3659 L STAVEBNÍCTVO

Charakteristika študijného odboru

Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 3659 L stavebníctvo po ukončení štúdia maturitnou skúškou získava úplné stredné odborné vzdelanie, pričom si v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti technicko-hospodárskych činností v oblasti stavebníctva.

Príprava v odbore kladie dôraz na znalosti moderných spôsobov prípravy a realizácie stavieb, ktoré priamo nadväzujú na organizáciu a riadenie stavebnej výroby a riadenie výrobných kolektívov pri samotnej realizácii stavieb. Absolvent vie vypracovať a čítať projektovú stavebnú dokumentáciu, zvoliť a používať vhodné materiály a technologické postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami, orientovať sa v statických výpočtoch a nadimenzovať základné statické konštrukcie, aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby, zostaviť rozpočet stavby, poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné  technológie.

Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent získa vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v rámci celej EÚ.

Základné informácie o odbore

Názov a adresa školy Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu Stavebníctvo
Kód a názov ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov študijnéhoo odboru 3659 L stavebníctvo
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma výchovy a vzdelávania Denná
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium ­         Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácií Vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Odborne kvalifikovaný technický pracovník v štátnych, súkromných podnikoch a inštitúciách,samostatný podnikateľ v príslušnom odbore

v oblasti stavebníctva, najmä jej technológií výroby,

montáže a TZB.

Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Učebný plán

Škola (názov, adresa) Stredná odborná  škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Názov ŠkVP Stavebníctvo
Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov študijného odboru 3659 L Stavebníctvo
Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Štátna
Vyučovací jazyk Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
Všeobecné vzdelávanie 15 15 30

 

Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4 4 8
Cudzí jazyk /  Anglický jazyk 4 4 8
Človek a spoločnosť
Dejepis 1 1 2
Občianska náuka
Človek a príroda
Fyzika 1 1 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 2 2 4
Informatika 1 1 2
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 2 2 4
Odborné vzdelávanie 18 18 36
Teoretické vzdelávanie 14 14 28
Technológia stavieb 4 4 8
Príprava stavieb 2 2 4
Voliteľné predmety 
Ekonomika 2 2 4
Základy stavebnej mechaniky 2 1 3
Grafické informačné systémy 3 3 6
Výpočtová technika v odbore 1 2 3
Praktická príprava 4 4 8
Odborná prax 4 4 8
Spolu 33 33 66
Účelové kurzy
Kurz na ochranu života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz