ELEKTROMECHANIK - CHLADIACE ZARIADENIA A TEPELNÉ ČERPADLÁ

Charakteristika učebného odboru:

Poď k nám študovať tento odbor, ktorý je momentálne najžiadanejší na trhu práce! Tento odbor má nedostatočný počet absolventov na Slovensku, a preto ho štát podporuje motivačným štipendiom, ktoré budeš dostávať každý mesiac. Naučíme ťa všetko o chladiarenskej technike a tepelných čerpadlách, ako príprava, montáž, inštalácia, oprava a servis na týchto zariadeniach.

Firmy pôsobiace v oblasti chladiarenstva a tepelných čerpadiel sa budú o teba doslova biť. S výučným listom, vysvedčením o záverečnej skúške zároveň získaš Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21, ako aj Osvedčenie pre zváračské práce

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín  za celé štúdium
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 70

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie Spolu
13 48 61
Teoretické predmety 13 6 b) 19
odborný výcvik 42 42
Disponibilné hodiny e) 9
SPOLU 70

Rozdelenie pre ŠkVP:

Týždenne 70 h teória 13 prax 48 (bez využitia disponibilných hodín)
pomer 50:50 5h/konz. deň cca 20 (50% prezenčne a 50% dištančne)

Učebný plán:

Odborné predmety I. ročník II. ročník
  I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok
Ekonomika        4 4
Úvod do sveta práce 1 1
Základy elektrotechniky 5
Elektrotechnika v odbore 4  
Materiály a technológia 5
El. meranie 2 3  
Elektronika 4
Technológ. montáže a opráv 6 4
Chladenie a klimatizácia 9 9 9 9
Využitie el. energie 6
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 4 6
  25 / 5 konz.dní 25 / 5 konz.dní 25 / 5 konz.dní 20 / 4 konz.dni
Odborný výcvik 20 20 20 20