Opatrenia týkajúce sa koronavírusu pre školský rok 2020/2021

POVINNOSTI PRE ŽIAKOV

 • V čase od 2.9. do 15.9.2020 sú žiaci povinní používať rúška v interiéri školy, na pracovisku praktického vyučovania, pracovisku zamestnávateľa a v školskom internáte. Pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy platí taktiež povinnosť nosiť ochranné rúško alebo štít.
 • Žiaci musia mať pripravené k dispozícii každý deň 2 náhradné rúška a papierové hygienické vreckovky.
 • Do budovy školy budú žiaci vstupovať jednotlivo v rozostupoch.
 • Pri vstupe do školy sa žiaci podrobia zdravotnému filtru – nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota nad 37°C – 37,2°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy !
 • V prípade, že bude žiakovi pri prvotnom meraní nameraná zvýšená telesná teplota 37 – 37,2°C, kontrolné meranie mu bude opakované po 5 min. V prípade, že bude žiakovi po 3 meraniach nameraná zvýšená telesná teplota, nebude mu umožnený vstup do školy a zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je prítomný zákonný zástupca pri meraní teploty, žiak si nasadí rúško, bude izolovaný v izolačnej miestnosti abezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.
 • Žiak, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2°C aj po 3 meraniach, alebo bolo umiestnené do izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si žiaka ihneď vyzdvihne.
 • Ak žiak počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a žiak môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pred vstupom do budovy školy.
 • Odporúčame žiakom pre ich bezpečnosť dodržiavať pravidlo ROR – rúško – odstup – ruky.
 • Pre potreby zvýšenej hygieny budú mať žiaci pri vstupe do školy, pracoviska praktického vyučovania, jedálne a školských internátov zabezpečené stojany s dezinfekčnými prostriedkami, na toaletách k dispozícii mydlá a zásobníky s jednorazovými papierovými utierkami.
 • Triedy budú v pravidelných intervaloch intenzívne vetrané.
 • Neodporúčame zhromažďovanie sa žiakov iných tried a ročníkov vo veľkých skupinách počas prestávok na chodbách/pred budovou školy/ školským internátom pred začatím vyučovania.
 • Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa neuskutoční tradičné slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 pre žiakov 1. ročníkov v aule školy. Žiakov v škole privítajú vo svojich triedach triedni učitelia, ktorí ich oboznámia s organizáciou vyučovania a ďalšími potrebnými informáciami.
 • Odporúčame žiakom, kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia, počas prestávok nepremiešavať sa so žiakmi z iných tried, nezhromažďovať sa vo väčších skupinách pred vyučovaním pred školou, školským internátom, jedálňou a pracoviskami praktického vyučovania.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa do 20.9.2020 nebudú využívať (platí aj pre ŠI).
 • Žiaci našej školy majú vyhradený čas na obed v jedálni v čase od 12:00 do 13:00 hod.
 • Žiaci, ktorí sa prídu ubytovať na školský internát aj v sprievode rodičov poprosíme nevstupovať do školského internátu. Cudzím osobám je vstup prísne zakázaný!
 • Každý ubytovaný žiak sa pri vstupe do školského internátu podrobí rovnako ako pri vstupe do školy zdravotnému filtru a prinesie si so sebou vyplnené a podpísané čestné prehlásenie zákonného zástupcu (rovnaký postup ako pri vstupe do školy).

POVINNOSTI PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Comments are closed.