Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 2 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 prijme do štvorročných študijných odborov 55 žiakov.

V školskom roku 2021/2022 otvárame študijné odbory  – 55 žiakov

 • 6341 M škola podnikania – 8 žiakov
 • 2682 K mechanik počítačových sietí  – 20 žiakov
 • 3693 K technik energetických zariadení budov – 12 žiakov
 • 2697 K mechanik elektrotechnik – chladiace a klimatizačné zariadenia – 15 žiakov

Termíny konania prijímacej skúšky:
1. kolo prijímacej skúšky:

I. termín: 3. mája 2021
II. termín: 10. mája 2021

Forma prijímacej skúšky:
písomná skúška z profilových predmetov –slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút
b) matematika – 45 minút

Rozsah a obsah prijímacej skúšky:
je vymedzený vzdelávacími štandardami profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole

Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 45 minút z týchto oblastí:

 • pravopisné doplňovacie cvičenie, slovné druhy, vetné členy, jednoduché vety a súvetia, ustálené
  slovné spojenia, teória literatúry a literatúra v rozsahu 6. – 9. ročníka základnej školy.

Pri skúške zo slovenského jazyka a literatúry žiaci nepoužívajú žiadne pomôcky.

Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z matematiky písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 45 minút z týchto oblastí:

počtové operácie s celými číslami, počtové operácie so zlomkami, slovná úloha na percentá, lineárne rovnice, výpočet obsahu a obvodu rovinných útvarov.

Žiakom sa povoľuje pri skúške používať matematicko-fyzikálne tabuľky, rysovacie potreby, (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a kalkulátor

Kritériá prijatia do študijných odborov úplné stredné odborné vzdelanie

Do prvého ročníka študijného odboru SOŠTaR môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

1. získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) .
2. úspešne
vykonal prijímaciu skúšku
3. je zdravotne spôsobilý
4. vykoná zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov, podľa ktorých poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe súčtu bodov, ktoré žiak získa za:

1. Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (maximálne 30 bodov)
2.
Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky (maximálne 30 bodov)
3.
Priemer známok v I. polroku 9. ročníka ZŠ (započítavajú sa známky zo: slovenského jazyka
a literatúry, anglického jazyka, matematiky, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, fyziky. (maximálne 30 bodov)

Bodové hodnoty za priemer známok v 1. polroku 9. ročníka ZŠ

priemer body priemer body priemer body
1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 9
1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 8
1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 7
1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 6
1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 – 3,60 5
1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14 3,61 – 3,70 4
1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13 3,71 – 3,80 3
1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12 3,81 – 3,90 2
1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11 3,91 – 4,00 1

4.  Pri zníženej známke zo správania, budú uchádzačom odpočítané body nasledovne:

uspokojivé (2) – 5 b
menej uspokojivé (3) – 10 b
neuspokojivé (4) – 15 b

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov. Žiak môže získať maximálne 90 bodov.


Minimálny počet bodov,
ktoré musí uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií. Žiak musí získať minimálne 25 bodov.

V prípade rovnosti bodov v poradovníku uchádzačov, rozhodnú ďalšie kritéria, v nasledovnom poradí: 

1. priemer známok v II. polroku 8. ročníka ZŠ (započítavajú sa známky zo: slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, fyziky). Ak bude mať žiak z dôvodu pandémie slovné hodnotenie z uvedených predmetov, bude zohľadnený prospech v danom predmete zo 7. ročníka.

2. úspešnosť a umiestnenie v obvodných alebo vyšších kolách niektorej z predmetových olympiád do 3. miesta (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, olympiáda v cudzích jazykoch):

obvodná – 2 body
krajská – 5 bodov
celoslovenská – 10 bodov

3. Zmenená pracovná schopnosť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods.3.

Úpravy podmienok pre vykonanie prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávajú prijímacie skúšky podľa platných právnych predpisov. K prihláške na strednú školu je nutné priložiť žiadosť zákonného zástupcu žiaka o individuálnu integráciu žiaka na strednej škole spolu s aktuálnou správou zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a správou zo psychologického vyšetrenia žiaka. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPP a P. 

Po zhodnotení jednotlivých kritérií a spočítaní dosiahnutých bodov u všetkých uchádzačov hlásiacich sa v I. a II. termíne 1. kola prijímacieho konania zostaví sa poradie úspešnosti v jednotlivých študijných odboroch a riaditeľ školy ho zverejní na výveske školy a na webovej stránke školy www.sostar.sk 

Dôležité !

Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy do 20. mája 2021.

Termín a doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

V prípade, že prijatý uchádzač potvrdenie o nastúpení na štúdium nedoručí v termíne, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2021. Prijímacia skúška by sa konala v utorok 22. júna 2021.

Bratislava 22. 02. 2021

Ing. Ľubomír Kovaľ
   riaditeľ SOŠTaR   

Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave, Ivanská cesta 21, v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 4 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že pre školský rok 2021/2022 prijme do trojročných učebných odborov 80 žiakov a do dvojročných učebných odborov 60 žiakov.

V školskom roku 2021/2022 otvárame trojročné učebné odbory: 80 žiakov

 • 2464 H strojný mechanik – 10 žiakov
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika – 10 žiakov
 • 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – 10 žiakov
 • 3355 H stolár – 12 žiakov
 • 3661 H murár – 8 žiakov
 • 3675 H maliar – 8 žiakov
 • 3678 H inštalatér – 14 žiakov
 • 6475 H technickoadministratívny pracovník – 8 žiakov

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov do učebných odborov.

Kritériá na prijatie do učebných odborov – stredné odborné vzdelanie

1. získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy)
2. je
zdravotne spôsobilý
3. poradie prijatých uchádzačov bude zostavené podľa priemerného prospechu za I. polrok 9. ročníka ZŠ
4. vykoná zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy
5. V prípade rovnosti v bodov 1, 3, rozhodne lepšia známka zo správania v 9. ročníku ZŠ a lepší priemerný prospech v II. polroku 8. ročníka ZŠ. Ak bude mať žiak z dôvodu pandémie slovné hodnotenie z uvedených predmetov, bude zohľadnený prospech v danom predmete zo 7. ročníka.

V školskom roku 2021/2022 otvárame dvojročné učebné odbory: 60 žiakov

 • 3686 F stavebná výroba 30 žiakov
 • 2478 F strojárska výroba 30 žiakov

Kritériá na prijatie do učebných odborov – nižšie stredné odborné vzdelanie

1. Pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne, ako aj žiakom, ktorí úspešne neukončili základnú školu po deviatich rokoch školskej dochádzky
2. je
zdravotne spôsobilý
3. vykoná zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy
4. Poradie uchádzačov bude zostavené podľa toho, v ktorom ročníku ukončil ZŠ

– z 8. ročníka ZŠ
– zo 7. ročníka ZŠ
– zo 6. ročníka ZŠ

5. V prípade rovnosti poradia uchádzačov v bode 4, rozhodne lepšia známka zo spávania

Dôležité !

Zoznam prijatých žiakov bez prijímacích skúšok bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy do 26. apríla 2021.

Termín a doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 3. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

V prípade, že prijatý uchádzač potvrdenie o nastúpení na štúdium nedoručí v termíne, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

Bratislava 22. 02. 2021

Ing. Ľubomír Kovaľ
  riaditeľ SOŠTaR