Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 05.09.2022 v priestoroch školy o 7.45 hod.


Školský rok 2022/2023 sa začína párnym týždňom nasledovne
:

 

Pre žiakov prvých ročníkov v škole:

Trieda Triedny učiteľ Učebňa
I. MPŠ Mgr. Beata Žiláková 137
I. MET Mgr. Jaroslava Capová 210
I. SM/TAP/S Mgr. Otto Csóka 209
I. I/M/Ma Ing. Soňa Javorská 216
I. E/Ech Mgr. František Vondena 121
I.SV/SRV Ing. Peter Pavlík 023

 

Pre žiakov druhých ročníkov v škole: 

Trieda Triedny učiteľ Učebňa
II. MPŠ Mgr. Adrián Lelovič 224

 

Pre žiakov tretích ročníkov v škole:

Trieda Triedny učiteľ Učebňa
III. MPS Mgr. Adrián Lelovič 10.00 – 11.30 hod., 226
III.MET Mgr. Jozef Činčár 131
III. SM/TAP Ing. Marta Zahradníková 118
III. I/Ma Mgr. Otto Csóka 10.00 – 11.30 hod., 209
III. E/Ech/S Ing. Jaroslav Uhrin, PhD 226

 

Pre žiakov štvrtých ročníkov v škole: o 10:00 h

Trieda Triedny učiteľ Učebňa
IV. ŠP Mgr. Mária Kopáčová 220

 

Otvorenie školského roka 2022/2023 sa pre žiakov na praktickom vyučovaní začína

o 7.45 hod. na praxi – odbornom výcviku v priestoroch COVP (zrekonštruovaných dielní) pre triedy:

  • MET
  • SM/TAP
  • I/M/S
  • E/Ech
  • SV/SRV
  • MPE
  • TZB

 

POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa §150 ods. 8 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2022 je žiak povinný pri nástupe do školy a školských zariadení predložiť predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti.

U žiakov vyšších ročníkov, môže zákonný zástupca žiaka tak urobiť aj prostredníctvom Edupage zaslaním vyplneného tlačiva.

Tešíme sa na Vás!