Sprístupňovanie informácií

 
Stredná odborná škola technológií a remesiel technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Ak sa rozhodnete využiť toto právo, prosíme, vyplňte žiadosť o poskytnutie informácie.
 
 Pri použití jednej z uvedených foriem žiadostí je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:
  • Meno a priezvisko žiadateľa
  • Spôsob doručenia odpovede (poštou – adresa kam sa požaduje zaslať odpoveď, e-mailom – e-mail kam sa požaduje zaslať odpoveď)
  • Text žiadosti

Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.:

Elektronicky:
Zaslaním žiadosti s uvedením náležitosti (Meno a priezvisko, telefónne číslo, spôsob doručenia a text žiadosti) na e-mail: sou@sostar.sk

Listovou zásielkou:
Stredná odborná škola technológií a remesiel technológií a remesiel, sekretariát
Ivanská cesta 21,
823 75 Bratislava

Telefonicky:
02/43425086

Súvisiace dokumenty

Súvisiace články