2697 K - Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení

Charakteristika študijného odboru:

Chceš po skončení štúdia zarábať viac ako začínajúci právnik či manažér? Vyber si práve tento odbor! Naučíme ťa samostatne realizovať diagnostické a opravárenské činnosti v oblasti chladiarenskej a klimatizačnej techniky, ako aj automatizáciu riadenia pomocou IKT. Uplatníš sa v oblasti stavebníctva a elektrotechniky vo firmách zameraných na chladiarenskú a klimatizačnú techniku, kde už teraz majú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Okrem maturitného vysvedčenia získaš výučný list a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21.

Učebný plán

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2697 K Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk slovenský
Doklad o získanej kvalifikácii výučný list + maturitné vysvedčenie