Podmienky prijatia žiakov do I. ročníkov nadstavbového štúdia  a skráteného štúdia pre školský rok 2018/2019 bez prijímacích skúšok

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 69 ods. 4 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do dvojročných nadstavbových študijných odborov  30 žiakov, do trojročných študijných odborov 60 žiakov,

do skráteného štúdia 30 žiakov.

 

Nadstavbové štúdium, denná forma  – dĺžka štúdia 2 roky

V školskom roku 2018/2019 otvárame študijné dvojročné nadstavbové odbory:   30 žiakov

 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách –  10 žiakov                                                                   

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení –  10 žiakov       

3659 L stavebníctvo –  10 žiakov                                                                                                                

 

Kritéria na prijatie

Po prerokovaní v pedagogickej rade  riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov bez prijímacích skúšok, podľa ktorých poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe súčtu bodov, ktoré žiak získa :

 

  1. za priemerný prospech   polroka v 3.ročníku na strednej škole
  2. známka zo správania
  3. je zdravotne spôsobilý

Žiak môže získať maximálne 30 bodov (30 b priemerný prospech I. polroka 3. ročníka).

Priemerný prospech na strednej škole (priemer známok za  I. polrok 3. ročníka) bude bodovaný nasledovne:

                  

priemer body priemer body priemer body
1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 9
1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 8
1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 7
1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 6
1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 – 3,60 5
1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14 3,61 – 3,70 4
1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13 3,71 – 3,80 3
1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12 3,81 – 3,90 2
1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11 3,91 – 4,00 1

 

 

Pri zníženej známke zo správania, budú uchádzačom odpočítané body nasledovne:

uspokojivé            – 2 body

menej uspokojivé – 4 body

neuspokojivé        – 6 bodov

 

Podmienkou prijatia je úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške a odovzdanie prihlášky

do 31. 05. 2017, prípadne do 31. 07. 2018

 

Nadstavbové štúdium, externá forma – diaľková – dĺžka štúdia 3 roky

 

V školskom roku  2018/2019 otvárame študijné trojročné nadstavbové odbory:    60 žiakov

 

6403 L     podnikanie v remeslách a službách                                                        30 žiakov

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení        30 žiakov

 

 

Uchádzači budú prijatí  bez prijímacích skúšok, ak splnia nasledovné kritéria:

 

  1. prihlášku na štúdium odovzdať do 31. mája 2018, prípadne do 31. 07. 2018

 

  1. úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške
 

Skrátené štúdium, externá forma –, dĺžka štúdia najmenej 1 rok

 

 Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore alebo študijnom odbore, a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety.

Štúdium sa organizuje:

  • v jednoročnom vzdelávacom programe, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške
  • v dvojročnom vzdelávacom programe, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list

 

V školskom roku  2018/2019 otvárame učebné trojročné odbory:    30 žiakov

 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

3661 H murár

3678 H inštalatér

 

Uchádzači budú prijatí  bez prijímacích skúšok, ak splnia nasledovné kritéria:

  1. prihlášku na štúdium odovzdať do 31. mája 2018, prípadne do 31. 07. 2018
  2. úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, prípadne maturitnou skúškou
  3. je zdravotne spôsobilý

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »