrešujúci všetky systémy vzdelávania – formálne, neformálne, informálne a všetky stupne vzdelávania predškolské vzdelávanie, vzdelávanie na základnej škole, strednej škole a vysokej škole a ďalšie vzdelávanie.

Formálne vzdelávanie

Je zámernou činnosťou a uskutočňuje sa organizovane a štrukturovane vzhľadom na miesto, ciele, čas a prostriedky. Vzťahuje sa k inštitúciám určeným na vzdelávanie a odbornú prípravu. Vedie k nadobudnutiu kvalifikácie a udeleniu oficiálne uznávaných dokladov.

Neformálne vzdelávanie

Prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov o získaní kvalifikácie. Môže sa organizovať na školách mimo ich hlavnej činnosti, v organizáciách, ktoré boli vytvorené na doplnenie programov vzdelávania vo formálnom systéme, na pracoviskách, v záujmových organizáciách a pod.

Informálne učenie sa

Je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania sa, nemusí byť zámerné a uvedomované. Vzdelávajúci sa nemusí ani rozpoznať, ako prispieva k jeho vedomostiam a zručnostiam.

Celoživotné poradenstvo

Predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným disciplinárnym zameraním. V najužšom vzťahu k stratégii CŽV a budovaniu vedomostnej ekonomiky je zo spektra týchto rovnocenných služieb celoživotné kariérové poradenstvo chápané ako „pomoc jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života“.

Učiaci sa región

regionálna sieť zainteresovaných inštitúcií v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, vytvárajúca na mieru šité služby a projekty poskytovania celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.

Vzdelávacia aktivita

Akákoľvek organizovaná aktivita jedincov v ucelenej programovo-obsahovej a organizačnej forme, s definovaným obsahom, cieľmi a očakávanými výstupmi pre účastníka. Pre účely akreditácie vzdelávacích aktivít v neformálnom vzdelávaní, ktoré vedú k získaniu čiastkovej alebo úplnej kvalifikácie, sa za vzdelávaciu aktivitu považuje program, ktorý má časový rozsah 40 a viac hodín výučby.

2. Profilácia školy

Škola pripravuje žiakov na výkon povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušným učebným a študijným odborom.

Zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Poskytuje rôzne formy denného a externého štúdia. Organizuje rekvalifikácie. V základnom predmete činnosti poskytuje ďalšie vzdelávanie, ako verejnoprospešnú činnosť. Vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu nebytových priestorov a poskytovania služby v ubytovaní  v súlade s platnými predpismi. Prostriedky získané podnikaním využíva na skvalitnenie hlavnej činnosti.

Škola vyučuje žiakov:

 • v 4 – ročných študijných odboroch, v ktorých štúdium sa končí maturitnou skúškou,
 • v 3 – ročných učebných odboroch, v ktorých štúdium končí záverečnou skúškou a vydaním výučného listu,
 • v 2 –ročných učebných odboroch, v ktorých sa štúdium končí záverečnou skúškou
 • v dennom 2 – ročnom nadstavbovom štúdiu vyučuje v študijných odboroch, v ktorých sa štúdium končí  maturitnou skúškou,
 • v diaľkovom 3 – ročnom nadstavbovom štúdiu v študijných odboroch, v ktorých štúdium končí maturitnou skúškou.
 • v externom 2 – ročnom štúdiu v učebných odboroch pre záujemcov, ktorí splnili podmienku vzdelania najmenej výučným listom v inom učebnom odbore. Štúdium končí záverečnou skúškou a vydaním výučného listu.
 • vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

2. Hlavné úlohy školy SOŠ pre školský rok 2017/2018:

 • Zvýšiť kvalitu absolventov SOŠ,
 • Zvýšiť kvalitu personálneho zabezpečenia,
 • Zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie SOŠ,
 • Zlepšiť činnosť  COVP,
 • Zlepšiť kvalitu života v školskom internáte,
 • Zabezpečiť financovanie činnosti SOŠ

3. Potreby profesionálneho rastu pedagogických zamestnancov

Je potrebné, aby sa zvyšoval profesionálny rast pedagogických zamestnancov študovaním právnych platných predpisov v školstve.

4. Plán ďalšieho vzdelávania pre školský rok 2017/2018

Samotný plán ďalšieho vzdelávania vychádza z plánov predmetových komisií (PK) a osobných plánov profesijného rastu pedagogických zamestnancov. Je prerokovaný na začiatku každého školského roka. Vyhodnocovaný je na konci školského roka, prípadne priebežne podľa požiadaviek a potreby praxe. Plán je vytvorený podľa potrieb školy a podľa ponúk vzdelávacích inštitúcií. V pláne je zahrnuté formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

P.č. Titul Meno Priezvisko Druh vzdelávania Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu
1. Ing. Ľubomír Kovaľ informálne Individuálne Legislatíva v školstve, školský manažment
2. Mgr. Zdenka Burdová formálne CPPaP Vzdelávanie v oblasti protidrogovej prevencii
3. PaedDr. Viera Bírošíková formálne SASS Netradičné športové hry
4. Mgr. Jana Regrutová informálne individuálne Štúdium odborných textov – výučba predmetov AJ a NJ
5. Mgr. Otto Csóka informálne individuálne Samoštúdium slovenskej literatúry a didaktiky tvorby testov

 

Spolupráca s miestnou knižnicou na Trnávke – akcie, podujatia, prednášky

 

Legislatívne a právne predpisy v školstve

 

Výchova k ľudským právam

 

Zintenzívnenie práce PK
6. Mgr. Jozef Činčár Informálne individuálne Legislatíva a právne predpisy

Spotrebiteľské správanie

7. Mgr. Juraj Ďurian Informálne individuálne Štúdium školskej legislatívy
8. Mgr. Henrieta Šutovská informálne individuálne Legislatíva a právne predpisy

 

9. Mgr. Eliška Hianiková informálne individuálne Štúdium telovýchovnej a školskej legislatívy
Nové športy v telesnej a športovej príprave
10. RNDr. Ľudmila Hrachovinová formálne MPC MB Školenia pre výchovných poradcov
11. Ing. Soňa Javorská informálne individuálne

Pataky&spol.

