ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Hľadáte si nové možnosti uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním?
Potrebujete si vo svojej súčasnej práci doplniť elektotechnické vzdelanie?

Pre koho je určený kurz ?

Akreditovaný kurz elektrotechnického minima je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika.

Tento akreditovaný kurz vám umožní získať elektrotechnické vzdelanie a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete plynule prihlásiť na kurz na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 elektrotechnik, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. 

 

Požadované vstupné vzdelanie

Ukončené stredoškolské vzdelanie (odborné, všeobecné, výučný list, maturita, aj gymnázium)

Cieľová skupina

Osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré pre uplatnenie v praxi potrebujú dokladovať vzdelanie elektrotechnického zamerania a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike §21.

Viac o forme vyučovania

Program je kombinovaný prezenčnou a dištančnou formou výučby. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy 3x v týždni (pondelok, štvrtok a piatok) 5 vyučovacích hodín poobede.

  • teoretická príprava od 13:30 do 17:35 hod.
  • odborný výcvik od 13:30 do 18:45 hod.
  • Jedna vyučovacia hodina: 45 min.
  • Jedna hodina odbornej praxe: 60 min.
  • Dištančná forma prebieha formou elektronickej komunikácie a konzultáciami.

Presný harmonogram si absolventi kurzu dohodnú s lektormi na prvom stretnutí.

  • Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania. s celoštátnou platnosťou.
  • Cena kurzu je 650 € pri minimálnom počte 6 účastníkov kurzu.
    (zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia)

Forma ukončenia kurzu

Záverečná skúška pred odbornou komisiou, pri ktorej budú overené teoretické vedomosti písomnou a ústnou formou a preukázaním praktických zručností.

Úspešní absolventi akreditovaného kurzu získajú celoštátne platné osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní, pričom sa ďalej budú môcť prihlásiť na kurz na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 elektrotechnik, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Akreditovaný kurz