Plán kontinuálneho vzdelávania – 2017/2018

Strednej odbornej školy Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava samostatnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou.

Zriaďovateľom SOŠ je Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.

IČO: 042128790

Plán kontinuálneho vzdelávania bol prerokovaný  25. 09. 2017 v pedagogickej rade školy a predložený zriaďovateľovi.

1. Úvod

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Úvodné pojmy

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.

Kariérové stupne:

 • začínajúci učiteľ
 • samostatný učiteľ
 • učiteľ s prvou atestáciou
 • učiteľ s druhou atestáciou

Kariérové pozície:

 • pedagogický zamestnanec špecialista
 • vedúci pedagogický zamestnanec

2. Ciele

Hlavný cieľ

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

Súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca je schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike.

Čiastkové ciele

Vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. Zákon umožňuje ich napĺňanie prostredníctvom vzdelávaní:

Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Poskytovateľom je kmeňová škola. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie.

Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

Špecializačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

Ak škola má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad tzv.„pedagogickú spôsobilosť“ pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:

 1. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,
 2. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,
 3. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.

Zákon umožňuje napĺňanie čiastkových cieľov nielen prostredníctvom vzdelávaní, ale aj:

 1. prezentovaním inovačných postupov práce učiteľa, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.
 2. možnosť absolvovať vzdelávanie v zahraničí. Ak súvisí s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.

3. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

Pedagogickí zamestnanci 44
Vedúci pedagogickí zamestnanci 5
učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov 7
učitelia odborných predmetov 11
majstri odborného výcviku 11
vychovávatelia 11
Odborní zamestnanci 0
Nekvalifikovaní zamestnanci 0

3A. Analýza podľa kariérového stupňa

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2. atestáciou
Pedagogický zamestnanec 2 29 13 0

3B. Analýza podľa kariérovej pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista
Triedni učitelia 19
Výchovný poradca 1

RNDr. Ľudmila Hrachovinová

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 2
Vedúci predmetovej komisie 8

Mgr. Csóka, Mgr. Regrutová,  Mgr. Hianiková, RNDr. Hrachovinová, Ing. Ščepková, Ing. Kováčová, Ing. Zahradníková, Ing. arch. Mikušková

Koordinátor prevencie 2

Mgr. Burdová, Bc. Manová

Koordinátor Školy podporujúcej zdravie 1

Ing. Kováčová

Koordinátor enviromentálnej výchovy 1

Ing. Zahradníková

Koordinátor žiackej školskej rady 1

Mgr. Šutovská

Odborný zamestnanec špecialista – školský psychológ Mgr. Bibiana Filípková
   
Vedúci pedagogický zamestnanec  
riaditeľ 1

Ing. Ľubomír Kovaľ

zástupca riaditeľa pre TV 1

Ing. Jana Palšovičová

zástupca riaditeľa pre OV 1

Ing. Peter Čordáš

zástupca riaditeľa pre ŠI 1

neobsadené

vedúci vychovávateľ 1

Jozef Axamit

3C. Druhy kontinuálneho vzdelávania (KV)

Druhy KV Počet vzdelávaní
adaptačné 2
aktualizačné 7
inovačné 1
Špecializačné 0
funkčné inovačné 0
Spolu  10

4. Profilácia školy

Škola pripravuje žiakov na výkon povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušným učebným a študijným odborom.

Zabezpečuje teoretické vyučovanie, odborný výcvik a výchovu mimo vyučovania. Poskytuje rôzne formy denného a externého štúdia. Organizuje rekvalifikácie. V základnom predmete činnosti poskytuje ďalšie vzdelávanie, ako verejnoprospešnú činnosť. Vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu nebytových priestorov a poskytovania služby v ubytovaní  v súlade s platnými predpismi. Prostriedky získané podnikaním využíva na skvalitnenie hlavnej činnosti.

Škola vyučuje žiakov:

 • v 4 – ročných študijných odboroch, v ktorých štúdium sa končí maturitnou skúškou,
 • v 3 – ročných učebných odboroch, v ktorých štúdium končí záverečnou skúškou a vydaním výučného listu,
 • v 2 –ročných učebných odboroch, v ktorých sa štúdium končí záverečnou skúškou

–     v dennom 2 – ročnom nadstavbovom štúdiu vyučuje v študijných odboroch, v ktorých sa štúdium končí  maturitnou skúškou,

–     v diaľkovom- externom 3 – ročnom nadstavbovom štúdiu v študijných odboroch, v ktorých štúdium končí maturitnou skúškou,

–      v externom 1 – ročnom štúdiu v učebných odboroch pre záujemcov, ktorí splnili podmienku vzdelania najmenej výučným listom v inom učebnom odbore. Štúdium končí záverečnou skúškou a vydaním výučného listu.

–      vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Hlavné úlohy školy  SOŠ pre školský rok 2017/2018:

 • Zvýšiť kvalitu absolventov SOŠ,
 • Zvýšiť kvalitu personálneho zabezpečenia,
 • Zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie SOŠ,
 • Zlepšiť činnosť  COVP,
 • Zlepšiť kvalitu života v školskom internáte,
 • Zabezpečiť financovanie činnosti SOŠ

 Potreby profesionálneho rastu pedagogických zamestnancov

Pre potreby profesionálneho rastu pedagogických zamestnancov školy v súlade so zámermi školy a v zmysle koncepcie odborného vzdelávania pre Strednú odbornú školu  Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava je potrebné v nasledujúcom období zamerať vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy na druhy vzdelávania:

Pedagogickí zamestnanci:

 • adaptačné vzdelávanie zamerané na vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca
 • inovačné vzdelávanie zamerané na  modernizáciu vzdelávacieho procesu
 • aktualizačné vzdelávanie pre udržanie profesijných kompetencií, jazykové zručnosti, moderné trendy vo vyučovaní

Vzhľadom na štruktúru pedagogických zamestnancov a štruktúru učebných a študijných odborov profesijný štandard pedagogického zamestnanca je zameraný na kľúčové kompetencie

v  3 hlavných oblastiach:

a) na žiaka – identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka,  identifikovať sociokultúrny kontext vývinu  žiaka

b) na edukačný proces – ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh  a výsledky vyučovania a učenia sa  žiaka

c) na pedagogického zamestnanca – plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

5. Plán kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2017/2018

Samotný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov predmetových komisií (PK) a osobných plánov profesijného rastu pedagogických zamestnancov. Je prerokovaný na začiatku školského roka. Vyhodnocovaný bude na konci školského roka, prípadne priebežne podľa požiadaviek a potreby praxe. Plán bol vytvorený podľa potrieb školy a podľa ponúk vzdelávacích inštitúcií.

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov TV za školský rok 2017/2018

P.č. Titul Meno Priezvisko Druh vzdelávania Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu Počet

 kreditov

Počet hodín
1. PaedDr. Viera Bírošíková aktualizačné MPC MB Prípravné vzdelávanie na druhú atestačnú skúšku 60
aktualizačné SASŠ

 

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 10 30
aktualizačné MPC MB Tvorivé využívanie edukačných médií V spoločenskovednom vzdelávaní v základnej a strednej škole 12 30
aktualizačné MPC MB Minihádzaná v učive T a Š na školách 8
2. Mgr. Otto Csóka aktualizačné RP MPC BA Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou a písomnými prameňmi na ZŠ a SŠ (1311/2013 KV marec 2018) 15

 

30
3. Mgr. Juraj Ďurian aktualizačné MPC MB Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 25 30
4. Mgr. Eliška Hianiková aktualizačné MPC MB Olympijská výchova v základných a stredných školách 10 50
5. Ing. Silvia Sýkorová adaptačné vzdelávanie SOŠ
6. Ing. arch. Dagmar Mikušková inovačné

akreditované osvedčenie

MŠ SR

312,- €

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, Komárno Programovanie CNC strojov

 

66
7. Mgr. Henrieta Šutovská adaptačné vzdelávanie SOŠ

6. Flexibilita vzdelávania

Systém merania a kontroly

Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania. Vyhodnotenie sa vykonáva na konci školského roka.

Vo vyhodnotení sa zameriame na to, ako škole prospela účasť pedagógov na vzdelávaní, aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).

Na posúdenie konkrétnych zistení budeme využívať hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity), autoevalváciu (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu), či dotazníkmi (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi.

Všetky zistenia budeme  robiť s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity.