SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM – EXTERNÁ FORMA

Máte výučný list no potrebujete sa kvalifikovať aj v inom odbore?
Nechcete platiť žiadne zbytočné poplatky za štúdium?
Tak ste na správnej adrese !

Od septembra 2018 Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21 v Bratislave otvára skrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch :

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

2661 H Murár

3678 H Inštalatér

 

Štúdium je organizované pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore a pre uchádzačov o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety.

Dĺžka štúdia :

minimálne 1 rok

maximálne 2 roky

Získate :

v 1. roku štúdia vysvedčenie o záverečnej skúške

v 2. roku štúdia výučný list

Prihlášku môžete podať v 2 termínoch :

do 31. mája 2018 – platí pre absolventov stredných škôl

do 31. júla 2018 – uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania :

žiadosť o prijatie na štúdium

prihláška na štúdium (stiahni tu)

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)

doklady o dosiahnutom vzdelaní : overená kópia výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia

Triedu v skrátenom štúdiu – externej forme môže SOŠ, Ivanská cesta 21,  Bratislava zriadiť, ak je počet záujemcov o štúdium minimálne 10.