SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM – EXTERNÁ FORMA

Máte výučný list no potrebujete sa kvalifikovať aj v inom odbore?
Nechcete platiť žiadne zbytočné poplatky za štúdium?
Tak ste na správnej adrese !

Od septembra 2021 Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21 v Bratislave otvára skrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch :

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika (12 žiakov)

3678 H Inštalatér  (12 žiakov)

Murár

Štúdium je organizované pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore a pre uchádzačov o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety.

Dĺžka štúdia :

  • minimálne 1 rok
  • maximálne 2 roky

Získate :

  • v 1. roku štúdia vysvedčenie o záverečnej skúške
  • v 2. roku štúdia výučný list

Prihlášku môžete podať v 2 termínoch :

  • do 31. mája 2021 – platí pre absolventov stredných škôl
  • do 31. júla 2021 – uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania :

  • žiadosť o prijatie na štúdium
  • prihláška na štúdium (stiahni tu)
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní : overená kópia výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia

Triedu v skrátenom štúdiu – externej forme môže SOŠ, Ivanská cesta 21,  Bratislava zriadiť, ak je počet záujemcov o štúdium minimálne 10.