NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM DIAĽKOVÉ

Chcete si zvýšiť kvalifikáciu a získať maturitné vysvedčenie?
Nechcete platiť žiadne zbytočné poplatky za štúdium?
Tak ste na správnej adrese !

Od septembra 2018 Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21 v Bratislave otvára nadstavbové štúdium v diaľkovej forme v nasledujúcich odboroch :

2414 L 01 Strojárstvo

6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Študovať môžete aj popri práci !

Počet sobôt v mesiaci – maximálne 2 soboty a to formou konzultácií

Garantujeme vám kolegiálny, ústretový a priateľský prístup zo strany učiteľov !

Prihlášku na štúdium si môže podať uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie – úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu.

Dĺžka štúdia : 3 roky                         

Získate : Maturitné vysvedčenie

Prihlášku môžete podať v 2 termínoch :

do 31. mája 2018 – platí pre absolventov stredných škôl

do 31. júla 2018 – uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania :

žiadosť o prijatie na štúdium

prihláška na štúdium (stiahni tu)

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)

doklady o dosiahnutom vzdelaní : overená kópia výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia