2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Tento odbor ťa naučí orientovať sa v strojárskych výpočtoch, modelovať a pripraviť technickú a technologickú dokumentáciu, poznať moderné strojárske materiály a strojové zariadenia, využívať progresívne technológie z celej oblasti strojárstva. Uplatníš sa vo firmách ako konštruktér, technológ, prevádzkový a montážny technik, manažér, majster vo výrobe a pod. Pracovať môžeš aj ako živnostník či podnikateľ. Po úspešnom absolvovaní tohto maturitného štúdia môžeš ďalej pokračovať na VŠ v strojárskych alebo iných príbuzných odboroch.

Základné údaje o odbore:


Názov a adresa školy
Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Strojárstvo
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania Externé diaľkové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Učebné osnovy:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Strojárstvo
Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L01 strojárstvo
Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia Externá diaľková
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet konzultácií v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 65 59 50 174
Jazyk a komunikácia       110
Slovenský jazyk a literatúra 15 15 20 50
Anglický jazyk / Nemecký jazyk 20 20 20 60
Človek a spoločnosť       16
Dejepis 6 6 12
Občianska náuka 4 4
Človek a príroda       16
Fyzika 8 8 16
Matematika a práca s informáciami       32
Matematika 6 10 10 26
Informatika 6 6
Odborné vzdelávanie 62 74 74 210
Teoretické vzdelávanie 44 50 50 144
Ekonomika 8 10 10 26
Technická mechanika 16 16 16 48
Technické merania 4 6 6 16
Technológia montáže a opráv 16 18 18 52
Praktická príprava 18 24 24 66
Výrobné konštrukcie 10 14 14 34
Technická príprava výroby 8 10 10 28
Spolu 127 133 124 384