Diskutovali sme na tému duál v sektore STAVEBNÍCTVO

Republiková únia zamestnávateľov a jej členovia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Strednou odbornou školou technológií a remesiel v Bratislave a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska spoločne zorganizovali na pôde školy pracovné a diskusné stretnutie s názvom „DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO.“

Cieľom tohto stretnutia bolo predstaviť zamestnávateľom Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP v spolupráci so strednými odbornými školami na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia RÚZ, ŠIOV, SOŠ technológií a remesiel, ZSPS a firmy Hornex a.s., TITTL THERMO KING, s.r.o., Infra Services, a.s., PLYNO-SLUŽBA-Hašto Peter, METROSTAV, a.s., UNIZAM, s.r.o. a STRABAG, s.r.o.

Pracovné a diskusné stretnutie sme rozdelili do dvoch častí, pričom v 1. časti zazneli prezentácie na tieto témy :

  1. Szkuráková, SOŠTAR : DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO – študijné a učebné odbory pre školský rok 2019/2020 v rámci SOŠTAR pre skupinu stavebníctvo, referencie na množstvo do projektu zapojených zamestnávateľov z odvetvia stavebníctvo,
  2. Vajcík, ŠIOV – výhody duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa, ako sú finančné benefity, možnosť vyškoliť si budúcich zamestnancov, a pod.,
  3. Osuský, RÚZ: Proces vstupu zamestnávateľa v odbore do systému duálneho vzdelávania – overovanie spôsobilosti zamestnávateľa pre praktické vyučovanie, z toho vyplývajúca časová náročnosť, formálne náležitosti, a pod.,
  4. Malina, ZSPS: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a jeho činnosti – charakteristika zväzu a jeho podiel na duálnom vzdelávaní, plány ako priniesť na základe tohto projektu, ako aj iných projektov, na ktorých participuje ZSPS, nových profesijne podkutých zamestnancov ai.
  5. časť stretnutia bola venovaná diskusii. Vzhľadom na danú aktuálnosť problematiky v časoch nedostatku kvalifikovaných pracovných síl v stavebnom sektore sa stretnutie predĺžilo z pôvodne plánovanej 1 hodiny na 3 hodiny. Okrem odprezentovaných nových benefitov pre zamestnávateľov zazneli aj iné témy súvisiace s duálom ako napr. otázky BOZP zamerané na práce mladistvých pri výškových výstavbách, certifikácie zamestnávateľa, lojality alebo získavania profesijne zdatných nových zamestnancov.
Comments are closed.