Erasmus+

Projekt s názvom Future strarts today bol realizovaný v rámci projektu ERASMUS + v termíne od 1.7.2016 do 30.6.2017. Išlo o mobilitnú stáž v rámci odborného vzdelávania pre našich pedagogických zamestnancov, ktorá prebiehala v 4 turnusoch.

Tejto mobilitnej stáže sa zúčastnilo 10 pedagógov odborných profilových predmetov teoretického vyučovania v novootvorenom študijnom odbore technik energetických zariadení budov. Okrem pedagógov túto stáž absolvovali aj 4 majstri praktického vyučovania s dlhoročnou praxou v odboroch: stavebníctvo, inštalatér, elektrotechnika a strojárstvo, ktoré sú zastrešované v odbore TZB.

Primárnym cieľom projektu bolo vytvoriť inovatívne osnovy a pripraviť kvalitnú a modernú formu teoretického a praktického vzdelávania pre novootvorený študijný odbor Technik energetických zariadení budov (TZB).

Mobilitná stáž našich pedagógov a majstrov prebiehala v 2 partnerských organizáciách :

  • Střední škola polytechnická Brno
  • Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola v Maďarsku

Česká partnerská škola je špičkovo materiálne – technicky vybavená pre naplnenie všetkých cieľov projektu. Najrelevantnejší pre projekt je  študijný obor Technické zariadenie budov, ktorý český partner vyučuje už niekoľko rokov.  Škola má učebne vybavené aj technikou zameranou na obnoviteľné zdroje.

Partnerská organizácia v Maďarsku má dlhoročné skúsenosti v praktickej príprave v  odbore Inštalatér technických zariadení budov. Profil tohoto odboru úzko nadväzuje na odbor TZB, pričom profilové odborné predmety sa zhodujú. Škola disponuje na tento účel moderným vybavením. Príbuznosť odborov a technické vybavenie boli hlavnými kritériami pre výber našich partnerov.

Partnerské organizácie zabezpečili našim pedagógom a majstrom OV účasť na teoretickom i praktickom vyučovaní podľa aktuálneho rozvrhu a pre konkrétne odborné zameranie vyučujúcich i majstrov. Taktiež zabezpečili školenie o obnoviteľných zdrojoch energií a prednášku na tému environmentalistika a obnoviteľné zdroje.

Hlavným kritériom pre výber partnerských organizácií bola dlhoročná prax v odboroch príbuzných k odboru Technik energetických zariadení budov, ktorý naša škola otvára. Partnerská organizácia Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, má dlhoročnú tradíciu v odbore Technické zariadenie budov a partnerská organizácia Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola v odbore Inštalatér technických zariadení budov. Obidve disponujú na tento účel najmodernejším vybavením. Partnerské organizácie umožnili našim učiteľom a majstrom profilových predmetov odboru TZB zúčastniť sa pozorovania, ale aj praktického vyučovania na pôde ich škôl, čo predstavovalo pre našich učiteľov a majstrov rozšírenie teoretických vedomostí i praktických zručností.

Projekt Solar way bol uskutočnený v rámci projektu ERASMUS + a prebiehal počas 12 mesiacov v školskom roku 2015/2016. Hlavným cieľom tohto projektu bolo získanie nových profesijných vedomostí v odbore inštalatér v oblasti montáže, uvedenia do funkcie a testovania solárnych panelov pre ohrev teplej úžitkovej vody.

Projektu sa zúčastnilo 10. žiakov 2. ročníka odboru inštalatér spolu s majstrom OV, vyučeným inštalatérom s dlhoročnou praxou a pedagógom angličtiny a odborných stavebných predmetov.

Partnerskou organizáciou bola Stredná škola a stredné odborné učilište Gábora Barossa v Somogyi v Maďarsku, ktorá má dlhoročné skúsenosti v praktickej príprave svojich absolventov v oblasti solárnych systémov. Naši žiaci tak mali možnosť oboznámiť sa s modernou technológiou, materiálmi a pracovnými postupmi v danej oblasti. Škola disponuje solárnou vodoohrevnou technikou, univerzálnym strojom pre skúšky mechanických vlastností a tvárniteľnosť materiálov a metalografickým mikroskopom, ktoré sú dôležité pre inštalovanie a rekonštrukciu rozvodných potrubí, ku ktorým sa pripájajú jednotlivé časti solárneho systému.

Využívanie solárnej energie sa v posledných rokoch stalo samozrejmosťou. Vzhľadom na devastáciu prírody, ktorú človek dosiahol za necelých 100 rokov je využívanie alternatívnych zdrojov energie nevyhnutnosťou. Montáž a uvedenie do funkcie solárnych panelov si vyžaduje špecifické kompetencie v odbore inštalatér, ktoré toto povolanie robia atraktívnym pre trh práce. Naši žiaci tak dostali príležitosť na partnerskej škole oboznámiť sa s touto problematikou a získať teoretické, ale i praktické vedomosti v tomto smere.

Brno

Siófok