ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Hľadáte si nové možnosti uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním?
Potrebujete si vo svojej súčasnej práci doplniť elektotechnické vzdelanie?

Pre koho je určený kurz ?

Akreditovaný kurz elektrotechnického minima je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika.

Tento akreditovaný kurz vám umožní získať elektrotechnické vzdelanie a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete plynule prihlásiť na kurz na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 elektrotechnik, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. 

 

Požadované vstupné vzdelanie

Ukončené stredoškolské vzdelanie (odborné, všeobecné, výučný list, maturita, aj gymnázium)

Cieľová skupina

Osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré pre uplatnenie v praxi potrebujú dokladovať vzdelanie elektrotechnického zamerania a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike §21.

Forma úhrady

Sumu 650 eur môžete uhradiť prevodom na účet : SK72 8180 0000 0070 0047 3459

Variabilný symbol:  092021

Po registrovaní prihlášky Vám príde emailom faktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr do 6.9.2021 ! Uhradené faktúry po tomto termíne nebudeme akceptovať.

Do poznámky prosím uveďte: elektrotechnické minimum, vaše meno a priezvisko

Cena kurzu 650 eur pri minimálnom počte 6 účastníkov zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia. 

Viac o forme vyučovania

Program je kombinovaný prezenčnou a dištančnou formou výučby. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy 3x v týždni (utorok,  streda a štvrtok) 5 vyučovacích hodín poobede.

  • Teoretická príprava od 13:30 do 17:35 hod.
  • Odborný výcvik od 13:30 do 18:45 hod.
  • Jedna vyučovacia hodina: 45 min.
  • Jedna hodina odbornej praxe: 60 min.
  • Dištančná forma prebieha formou elektronickej komunikácie a konzultáciami.
  • Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania s celoštátnou platnosťou.
  • Presný harmonogram kurzu si absolventi dohodnú s lektormi na prvom stretnutí.
  • Účastník kurzu musí absolvovať minimálne 75% hodín z kurzu, aby mohol pristúpiť k záverečnej skúške.

Forma ukončenia kurzu

Záverečná skúška prebehne v 1 deň pred odbornou komisiou, pri ktorej budú overené teoretické vedomosti písomnou a ústnou formou a preukázaním praktických zručností.

Úspešní absolventi akreditovaného kurzu získajú celoštátne platné osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní, pričom sa ďalej budú môcť prihlásiť na kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 elektrotechnik, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorá sa uskutoční na pôde školy.

Prihlášku na kurz elektrotechnického minima môžete posielať do 31.8.2021 poštou na adresu školy alebo emailom na kurzem@sostar.sk. V zmysle platných nariadení MŠVVaŠ a ÚVZ sa termíny v závislosti od pandemickej situácie môžu posúvať.

Akreditovaný kurz