Podmienky prijatia žiakov do 1. ročníkov 4-ročných študijných odborov pre školský rok 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.
Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 2 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 prijme do štvorročných študijných odborov 55 žiakov.

V školskom roku 2020/2021 otvárame študijné odbory – 55 žiakov

 •  6341 M škola podnikania – 10 žiakov
 • 2682 K mechanik počítačových sietí – 18 žiakov
 • 3693 K technik energetických zariadení budov – 15 žiakov
 • 2697 K mechanik elektrotechnik – chladiace a klimatizačné zariadenia – 12 žiakov

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov do
študijných odborov.


Kritériá prijatia do študijných odborov úplné stredné odborné vzdelanie


1.
Za prospech na základnej škole

budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:


1.1. Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
č = 5. (4 – ). (4 – ) , á.
Slovenský jazyk a literatúra – 90 b
Matematika – 90 b
Maximálny počet bodov: 180 bodov

1.2. Profilové predmety : anglický jazyk, fyzika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: č = 3. (4 – ). (4 – ) , á.
Anglický jazyk – 54 b
Fyzika – 54 b
Maximálny počet bodov: 108 bodov

1.3. Doplnkové predmety: technika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
č = 2. (4 – ). (4 – ) , á.
Maximálny počet bodov: 36 bodov

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých
predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
Maximálny počet bodov: 15 bodov


3. Ďalšie kritéria

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.


3.1. Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnila na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku v niektorej z predmetových olympiád zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
Započítava sa jedna z možností predmetov.


Bodové ohodnotenie za jednotlivé miesta:
1.miesto – 20bodov
2.miesto – 15 bodov
3.miesto – 10 bodov
4.miesto – 8 bodov
5.miesto – 5 bodov
Maximálny počet bodov: 20 bodov


3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Započítavajú sa do celkového hodnotenia.
Celonárodné:
10 bodov
Medzinárodné: 20 bodov
Maximálny počet bodov: 30 bodov


4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má
podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov v profilovom predmete (bod č. 1.2)
c/ získal väčší počet bodov v doplnkovom predmete (bod č. 1.3)
d/ získal väčší počet bodov v bode č. 3
Celkový počet bodov:
Maximálna počet bodov: 389 bodov
Minimálny počet bodov: 4 body


Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Dôležité

 • Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk  a v budove školy v zmysle 29. 05. 2020.
 • Po doručení rozhodnutia o prijatí, oznámi uchádzač, záväzným potvrdením, či nastúpi alebo nenastúpi na štúdium do 04. 06. 2020 !
 • Potvrdenie môžete zaslať emailom na adresu sostar@sostar.sk alebo poštou na adresu školy.
 • Potvrdenie o záväznom nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium nájdete na stiahnutie tu. .
 • V záväznom potvrdení o nastúpení žiaka je potrebné doplniť do možností: “Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium na odbor …..” (doplníte na aký odbor sa záväzne prihlasujete).
 • Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše v danom termíne zápisu, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
 • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 15. 06. 2020.
 • Rozhodnutie o prijatí riaditeľ strednej školy odošle do 25. 06. 2020.
 • Uchádzač doručí záväzné potvrdenie na štúdium do 30. 06. 2020.

Podmienky prijatia žiakov do 3-ročných učebných odborov pre školský rok 2020/2021

Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 4 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že pre školský rok 2020/2021 prijme do trojročných učebných odborov 75 žiakov a do dvojročných učebných odborov 60 žiakov.

V školskom roku 2020/2021 otvárame trojročné učebné odbory: 75 žiakov

 • 2464 H strojný mechanik 9 žiakov
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 8 žiakov
 • 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 10 žiakov
 • 3355 H stolár 10 žiakov
 • 3661 H murár 8 žiakov
 • 3675 H maliar 8 žiakov
 • 3678 H inštalatér 14 žiakov
 • 6475 H technickoadministratívny pracovník 8 žiakov

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov doučebných odborov.

Kritériá na prijatie do učebných odborov – stredné odborné vzdelanie

1. získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy)
2. je zdravotne spôsobilý
3. poradie prijatých uchádzačov bude zostavené podľa priemerného prospechu za I. polrok 9.
ročníka ZŠ
4. vykoná zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy
5. V prípade rovnosti v bodov 1, 3, rozhodne lepšia známka zo správania v 9. ročníku ZŠ a lepší
priemerný prospech v II. polroku 8. ročníka ZŠ.

Dôležité

 • Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk  a v budove školy v zmysle 29. 05. 2020.
 • Po doručení rozhodnutia o prijatí, oznámi uchádzač, záväzným potvrdením, či nastúpi alebo nenastúpi na štúdium do 04. 06. 2020 !
 • Potvrdenie môžete zaslať emailom na adresu sostar@sostar.sk alebo poštou na adresu školy.
 • Potvrdenie o záväznom nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium nájdete na stiahnutie tu.
 • V záväznom potvrdení o nastúpení žiaka je potrebné doplniť do možností: “Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium na odbor …..” (doplníte na aký odbor sa záväzne prihlasujete).
 • Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše v danom termíne zápisu, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
 • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 15. 06. 2020.
 • Rozhodnutie o prijatí riaditeľ strednej školy odošle do 25. 06. 2020.
 • Uchádzač doručí záväzné potvrdenie na štúdium do 30. 06. 2020.

Podmienky prijatia žiakov do 2-ročných učebných odborov – nižšie stredné odborné vzdelanie, pre školský rok 2020/2021

Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 4 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že pre školský rok 2020/2021 prijme do dvojročných učebných odborov 60 žiakov

V školskom roku 2020/2021 otvárame dvojročné učebné odbory: 60 žiakov

 • 3686 F stavebná výroba 30 žiakov
 • 2478 F strojárska výroba 30 žiakov

Kritériá na prijatie do učebných odborov – nižšie stredné odborné vzdelanie

1. Pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom
ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne, ako aj žiakom, ktorí úspešne neukončili základnú
školu po deviatich rokoch školskej dochádzky
2. je zdravotne spôsobilý
3. vykoná zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy
4. Poradie uchádzačov bude zostavené podľa toho, v ktorom ročníku ukončil ZŠ
– z 8. ročníka ZŠ
– zo 7. ročníka ZŠ
– zo 6. ročníka ZŠ
5. V prípade rovnosti poradia uchádzačov v bode 4, rozhodne lepšia známka zo spávania

Dôležité

 • Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk  a v budove školy v zmysle 29. 05. 2020.
 • Po doručení rozhodnutia o prijatí, oznámi uchádzač, záväzným potvrdením, či nastúpi alebo nenastúpi na štúdium do 04. 06. 2020 !
 • Potvrdenie môžete zaslať emailom na adresu sostar@sostar.sk alebo poštou na adresu školy.
 • Potvrdenie o záväznom nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium nájdete na stiahnutie tu
 • V záväznom potvrdení o nastúpení žiaka je potrebné doplniť do možností: “Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium na odbor …..” (doplníte na aký odbor sa záväzne prihlasujete).
 • Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše v danom termíne zápisu, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
 • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 15. 06. 2020.
 • Rozhodnutie o prijatí riaditeľ strednej školy odošle do 25. 06. 2020.
 • Uchádzač doručí záväzné potvrdenie na štúdium do 30. 06. 2020.