Školský poriadok

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava (ďalej len „SOŠ“) v súlade s článkom 3 ods. 3.5  písm. a) Organizačného poriadku SOŠ,  podľa zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR,

v y d á v a

školský poriadok, ktorý vymedzuje práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov žiakov  a ich vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. Stanovuje vnútorný režim školy, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 1. SOŠ  je  strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.
 2. V záujme naplnenia práva na vzdelanie SOŠ zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole  bol efektívne využitý a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, i pedagogickými zamestnancami školy.
 3. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, pedagogickým i ostatným zamestnancom školy.

 

Článok 2

ETICKÉ ZÁSADY DODRŽIAVANIA KOREKTNÉHO SPRÁVANIA SA

ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV V SOŠ

Každý zamestnanec a každý žiak školy je povinný pristupovať k etickým zásadám tak, aby svojím konaním  zvyšoval úspešnosť školy a prispieval k jej dobrému menu.

Etický kódex pedagogického zamestnanca:

 1. toleruje, akceptuje a rešpektuje,
 2. neznevažuje, nezosmiešňuje a nezastrašuje,
 3. vytvára splniteľné pravidlá a podmienky pre hodnotenie a klasifikáciu,
 4. upevňuje vzťah dôvery, porozumenia a slobody,
 5. odmieta strach, napätie a stres,
 6. hodnotí spravodlivo a bez predsudkov,
 7. vyžaduje disciplínu, zodpovednosť a samostatnosť,
 8. svoju prácu považuje za poslanie.

 

Etický kódex žiaka:

 1. slobodne a slušne vyjadruje svoj názor,
 2. je čestný, úctivý a citlivý k potrebám druhých,
 3. akceptuje a pomáha riešiť problémy spolužiakov,
 4. je tolerantný a ohľaduplný,
 5. vytvára vzťahy založené na dôvere a porozumení,
 6. sám vyžaduje náročnosť, kritiku a rešpekt,
 7. bojuje proti všetkým formám diskriminácie,
 8. rešpektuje pravidlá a nariadenia vydané riaditeľom školy,
 9. hrdo a úspešne reprezentuje svoju školu.

  

 

Článok 3

 

 1. A.      PRÁVA A  POVINNOSTI ŽIAKA

 

 1. Práva žiaka

Žiak SOŠ má právo:

 1. a)      na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 2. b)      na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav  v rozsahu  stanovenom školským zákonom,
 3. c)      na ochranu osobných údajov,
 4. d)      na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 5. e)      na kvalitný výchovno-vzdelávací proces vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore,
 6. f)      na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 7. g)      na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. h)      na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. i)       na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 10. j)       na slobodnú voľbu nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom, v súlade s materiálnymi a personálnymi možnosťami školy,
 11. k)      zapojiť sa do niektorej z foriem krúžkovej činnosti podľa vlastného záujmu,
 12. l)    zúčastňovať sa súťaží organizovaných školou,
 13. m)     na komunikáciu s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
 14. n)      na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,
 15. o)      poznať, respektíve zaujímať sa o náplň učebných osnov a plán učiva na školský rok,
 16. p)      bezplatne využívať priestory na mimoškolskú činnosť (posilňovňa, telocvičňa, knižnica, učebne    výpočtovej techniky s využitím internetu, internetový klub v internáte za prítomnosti pedagogického dozoru),
 17. r)      na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 18. s)      voliť a byť zvolený do rady školy, prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy (napr. predkladať pripomienky, návrhy, podnety, opatrenia) a do žiackej školskej rady,

 

 1. t)        písomne požiadať o komisionálne preskúšanie (prostredníctvom zákonného zástupcu, ak ide o neplnoletého žiaka),
 2. u)      na individuálne vzdelávanie a vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu za podmienok stanovených  školským zákonom,
 3. v)      na individuálnu integráciu, ak ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 4. z) na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu žiaka a na odporúčanie  lekára, môže riaditeľ školy zo závažných zdravotných dôvodov  rozhodnúť  o oslobodení žiaka z vyučovania niektorého vyučujúceho predmetu; riaditeľ školy však nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa (tieto predmety určuje riaditeľ školy),
 5. w)    byť ocenený za výborný prospech, vzorné správanie, aktivitu, reprezentáciu školy v súťažiach,
 6. x)      poistiť sa proti krádeži osobných vecí ,
 7. y) ospravedlniť svoju neúčasť na vyučovaní písomnou formou v rozsahu maximálne 5 dní za školský polrok, ak ide o plnoletého žiaka, a prostredníctvom zákonného zástupcu, ak ide o neplnoletého žiaka.

 

 

 1. Povinnosti žiaka

 

Žiak  je povinný

 1. a)      dodržiavať Školský poriadok SOŠ a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 2. b)      pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a dodržiavať vyučovací čas,
 3. c)      osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú a odbornú činnosť v povolaní,
 4. d)     osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
 5. e)      ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 6. f)       rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
 7. g)      bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi každú zmenu osobných údajov, ako aj takú zmenu zdravotného stavu, ktorá môže mať vplyv na možnosť používať stroje a zariadenia v rámci praktického  vyučovania,
 8. h)      počas prestávok sa riadiť pokynmi službukonajúcich učiteľov,
 9. i)       zdraviť všetkých zamestnancov školy a na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pozdraviť vyučujúceho postavením sa,
 10. j)       chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí, na pracovisku OV, na internáte,
 11. k)     chrániť majetok školy pred poškodením; ak žiak poškodí úmyselne alebo z nedbanlivosti majetok školy, je povinný škodu nahradiť,
 12. l)   každé zistené poškodenie majetku školy ohlásiť učiteľovi,
 13. m)    hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, na určené miesto v učebniciach uviesť  svoje meno  a v prípade, ak žiak prestupuje z jednej školy na druhú,  alebo predčasne zanechal či ukončil štúdium, učebnice a školské potreby odovzdať triednemu učiteľovi,
 14. n)    uhradiť za stratenú alebo poškodenú učebnicu sumu v súlade s platnou legislatívou,
 15. o)      nosiť si na vyučovanie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,
 16. p)      pravidelne si kontrolovať obsah schránky elektronickej pošty  a odstrániť všetky nepotrebné správy,
 17. q)      chodiť do školy vhodne a čisto oblečený a upravený,
 18. r)       prezúvať sa v objekte školy do čistej zdravotne vhodnej obuvi; obuv nesmie podrážkou farbiť ani inak poškodzovať podlahu; vrchný odev a obuv inú ako prezuvky nenosiť do učební,
 19. s)       písať vopred ohlásenú písomnú prácu; ak sa žiak v tomto termíne nedostaví do školy, učiteľ má právo dať mu písomnú prácu v náhradnom termíne bez toho, aby žiaka vopred upozornil,
 20. t) zúčastňovať sa na športových súťažiach organizovaných školou, resp. reprezentovať školu na stredoškolských podujatiach, najmä v prípade, ak má študent povolené uvoľňovanie z vyučovania na klubový tréning,
 21. u)      navštevovať hodiny telesnej výchovy alebo praktického vyučovania aj v prípade, ak je žiak oslobodený od telesnej výchovy alebo praktického vyučovania;  prípadná absencia žiaka sa bude evidovať v triednej  knihe, to neplatí, ak ide o tehotnú žiačku, ktorá je oslobodená od telesnej výchovy,
 22. v)      počas odbornej praxe, ktorá sa realizuje mimo školy, správať sa podľa školského poriadku a ďalších interných predpisov, pokynov vyučujúceho a zamestnanca organizácie, v ktorej sa prax uskutočňuje; ak žiak úmyselne poškodí majetok,  je povinný okamžite uhradiť škodu,
 23. w)    počas exkurzií, výcvikových kurzov, výletov, vychádzok a kultúrnych podujatí dodržiavať školský poriadok, dostaviť sa včas na miesto určenia, spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa do určitého miesta príchodu; žiak bez vedomia pedagogického zamestnanca vykonávajúceho dozor  nesmie opustiť skupinu,
 24. x)      zdržiavať sa počas choroby doma a dodržiavať liečebný režim;  porušenie tejto povinnosti bude kvalifikované ako neospravedlnená absencia,
 25. y) plnoletý žiak a zákonný zástupca neplnoletého žiaka, má povinnosť oznámiť do 48 hodín dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní, pričom žiak má povinnosť najneskôr do 48 hodín po skončení neprítomnosti zdokladovať jej dôvod,
 26. z) byť si vedomý skutočnosti, že pedagogický a odborný zamestnanec majú postavenie chránenej osoby podľa Trestného zákona (TZ), čo znamená, že priestupok a trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie.

 

Príklady  z praxe, keď konanie žiaka môže byť priestupkom: a) ublíženie na cti (nahrávanie na mobil, kameru, tablet, zhotovenie karikatúry s cieľom uraziť niekoho alebo ho vydať na posmech), b) ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, c) úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Príklady z praxe, keď konanie žiaka môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu: a) zamknutie v kabinete – obmedzovanie osobnej slobody, b) fyzické napadnutie – výtržníctvo, ublíženie na zdraví, poškodenie zdravia, c) psychický teror a hrozby – nebezpečné vyhrážanie, d) vynucovanie lepšieho hodnotenia (lepšie známky) – vydieranie, hrubý nátlak, nebezpečné vyhrážanie.  Okrem ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca priznaním postavenia chránenej osoby považuje TZ spáchanie akéhokoľvek trestného činu voči pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi vo forme odplaty za to, že voči páchateľovi alebo jeho osobe blízkej si plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, za priťažujúcu okolnosť, čo znamená pre páchateľa prísnejší trest.

 

 

 1. Žiak má  zakázané

 

 1. a)     obmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. b)      fajčiť (aj elektronické cigarety),šnupať a žuvať tabak v  priestoroch školy, v jej areáli,

ako aj na pracovisku odborného výcviku ( ďalej len „OV“), a ak ide o žiaka denného štúdia, zákaz platí aj  pri všetkých činnostiach organizovaných školou mimo priestoru školy,

 1. c)     nosiť veci ohrozujúce život a zdravie (zbrane, výbušniny a pod.), a veci,  ktoré nesúvisia s vyučovaním, ako aj také veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
 2. d)     prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou a na pracovisko OV alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky a požívať ich,
 3. e)       používať na vyučovaní  mobilný telefón, MP3 prehrávač,
 4. f)      vytvárať bez súhlasu vyučujúceho obrazový alebo zvukový záznam z výučby a bez súhlasu vyučujúceho   tento  zverejniť napr. umiestnením na internetové stránky,
 5. g)       porušovať autorské práva, pokúšať sa preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet, získať  cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu do iných systémov,
 6. h)       navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnúť, či je materiál na stránkach kontroverzný),
 7. i)       manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,
 8. j)      používať vulgárne výrazy,
 9. k)     odcudzovať, falšovať, pozmeňovať úradné doklady a potvrdenia, ako aj ospravedlnenia rodičov,
 10. l)    znečisťovať steny a ničiť zariadenia v priestoroch školy,
 11. m)    vyhadzovať z okien odpadky a iné predmety,
 12. n)     opúšťať budovu školy v čase vyučovania a prestávok bez súhlasu triedneho alebo zastupujúceho triedneho učiteľa,
 13. o)      po vyučovaní sa bezdôvodne zdržiavať v priestoroch školy a v jej areáli,
 14. p) počas vyučovacej hodiny konzumovať jedlo; pre učebne výpočtovej techniky platia osobitné predpisy.

 

  

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

 

 1. Práva zákonného zástupcu žiaka

 

Zákonný zástupca žiaka má právo:

 1. a)      žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v SOŠ poskytovali žiakom informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 2. b)      oboznámiť sa so školským výchovno-vzdelávacím programom a školským poriadkom,
 3. c)      byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka,
 4. d)     vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu SOŠ prostredníctvom orgánov školskej       samosprávy,
 5. e)      zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 6. f)      byť prítomný na komisionálnom preskúšaní žiaka, po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 7. g)     na poskytnutie informácií o poskytovaných poradenských službách vo výchove a vzdelávaní.

 

 

 1. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca žiaka  je povinný:

 1. a)      vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu, vzdelanie  a na plnenie školských povinností,
 2. b)      dodržiavať podmienky určené školským poriadkom,
 3. c)      informovať školu o   zmene   zdravotnej    spôsobilosti žiaka, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 4. d)     poskytnúť osobné údaje žiaka SOŠ pre potreby spracovania pedagogickej dokumentácie, okamžite nahlásiť zmeny v osobných údajoch triednemu učiteľovi a na personálne oddelenie,
 5. e)      nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti zavinil,
 6. f)      dodržiavať pravidlá ospravedlňovania žiaka stanovené školským poriadkom; ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, je povinný oznámiť triednemu učiteľovi  do 48 hodín príčinu jeho neprítomnosti(za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na klubových súťažiach),
 7. g)      prijať zodpovednosť v prípade, ak žiak zneužije prístup k internetu a bude sa správať v rozpore s pravidlami prijatými školou,
 8. h)     dať povolenie k vytvoreniu sieťového konta pre žiaka s právom prístupu k internetu z dôvodu, že prístup k elektronickým informačným zdrojom slúži k lepšiemu vzdelávaniu žiaka.

 

Článok 4

ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
 2. Rozvrh vyučovania na teoretickom vyučovaní:

 

hodina Od do
 1 07.45 08.30
2 08.40 09.25
3 09.35 10.20
4 10.40 11.25
5 11.30 12.15
6 12.25 13.10
7 13.15 14.00
8 14.05 14.50

 

 1. Rozvrh vyučovania na praktickom vyučovaní:

            Podľa vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách je vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku vyučovací deň.

            Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiakov sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie sa skončí najneskôr o 20.00 hodine. 

            Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín; žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, najviac osem vyučovacích hodín.

            Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sa započítava aj dĺžka prestávok.  Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

 

Vyučovanie 1. a 2. ročník

od      –    do

3. a 4. ročník

od      –    do

  07.00  –  09.30 07.00  –  09.30
prestávka 09.30  –  10.00 09.30  –  10.00
  10.00  –  13.00 10.00  –  14.00
 1. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 30 h do 14.30 h. Pre žiakov diaľkového štúdia v sobotu od 7,00 h do 14,30 h. Budovy dielní pre praktické vyučovanie sa v pracovných dňoch sú otvorené od 6,30 h do 14,30 h.
 2. Službu pri vchode vykonáva vrátnik a počas prestávky aj pedagogický dozor, ktorí usmerňujú žiakov a návštevníkov školy.
 3. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach, prípadne v telocvični a u iných právnických a fyzických osôb.
 4. Každá trieda má pridelenú šatňu, za jej uzamykanie sú zodpovední určení žiaci. V šatni si žiak odloží iba obuv a vrchné oblečenie.
 5. Na odborný výcvik sa žiaci prezliekajú do pracovných odevov v šatniach dielní, na vyučovanie telesnej výchovy v šatniach telesnej výchovy školy. Pre úbor do šatne môžu ísť žiaci s  vyučujúcim.
 6. Žiaci, ktorí prišli do školy skôr pred začiatkom vyučovania, sa zdržiavajú pred vrátnicou.
 7. Administratívnu agendu so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo u asistentky zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a to zásadne cez prestávky alebo po vyučovaní, v čase úradných hodín.
 8. Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u zástupcov riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka môže získať cez internetovú žiacku knižku, od  triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, na triednom aktíve, prípadne pri vopred dohodnutej osobnej návšteve rodiča v škole  (počas prestávok, po priamej výchovnej činnosti, počas voľnej hodiny v rozvrhu).
 9. Vyučovanie diaľkového štúdia prebieha podľa plánu  konzultácií na príslušný školský rok.

Článok 5

OPATRENIA  VO   VÝCHOVE 

 1. Pochvala triednym učiteľom, majstrom OV za:
 2. a)       prospech prospel veľmi dobre ( priemer známok do 2,0),
 3. b)        0 – 5 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho

učiteľa,

 1. c)        reprezentáciu triedy, školy,
 2. d)       príkladné  správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, kladný vzťah k škole, prípadne za iný úkon podľa posúdenia triedneho učiteľa.

 

 

 1. Pochvala riaditeľom školy za:
 2. a)       prospech – prospel s vyznamenaním (priemer známok do 1,5),
 3. b)       vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín,
 4. c)       úspešnú reprezentáciu školy,
 5. d)      statočný čin,
 6. e)       nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

 

 1. Napomenutie triednym učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom za:
 2. a)        jednorazové porušenie školského poriadku-upozornenie,
 3. b)        opakované porušenie školského poriadku – písomné napomenutie za:
 • neskorý príchod na vyučovanie, na odborný výcvik , svojvoľný odchod,
 • zápis v triednej knihe ,
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy ,
 • drzé a nevhodné vyjadrovanie sa voči zamestnancom školy,
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, majstrom OV, vychovávateľom alebo žiackym kolektívom,
 • narúšanie riadneho vyučovacieho procesu, keď žiak svojou arogantnosťou úmyselne znemožňuje vyučujúcemu viesť hodinu tak, aby sa niesla v pokojnej a nerušenej atmosfére. Vykrikovaním, zabávaním spolužiakov, skákaním do reči učiteľa aj po viacnásobnom upozornení.
 1. Pokarhanie triednym učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom za:
 2. a)       menej ako 21 hodín neospravedlnenej absencie,
 3. b)       opakované používanie mobilu počas vyučovania,
 4. c)       opakované priestupky ako v bode 3,
 5. d)      fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a  iných omamných látok v priestoroch školy a akciách organizovaných školou,
 6. e)       podvádzanie,
 7. f)        úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 8. g)       odcudzenie majetku inej osoby resp. organizácie,
 9. h)       vytvorenie obrazu, zvukového alebo obrazového záznamu vyučujúceho alebo z výučby, a to bez   súhlasu vyučujúceho,
 10. i)        znevažujúce správanie voči iným,
 11. j) po viacnásobnom upozornení narúšanie riadneho vyučovacieho procesu vykrikovaním, zabávaním spolužiakov, skákaním do reči učiteľa, prípadne iným spôsobom, keď žiak svojou arogantnosťou úmyselne znemožňuje vyučujúcemu viesť hodinu tak, aby sa niesla v pokojnej a nerušenej atmosfére.

