ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že MŠVVaŠ SR chválilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok ÚVZ dňa 12.8.2021, podľa ktorého sa budeme riadiť.

Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU už nepríde k zatvoreniu celej školy, k prerušenie vyučovania dôjde len v triedach s výskytom COVID-19 pozitívneho.

 

Povinnosti žiaka/rodiča pri nástupe do školy :

 • dodržiavať zásady R – O – R (rúško – odstup – ruky) podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR,

 • pri vstupe do budovy školy, pracovisko praktického vyučovania a ŠI sa žiaci podrobia zdravotnému filtru – nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 (zvýšená teplota nad 37°C – 37,5°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby nevstupuje do priestorov školy !

 • v prípade, že bude žiakovi pri prvotnom meraní nameraná zvýšená telesná teplota 37 – 37,5°C, kontrolné meranie mu bude opakované po 5 min. V prípade, že bude žiakovi po 3 meraniach nameraná zvýšená telesná teplota, nebude mu umožnený vstup do školy a zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je prítomný zákonný zástupca pri meraní teploty, žiak si nasadí rúško, bude izolovaný v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne,

 • žiak, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5°C aj po 3 meraniach, alebo bolo umiestnené do izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si žiaka ihneď vyzdvihne,
 • ak žiak počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a žiak môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pred vstupom do budovy školy,
 • rodič zabezpečí pre žiaka minimálne 2 rúška (náhradné rúško musí mať pri sebe) a hygienické vreckovky,

 • rodič/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka,

 • rodič/plnoletý žiak, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič/plnoletý žiak nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní,

 • ak si žiak zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosť : 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (Edupage), 2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ emailom, 3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní,

 • rodič/plnoletý žiak predkladá pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochoreniaPotvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast,

 • v prípade, že nastalo u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia,

 • povinnosťou rodiča/plnoletého žiaka je bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok žiak nesmie navštevovať školu !

 

Odporúčanie pre rodiča :

 • odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ školy tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 bude môcť v záujme ochrany neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa to týka,

 • v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov odporúčame realizovať samotestovanie Ag testami na COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka, ktoré budeme distribuovať rodičom, ktorí o samotestovanie prejavili záujem.

 

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE AG TESTAMI

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využiť dobrovoľné domáce samotestovanie AG testami. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí ochorenie už prekonali.

Od 23.8.2021 budeme prostredníctvom emailu cez Edupage zisťovať u rodičov žiakov záujem o samotestovanie. Rodičom, ktorí prejavili záujem o samotestovanie, budeme AG testy distribuovať proti podpisu. O presnom termíne distribúcie AG testov vás budeme informovať.

Pri vykonaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. Samotestovanie odporúčame realizovať pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek počas školského roka pri príznakoch ochorenia COVID-19.

 

Čo v prípade pozitívneho výsledku samotestovania AG testom?

 • žiak ostáva doma – nemôže ísť do školy !

 • rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho informuje o ďalšom postupe,

 • rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok AG testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

 

ÚZKY KONTAKT S OSOBOU POZITÍVNOU NA COVID-19

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte :

 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

 • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 min.,

 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 min.,

 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 min.,

 • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

 

KARANTÉNA OSÔB PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNYM NA COVID-19

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala pozitívnou na ochorenie COVID-19, sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v inom karanténnom ubytovacom zariadení.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá :

 • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. očkovacej látky proti COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

 • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti COVID-19 s jednodávkovou schémou,

 • je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti COVID-19, ak bola 1. dávka očkovania proti COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19,

 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

 • ubytovaní budú žiaci iba s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci),

 • platia rovnaké zásady ako v škole, prispôsobené podmienkam ŠI,

 • ŠI má zriadené izolačné miestnosti, za zvýšených hygienických opatrení poskytuje ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom internátu, ktorí sú v izolácii/karanténe,

 • v prípade výskytu pozitívneho žiaka v ŠI bude pozitívny žiak umiestnený do izolačnej miestnosti, následne bude kontaktovaný rodič, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne,

 • zahraniční žiaci, ktorí nespĺňajú podmienky výnimky, absolvujú izoláciu pri vstupe na územie SR pred nástupom na ŠI, nakoľko na ŠI nie sú zriadené karanténne miestnosti za týmto účelom.

Celé znenie vyhlášky ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_238.pdf

ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 1.0 17.8.2021 pdf.): https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Najčastejšie kladené otázky ku ŠKOLSKÉMU SEMAFORU: https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

 

Comments are closed.