Prijímacie konanie v ďalšom termíne - pre nenaplnený počet žiakov 2023/2024

Príjimacie konanie na stredné školy sa koná podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávané (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ Strednej odbomej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 01. 06. 2023 rozhodol, o konaní prijímacích skúšok v ďaľšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried I. ročníka v školskom roku 2023/2024.

Termín konania príjimacích skúšok: 20. 06. 2023

Prijímacie skúšky – do študijných odborov: Počet volných miest
2697 K mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadenií 2
3693 K technik energetických zariadení budov 6

Časový harmonogram:

Termín: 20. 06. 2023

Žiaci prídu do školy o 7.45 hod.

Testy sa konajú:
Slovenska jazyk a literatúra: od 8.00 hod. – 8.45 hod.
Matematika: od 8.55 hod, do 9.40 hod.
Trvanie testov: 45 minút

Prijímacia skúška:
Príjimacia skúška pozostáva z overenia vedomosti z predmetov slovensky jazyk a literatúra a matematikaKritéria prijatia sú platné ako v I. a ll. termíne prijímacích skúšok a uvedené sú na stránke školy www.sostar.sk

Príjimacie konanie pre nenaplnený počet miest – 3 – ročné učebné odbory Počet volných miest
2464 H strojný mechanik 2
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 4
2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 4
3355 H stolár 4
3661 H murár 3
3678 H inštalatér 3
6475 H technickoadministratívny pracovník 2

 

Príjimacie konanie pre nenaplnený počet miest – 2 – ročné učebné odbory: Počet volných miest
2478 F strojárska výroba 15
3686 F stavebná výroba 15