 

 1. Pokarhanie riaditeľom školy
 2. a)       21 až 40 hodín neospravedlnenej absencie,
 3. b)       opakované fajčenie, požívanie alkoholu a iných  omamných a zdraviu škodlivých látok,
 4. c)       zneužívanie internetu, porušovanie autorských práv pri programoch, ktoré žiak používa a uchováva na svojom konte, za pokusy preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet,  snahy získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,
 5. d)      návšteva stránok obsahujúcich pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál,
 6. e)       prejavy násilia avulgárne vyjadrovanie,
 7. f)        úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 8. g)       odcudzenie majetku inej osoby, resp. organizácie,
 9. h)       nosenie nebezpečných predmetov do školy (zbrane, výbušniny a pod.),
 10. i)        falšovanie ospravedlnenia od rodičov a potvrdení od lekára,
 11. j)        vytvorenie znevažujúceho obrazu, zvukového alebo obrazového záznamu vyučujúceho, alebo z výučby, a to bez súhlasu vyučujúceho, verejné osočovanie a ohováranie pedagogického alebo odborného zamestnanca,
 12. k)       za konanie proti ľudskosti,
 13. l) za opakované narúšanie riadneho vyučovacieho procesu, keď žiak svojou arogantnosťou úmyselne znemožňuje vyučujúcemu viesť hodinu tak, aby sa niesla v pokojnej a nerušenej atmosfére, vykrikovaním, zabávaním spolužiakov, skákaním do reči učiteľa, prípadne iným spôsobom aj po mnohonásobnom upozornení.

 

 

 1. Podmienečné vylúčenie žiaka

môže nasledovať po vyčerpaní predchádzajúcich možností podľa článku 5 bodov 3 až 5 za

 1. a)       viac ako 40 hodín neospravedlnenej absencie,
 2. b)       opakované fajčenie, požívanie alkoholu a iných  omamných a zdraviu škodlivých látok,
 3. c)      opakované zneužívanie internetu, porušovanie autorských práv pri programoch, ktoré žiak používa a uchováva na svojom konte, za pokusy preniknúť do iných sietí, počítačových systémov pripojených na internet,  snahy získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,
 4. d)      opakovanú návštevu stránok obsahujúcich pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál,
 5. e)       vážne prejavy násilia a vulgárne vyjadrovanie,
 6. f)       väčšie úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 7. g)       odcudzenie majetku inej osoby (právnickej alebo fyzickej),
 8. h)       nosenie nebezpečných predmetov do školy (zbrane, výbušniny a pod.),
 9. i)        vážne konanie proti ľudskosti a šikanovanie,
 10. j) opakované znemožňovanie, narúšanie riadneho vyučovacieho procesu závažným spôsobom, keď žiak svojou arogantnosťou úmyselne znemožňuje vyučujúcemu viesť hodinu tak, aby sa niesla v pokojnej a nerušenej atmosfére vykrikovaním, zabávaním spolužiakov, skákaním do reči učiteľa, a to aj po mnohonásobnom upozornení.

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčí, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa však žiak v skúšobnej lehote  dopustí ďalšieho previnenia, riaditeľ školy žiaka zo štúdia vylúči.

 1. Vylúčenie žiaka zo štúdia, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku

môže nasledovať po vyčerpaní predchádzajúcich výchovných opatrení podľa článku 5 bodov  3 až 6, ak sa žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho  previnenia a porušenia školského poriadku.

Pred rozhodnutím riaditeľa školy o podmienečnom vylúčení a vylúčení zo štúdia, musí byť návrh prerokovaný operatívne v malej pedagogickej rade, následne v pedagogickej rade školy.

