Opatrenia týkajúce sa koronavírusu pre školský rok 2020/2021

OPATRENIA PLATNÉ OD 12.10.2020 !

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,
 • mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
 • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,
 • v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
 • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,
 • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:
  1. výlety a exkurzie,
  2. športové výcviky a školské športové súťaže,
  3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  4. kurzy na ochranu života a zdravia,
  5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
  6. saunovanie,
  7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Znenie rozhodnutia ministra školstva 12.10.2020 – https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

POVINNOSTI PRE ŽIAKOV

 • V čase od 2.9.2020 až do odvolania podľa pokynov ÚVZ sú žiaci povinní používať rúška v interiéri školy, na pracovisku praktického vyučovania, pracovisku zamestnávateľa a v školskom internáte. Pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy platí taktiež povinnosť nosiť ochranné rúško alebo štít.
 • Žiaci musia mať pripravené k dispozícii každý deň 2 náhradné rúška a papierové hygienické vreckovky.
 • Do budovy školy budú žiaci vstupovať jednotlivo v rozostupoch.
 • Pri vstupe do školy sa žiaci podrobia zdravotnému filtru – nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota nad 37°C – 37,2°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy !
 • V prípade, že bude žiakovi pri prvotnom meraní nameraná zvýšená telesná teplota 37 – 37,2°C, kontrolné meranie mu bude opakované po 5 min. V prípade, že bude žiakovi po 3 meraniach nameraná zvýšená telesná teplota, nebude mu umožnený vstup do školy a zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je prítomný zákonný zástupca pri meraní teploty, žiak si nasadí rúško, bude izolovaný v izolačnej miestnosti abezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.
 • Žiak, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2°C aj po 3 meraniach, alebo bolo umiestnené do izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si žiaka ihneď vyzdvihne.
 • Ak žiak počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a žiak môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pred vstupom do budovy školy.
 • Odporúčame žiakom pre ich bezpečnosť dodržiavať pravidlo ROR – rúško – odstup – ruky.
 • Pre potreby zvýšenej hygieny budú mať žiaci pri vstupe do školy, pracoviska praktického vyučovania, jedálne a školských internátov zabezpečené stojany s dezinfekčnými prostriedkami, na toaletách k dispozícii mydlá a zásobníky s jednorazovými papierovými utierkami.
 • Triedy budú v pravidelných intervaloch intenzívne vetrané.
 • Neodporúčame zhromažďovanie sa žiakov iných tried a ročníkov vo veľkých skupinách počas prestávok na chodbách/pred budovou školy/ školským internátom pred začatím vyučovania.
 • Odporúčame žiakom, kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia, počas prestávok nepremiešavať sa so žiakmi z iných tried, nezhromažďovať sa vo väčších skupinách pred vyučovaním pred školou, školským internátom, jedálňou a pracoviskami praktického vyučovania.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa do 20.9.2020 nebudú využívať (platí aj pre ŠI).
 • Žiaci našej školy majú vyhradený čas na obed v jedálni v čase od 12:00 do 13:00 hod.
 • Žiaci, ktorí sa prídu ubytovať na školský internát aj v sprievode rodičov poprosíme nevstupovať do školského internátu. Cudzím osobám je vstup prísne zakázaný!
 • Každý ubytovaný žiak sa pri vstupe do školského internátu podrobí rovnako ako pri vstupe do školy zdravotnému filtru a prinesie si so sebou vyplnené a podpísané čestné prehlásenie zákonného zástupcu (rovnaký postup ako pri vstupe do školy).

POVINNOSTI PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 •  Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť žiakovi na každý deň 1 rúško + ďalšie 2 náhradné rúška na prípadnú výmenu či stratu a hygienické papierové vreckovky.

 • Zákonný zástupca je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie. (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka na stiahnutie ) Bez čestného prehlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do školy!

 • Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni je zákonný zástupca povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. (Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti na stiahnutie

 • Návštevníci školy sú povinní nosiť rúško v interiéri školy, pracoviskách praktického vyučovania a v školských internátoch.
 • Pri vstupe do budovy školy, pracoviska praktického vyučovania a školských internátov použijú dezinfekciu na ruky umiestnenú pri vstupných dverách.
 • Návštevníci školy sa pri vstupe do budovy školy, pracoviska praktického vyučovania a školských internátov podrobia zdravotnému filtru – nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota  37 – 37,2°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri vstupe do budovy školy, pracoviska praktického vyučovania a školských internátov sa preukážu Vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti.

Comments are closed.