3686 F Stavebná výroba

Charakteristika študijného odboru:

Naučíme ťa vykonávať pomocné stavebné práce murárskeho, inštalatérskeho, maliarskeho a stolárskeho charakteru. Po úspešnom absolvovaní tohto 2-ročného kurzu môžeš u nás plynule pokračovať v 3-ročnom učebnom odbore a získať výučný list.  

Tento 2-ročný učebný odbor je vhodný výhradne pre chlapcov.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Stavebná výroba
Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3686 F stavebná výroba
Stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 2,5 2,5 5
Jazyk a komunikácia   
Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1
Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská výchova 0,5 0,5 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 0,5 0,5 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 0,5 0,5 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 0,5 0,5 1
Odborné vzdelávanie 27.5 27.5 55
Teoretické vzdelávanie 3.5 3.5 7
Technológia 2 2 4
Voliteľné predmety
Materiály 1,5 1,5 3
Praktická príprava 24 24 48
Odborný výcvik 24 24 48
Spolu 30 30 60
Účelové kurzy
Ochrana človeka a prírody
Telovýchovný výcvikový kurz