 1. 8. Ukladanie výchovných opatrení v osobitných prípadoch

V osobitných, zreteľa hodných prípadoch, je možné po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť žiakovi  prísnejšie alebo miernejšie výchovné opatrenia ako by zodpovedalo kritériám podľa bodov 3 až 7, a to najmä vtedy, ak by sa uložením výchovného opatrenia podľa citovaných bodov nedosiahol požadovaný efekt. Pri ukladaní výchovného opatrenia je potrebné prihliadať najmä na následky, ktoré žiak svojím konaním spôsobil, na  nebezpečenstvo jeho konania vo vzťahu k ostatným žiakom, pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom školy, ako aj na vplyv jeho konania na dobré meno školy.

V prípade, ak žiak opakovane, závažným spôsobom porušil školský poriadok, pričom sa dopustil súbehu viacerých previnení, prípadne sa dopustil previnenia, ktoré poškodilo alebo by mohlo poškodiť dobré meno školy, alebo má, či mohlo by mať nepriaznivý vplyv na ostatných žiakov školy, môže riaditeľ školy po prerokovaní v malej pedagogickej rade rozhodnúť o uložení prísnejšieho výchovného opatrenia bez toho, aby boli v predchádzajúcom období žiakovi uložené výchovné opatrenia podľa bodov 3 až 5; výnimočne, zo zreteľa hodných dôvodov,  i bodu 6.

 1. Zásady ukladania výchovných opatrení

Všetky výchovné opatrenia, týkajúce sa neospravedlnenej absencie a správania sa žiaka, sa riešia v spolupráci s triednym učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom, výchovným poradcom, pričom závažnosť priestupku sa posudzuje a hodnotí individuálne s tým, že kombinácia neospravedlnených hodín a porušovanie školského poriadku sa hodnotí ako splnenie podmienok pre uloženie nasledujúceho stupňa výchovného opatrenia ako by zodpovedalo jednotlivým previneniam.

Pred uložením opatrenia vo výchove je potrebné previnenie žiaka objektívne prešetriť. Pri opakovanom porušení školského poriadku je žiak so zákonným zástupcom predvolaný na výchovnú komisiu SOŠ, ktorá zasadá spravidla 1 x mesačne. Na zasadnutie výchovnej komisie je možné prizvať i delegovaného zástupcu rady školy.

Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do 2 mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

U žiakov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou sa neukladá podmienečné vylúčenie zo štúdia.

Tieto kritériá neplatia pre nadstavbové štúdium a externú formu štúdia, kde sa správanie neklasifikuje.

 1. Ochranné opatrenie podľa § 58 školského zákona

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca, a bezodkladne privolá:

 1. a) zákonného zástupcu,
 2. b) zdravotnú pomoc,
 3. c) policajný zbor.

Z priebehu ochranného opatrenia je potrebné vyhotoviť písomný záznam.

 1. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov:
 2. Zníženie známky za správanie na stupeň 2 (uspokojivé) za:
 3. a)       11 – 20 vyučovacích hodín neospravedlnenej absencie,
 4. b)      fajčenie v priestoroch školy, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov omamných alebo iných zdraviu škodlivých látok v školských priestoroch a na školských akciách,
 5. c)      prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školu veci ohrozujúce život a zdravie a používanie vecí rozptyľujúcich pozornosť žiakov (napr. mobilný telefón, MP3 prehrávač),
 6. d)       znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
 7. e)       opakujúce sa zápisy v triednej knihe (3 zápisy),
 8. f)        úmyselné poškodenie  zariadenia školy,
 9. g)       opakované používanie mobilného telefónu v priebehu vyučovania,
 10. h)       odcudzenie a falšovanie úradných dokumentov, opakované falšovanie ospravedlnenia rodičov,
 11. i)        nacionalistické, rasistické, šovinistické správanie a šikanovanie.

 

 

 

 1. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) za:
 2. a)       21 – 40 vyučovacích hodín neospravedlnenej absencie,
 3. b)       opakujúce sa závažne priestupky v bode 1.,
 4. c)       krádež, vydieranie, vandalizmus,
 5. d)      úmyselné ublíženie na zdraví.
 6. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) za:
 7. a)       41 a viac vyučovacích hodín neospravedlnenej absencie,
 8. b)       spáchanie trestného činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných spolužiakov,
 9. c)       používanie vulgárnych výrazov voči zamestnancom školy,
 10. d)      opakujúce sa závažne priestupky v bode  1. a 2.