Legislatíva a právne prostredie podnikania
12. Ing. Darina Kováčová informálne individuálne Štúdium odbornej literatúry a inovácií v oblasti elektrotechniky
13. Ing. Silvia Sýkorová informálne Individuálne

 

Školenie obsluhy CNC drevoobrábacích strojov,

Základy programovania CNC drevoobrábacích strojov

14. Mgr. Adrián Lelovič formálne Individuálne

Learn2Code, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava

Kreslenie elektrotechnických schém v programe PROFICAD, a Solid CAM.

Java pre začiatočníkov

15. Ing. arch. Dagmar Mikušková informálne individuálne Prednášky a školenia stavebných firiem

podľa ponuky

16. Ing. Jana Palšovičová informálne individuálne Legislatíva v školstve, komunikácia, manažment
17. Ing. Peter Pavlík Informálne, formálne individuálne Samovzdelávacie štúdium dostupnej  odbornej literatúry, odborných časopisov

a prostredníctvom internetu v oblasti mikrometricky presného obrábania kovov

Samovzdelávacie štúdium dostupnej  odbornej literatúry, odborných časopisov

a prostredníctvom internetu v oblasti sústružníckych a portálových obrábacích centier a CNC dlho točných automatov

Java – programovanie, programovanie CNC strojov
18. Ing. Zuzana Ščepková Informálne Individuálne

JAFIN, s.r.o.

Legislatíva a právne predpisy

účtovníctva

19. Ing. Marta Zahradníková informálne individuálne Legislatívne a právne predpisy v školstve

 

Štúdium odbornej literatúry a inovácií  v oblasti strojárstva
20. Ing. Juraj Šulavík informálne individuálne Štúdium odbornej literatúry a inovácií v oblasti strojárstva
21.

 

Ing. Peter    Čordáš informálne individuálne Legislatívne a právne predpisy v školstve
22.      Tibor    Czuczor    formálne       individuálne Kreslenie elektrotechnických schém v programe PROFICAD, a Solid CAM.
23. Josef    Daněk informálne       individuálne Štúdium odbornej literatúry a inovácií  v oblasti strojárstva
24. Mgr. Mária Krullová informálne individuálne Ekonomický program OMEGA – samoštúdium. Prednášky a školenia ekonomických firiem – oblasť účtovníctva -podľa ponuky
25. Bc. Jozef Halinkovič formálne Boukal s.r.o., Botto a.s. Školenie obsluhy CNC drevoobrábacích strojov,

Základy programovania CNC drevoobrábacích strojov

26. Milan Tahotný informálne individuálne Štúdium odbornej literatúry a inovácií v oblasti

drevárskej a stavebnej výroby – samoštúdium

27. Mgr. Peter Blaškovič formálne individuálne Java – programovanie, programovanie CNC strojov
28. Ladislav     Pikali formálne Zváračska škola

Zvartech s.r.o.

Základný zváračský kurz metódou TIG
29. Alojz Hrdý informálne podľa ponuky firiem

individuálne

Štúdium odbornej literatúry a inovácií v oblasti

maliarskej a stavebnej výroby – samoštúdium

30. Milan Riška informálne podľa ponuky firiem

individuálne

Štúdium odbornej literatúry a inovácií v oblasti

stavebníctva – samoštúdium

31. Tibor Zahradník formálne zváračská škola Zvartech s.r.o. Základný zváračský kurz metódou TIG
32. Benedikt Žitný informálne podľa ponuky firiem

samoštúdium

Nové technológie v oblasti strojárenskej výroby
33. Jozef Axamit informálne individuálne Legislatíva v školstve
34. PhDr. Helena Šulyová informálne individuálne Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

35. Bc. Kvetoslava Manová informálne individuálne Legislatíva v ŠI,

Pedag. tlač, Publikácie pre koordinátorov DZ a SPJ

36. Zdenka Smoradová informálne individuálne Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

37. Bc. Mária Mundoková informálne individuálne Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

38. Marta Podolcová informálne individuálne Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

39. Igor Ňaňo informálne individuálne Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

40. Miroslav Hložka informálne  

individuálne

Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

41. Jozef Sloboda informálne  

individuálne

Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

42. Mgr. Juraj Hamran informálne  

individuálne

Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

43. Mgr. Simona Albertová informálne  

individuálne

Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

44. Bc. Adela Hudáková informálne  

individuálne

Legislatíva v ŠI

Pedag. tlač

5. Systém merania a kontroly

Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania. Vyhodnotenie sa vykonáva na konci školského roka.

Vo vyhodnotení sa zameriame na to, ako škole prospela účasť pedagógov na vzdelávaní, aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).

Na posúdenie konkrétnych zistení budeme využívať hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity), autoevalváciu (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu), či dotazníkmi (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi.

Všetky zistenia budeme  robiť s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity.