Podmienky prijatia žiakov do I. ročníkov nadstavbového štúdia a skráteného štúdia pre školský rok 2020/2021 bez prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 69 ods. 4 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že pre školský rok 2020/2021 prijme do dvojročných nadstavbových študijných odborov  24 žiakov, do trojročných študijných odborov 30 žiakov, do skráteného externého štúdia 24 žiakov.

Nadstavbové štúdium, denná forma  – dĺžka štúdia 2 roky

V školskom roku 2020/2021 otvárame študijné dvojročné nadstavbové odbory:   30 žiakov

 • 6403 L  podnikanie v remeslách a službách – 20 žiakov
 • 2414  L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení – 10 žiakov

Kritéria na prijatie

Po prerokovaní v pedagogickej rade  riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov bez prijímacích skúšok, podľa ktorých poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe súčtu bodov, ktoré žiak získa :

 1. za priemerný prospech   polroka v 3.ročníku na strednej škole
 2. známka zo správania
 3. je zdravotne spôsobilý

Žiak môže získať maximálne 30 bodov (30 b priemerný prospech I. polroka 3. ročníka).

Priemerný prospech na strednej škole (priemer známok za  I. polrok 3. ročníka) bude bodovaný nasledovne:                

priemer body priemer body priemer body
1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 9
1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 8
1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 7
1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 6
1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 – 3,60 5
1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14 3,61 – 3,70 4
1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13 3,71 – 3,80 3
1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12 3,81 – 3,90 2
1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11 3,91 – 4,00 1

                

Pri zníženej známke zo správania, budú uchádzačom odpočítané body nasledovne:

uspokojivé            – 2 body

menej uspokojivé – 4 body

neuspokojivé        – 6 bodov

 

Podmienkou prijatia je úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške a odovzdanie prihlášky do 31. 05. 2020, prípadne do 31. 07. 2020

Nadstavbové štúdium, externá forma – diaľková – dĺžka štúdia 3 roky

V školskom roku  2020/2021 otvárame študijné trojročné nadstavbové odbory:    30 žiakov

 •  6403 L     podnikanie v remeslách a službách – 30 žiakov

 

Uchádzači budú prijatí  bez prijímacích skúšok, ak splnia nasledovné kritéria:

 1. prihlášku na štúdium odovzdať do 31. mája 2020, prípadne do 31. 07. 2020
 2. úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške
 

Skrátené štúdium, externá forma –, dĺžka štúdia najmenej 1 rok

Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore alebo študijnom odbore, a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety.

Štúdium sa organizuje:

 • v jednoročnom vzdelávacom programe, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške
 • v dvojročnom vzdelávacom programe, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list

 

V školskom roku  2020/2021 otvárame učebné trojročné odbory:  24 žiakov

 •  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technik – 12 žiakov
 • 3678 H inštalatér- 12 žiakov

 

Uchádzači budú prijatí  bez prijímacích skúšok, ak splnia nasledovné kritéria:

 1. prihlášku na štúdium odovzdať do 31. mája 2020, prípadne do 31. 07. 2020
 2. úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, prípadne maturitnou skúškou
 3. je zdravotne spôsobil

 

Bratislava 25. 03. 2020

Ing. Ľubomír Kovaľ
riaditeľ SOŠTaR