 

Článok 6

PRAVIDLÁ ODKLADANIA OSOBNÝCH VECÍ ŽIAKOV

 1. Osobné veci, ktoré má žiak povolené prinášať do školy:
 2. a) oblečenie, obuv, prezuvky, telocvičný úbor, športová výstroj, hygienické potreby,
 3. b) školskú tašku, štandardné učebné pomôcky podľa požiadaviek učiteľa (písacie a rysovacie  pomôcky, kalkulačka, USB kľúč s referátom alebo prezentáciou, knihy, učebnice),
 4. c) osobné doklady, cestovné doklady, kľúče,
 5. d) ako aj ďalšie veci potrebné na vyučovanie, určené vyučujúcim.
 6. Osobné veci, ktoré môže žiak priniesť len na vlastnú zodpovednosť:
 7. a) mobilný telefón (žiak má zakázané používať ho počas vyučovacej hodiny),
 8. b) cenné veci (napr. drahé hodinky a šperky),
 9. c) notebook, elektronické nosiče dát,
 10. d) športové náradie, neštandardné pomôcky, predmety, ktoré nesúvisia s výchovno-vzdelávacím procesom,
 11. e) väčšie sumy peňazí,  kreditné karty.

Na osobné veci uvedené v bode 2 sa nevzťahuje zodpovednosť za škodu na odložených veciach zo strany školy; to neplatí, ak si žiak tieto uschová u triedneho učiteľa.

 1. Pravidlá odkladania vecí:
 2. a) vrchné odevy, topánky a prezuvky si žiaci odkladajú na mieste na to určenom, t. j. výlučne v  šatniach,
 3. b) osobné veci, ktoré má žiak povolené priniesť do školy, má uložené v taške,
 4. c) pri odchode žiakov do odbornej učebne, telocvične, školskej jedálne si žiaci svoje tašky a osobné veci nosia so sebou,
 5. d) pred začiatkom hodiny telesnej výchovy si žiak odkladá odevy v šatni, ktorá sa následne  uzamkne,
 6. e) na požiadanie žiaka môže umožniť vyučujúci telesnej a športovej výchovy, triedny učiteľ prípadne ZTV, úschovu osobných vecí žiaka, iných ako podľa bodu 2 v kabinete,
 7. f) žiak je povinný pristupovať k starostlivosti o osobné veci zodpovedne , dbá, aby nedošlo k ich strate, priebežne si osobné veci kontroluje,
 8. g) stratu, poškodenie alebo odcudzenie osobných vecí žiak hlási vyučujúcemu, počas hodiny, keď k poškodeniu alebo strate prišlo, resp. triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy, a to ihneď po zistení poškodenia alebo odcudzenia osobných vecí,
 9. h) osobné veci, ktoré žiak môže prinášať do školy, si môže v škole poistiť.

 

Článok 7

DOCHÁDZKA DO ŠKOLY A PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA

 1. Príchod  a  odchod žiakov do školy
 2. Žiaci prichádzajú do školy podľa platného rozvrhu hodín.
 3.   Prezujú sa do vhodných prezuviek ( napr. papuče, plátenné tenisky) a sú prezutí počas celého pobytu v škole.
 4. V priebehu vyučovania  nechodia do šatne; to neplatí, ak sú uvoľnení  triednym učiteľom, napr.  z dôvodu návštevy lekára.
 5. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 6. Žiak môže opustiť školu len s priepustkou od triedneho učiteľa (ZTV, resp. zastupujúceho učiteľa).
 7. Na konci vyučovania žiak odíde do šatne v sprievode vyučujúceho.
 8. Ospravedlňovanie

Neprítomnosť žiaka na vyučovaní a odbornom výcviku musí byť riadne ospravedlnená, pričom je potrebné dodržiavať tieto zásady:

 

 1. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe dôvody, požiada zákonný zástupca žiaka o jeho uvoľnenie na jeden deň triedneho učiteľa, resp.

majstra OV, a na viac ako jeden deň riaditeľa školy, a to  zásadne vopred.

 1. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je

       povinný jeho zákonný zástupca najneskôr do dvoch dní (48 hodín) oznámiť triednemu

       učiteľovi, majstrovi OV, prípadne vychovávateľovi dôvod  neprítomnosti žiaka. Pri

       návrate do školy alebo na pracovisko je  žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV ospravedlnenie. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do 3 dní po nástupe do školy, považuje sa jeho neúčasť na vyučovaní za neospravedlnenú.

 1. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, žiak je povinný

predložiť potvrdenie od  lekára. Potvrdenie lekára môže triedny učiteľ alebo majster MOV žiadať aj v prípade opakovanej absencie trvajúcej kratšie ako 3 vyučovacie dni, resp. v prípade dôvodného podozrenia, že žiak nebol chorý.

 1. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, a to spôsobom uvedeným v bodoch 1 až 3.
 2. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z rodinných  a iných dôvodov, najviac na 5 dní za polrok.
 3. V prípade, ak žiak v lehote  podľa bodu 1 a 2 nepredloží ospravedlnenie do 3 dní po nástupe do školy, považuje sa jeho neúčasť na vyučovaní za neospravedlnenú a žiakovi bude udelené výchovné opatrenie podľa počtu zameškaných hodín.
 4. Za 3 neskoré príchody do školy alebo na odborný výcvik bude žiakovi vykázaná 1 hodina neospravedlnenej absencie.
 5. Evidenciu o absencii si vedie žiak v zápisníku (slovníku).

 

Článok 8

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Žiak môže byť klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky v prípadoch, ktoré ustanovujú platné právne predpisy. Podrobnosti o vykonávaní komisionálnych skúšok  na SOŠ sú upravené v smernici o komisionálnych skúškach.

Dôvodom vykonania komisionálnej skúšky je aj vymeškanie viac ako 30% hodín z jednotlivého predmetu.

Článok 9

PRERUŠENIE A ZANECHANIE ŠTÚDIA

 1. Riaditeľ SOŠ môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na žiadosť   jeho zákonného zástupcu, a ak ide o plnoletého žiaka, na jeho vlastnú žiadosť, a to spravidla zo zdravotných dôvodov, ktoré zdokladuje lekárskym potvrdením,  alebo z iných závažných, napríklad rodinných dôvodov. Štúdium možno prerušiť  najviac na tri roky.
 2. Riaditeľ SOŠ je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo.
 3. Ak žiak do troch rokov nepokračuje v štúdiu, považuje sa štúdium za zanechané.
 4. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne  riaditeľovi SOŠ. Ak  žiak nie je plnoletý, k oznámeniu musí byť pripojené vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

 

Článok 10

EXTERNÉ ŠTÚDIUM, INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE

A INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN

 1. Externé  dištančné štúdium je forma štúdia, kde  žiak študuje podľa harmonogramu konzultácií, ale najmä prostredníctvom korešpondencie. Spravidla 1x mesačne osobne konzultuje s vyučujúcimi, pričom  vyučujúci preveruje vedomosti žiaka, ktoré žiak nadobudol samostatným štúdiom, prípadne  prostredníctvom korešpondencie s vyučujúcim.
 2. Externé – diaľkové štúdium  je forma štúdia, pri ktorej je štúdium organizované spravidla raz týždenne, a to v rozsahu 6-7 konzultačných hodín.
 3. Žiak diaľkového štúdia môže zameškať 20% z plánovaných konzultácií z jednotlivých predmetov. Ak zamešká viac konzultácií, bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky.
 4. Žiak, ktorý študuje podľa plánu externého štúdia , prestáva byť žiakom školy, ak:
 5. a)      zanechá štúdium na vlastnú žiadosť
 6. b)      nebolo mu povolené opakovať ročník,
 7. c)      je zo štúdia vylúčený pri neúčasti na 4 plánovaných konzultáciách.

      

 

 1. Vzdelávanie  formou individuálneho učebného plánu je organizované podľa individuálneho učebného plánu, formou konzultácií spravidla raz mesačne.
 2. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy z dôvodov:
 3. a)    tehotenstva a materstva,
 4. b)   pre žiakov s nadaním  (športovcov) alebo
 5. c)  z iných závažných dôvodov,  napríklad zdravotných  ( po predložení lekárskeho potvrdenia).

Článok 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Školský poriadok SOŠ  bol prerokovaný v Rade školy, v Žiackej rade a schválený na zasadnutí pedagogickej rady.
 2. Školský poriadok školského internátu je vypracovaný osobitne.
 3. Práva a povinnosti žiakov na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku upravujú príslušné prevádzkové poriadky (odborné učebne, dielne OV, telocvičňa, ihriská, počítačové laboratóriá).
 4. Školský poriadok pre SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava zo dňa 20. 7. 2014,  účinný od 1. 9. 2014, stráca platnosť dňa 1. 9. 2017.
 5. So znením Školského poriadku SOŠ budú preukázateľne oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci, žiaci a zákonní zástupcovia žiakov.
 6. Tento Školský poriadok SOŠ nadobúda  účinnosť dňa 1. 9. 2017.

 

V Bratislave dňa  15. 6. 2017

                                                                                            Ing. Ľubomír Kovaľ

                                                                                                       riaditeľ

 

Prerokované v:

Pedagogickej rade:     29. 5. 2017

Žiackej rade:               10. 5. 2017                

Rade školy:                 6. 6. 2017